Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылға арналған Заң жобалау жұмыстарының жоспары туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 25 қаңтар N 140

 


     Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылға

арналған Заң жобалау жұмыстарының жоспары бекітілсін.

     2. Үкіметтің заң жобалау жұмысын үйлестіру және осы қаулының

орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне

жүктелсін.

     3.Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі                                                             Жоба


                                       Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                       2001 жылғы 25 қаңтардағы

                                       N 140 қаулысымен бекітілген


     Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.03.19. N 356 


P010356_


  ,

2001.04.09. N 477 


P010477_


  , 2001.04.26. N 565 


Р010565_


  , 2001.06.15. N

822 


P010822_


  , 2001.06.20. N 841 


Р010841_


  , 43-1 жолмен толықтырылды -

2001.07.25. N 1005 


P011005_


  , 48-1 жол өзгерді - 2001.08.16. N 1073 P011073_


  , Жоспар өзгерді - 2001.09.14. N 1206 


Р011206_


  , 27,28,29-жолдар

алып тасталды, 42-1-жолмен толықтырылды 2001.10.03. N 1271 


P011271_


  ,

40-жол өзгерді - 2001.10.04. N 1280 


P011280_


  , 14-жол алынып тасталды - 

2001.11.16. N 1456 


P011456_


  ,36-1-жолмен толықтырылды - 2001.11.26. N 1524P011524_


  , 30, 31, 34, 35-1, 37, 42, 44, 46, 47, 48, 48-1-жолдар алынып

тасталды - 2001.12.29. N 1767 


P011767_


  қаулыларымен.

         Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылға арналған Заң

                       жобалау жұмыстарының жоспары


___________________________________________________________________________

N     Заң жобасының атауы      Әзірлеуші             Ұсыну мерзімі

Р/н                                           _____________________________

                                               Әділет-  Үкіметке  Парла-

                                               миніне             ментке

___________________________________________________________________________

1  "Қазақстан Республикасы Ішкі    ІІМ          қаңтар   ақпан    наурыз

   істер министрлігінің ішкі

   әскерлері туралы" Қазақстан

   Республикасының 


Z922200_   Заңына өзгерістер мен

   толықтырулар енгізу

   туралы

___________________________________________________________________________

2  "Діни сенім бостандығы және     МАКМ          қаңтар   ақпан    наурыз

   діни ұйымдар туралы" Қазақстан  Әділетмині

   Республикасының Заңына өзгеріс.

   тер мен толықтырулар енгізу

   туралы

___________________________________________________________________________

3___________________________________________________________________________

4  "Ұлттық мұрағат қоры және мұра.  МАКМ         қаңтар   ақпан    наурыз

   ғаттар туралы" Қазақстан Респу.

   бликасының 


Z980326_


  Заңына

   өзгерістер мен толықтырулар

   енгізу туралы

___________________________________________________________________________

5  "Мемлекеттік статистика туралы"  Статистика   қаңтар   сәуір    шілде

   Қазақстан Республикасының Заңы.  жөніндегі

   на өзгерістер мен толықтырулар   агенттік

   енгізу туралы 


Z970098____________________________________________________________________________

6  Әділет органдары туралы          Әділетмині   ақпан    наурыз   сәуір

___________________________________________________________________________

7  "Мемлекеттік және кепілденген    Қаржымині    ақпан    наурыз   сәуір  

   қарыз алу мен борыш туралы"

   Қазақстан Республикасының 


Z990464_   Заңына өзгерістер мен толық.

   тырулар енгізу туралы

__________________________________________________________________________

8___________________________________________________________________________

9  "Өсімдіктер карантині туралы"     Ауылшармині   ақпан    наурыз   сәуір

   Қазақстан Республикасының Заңы.   

   на 


Z990344_


  өзгерістер мен

   толықтырулар енгізу туралы

___________________________________________________________________________

9-1. "Мемлекеттік және мемлекет      Қаржымині      ақпан   сәуір    мамыр

   кепілдік берген қарыз алу

   мен борыш туралы" Қазақстан

   Республикасының Заңына

   өзгерістер мен толықтырулар

   енгізу туралы___________________________________________________________________________

10___________________________________________________________________________

11 Қазақстан Республикасындағы       ІІМ           наурыз  сәуір     мамыр

   Мемлекеттік дактилоскопиялық      Әділетмині

   тіркеу туралы

___________________________________________________________________________

12 Инновациялық қызмет туралы        Экономсауда.  наурыз  сәуір     мамыр

                                     мині, ЭМРМ,

                                     Білімғылым.

                                     мині

___________________________________________________________________________

13 Почта туралы                      Көліккоммині  наурыз  сәуір    мамыр

___________________________________________________________________________

14___________________________________________________________________________

15 Қазақстан Республикасының Сот     Әділетмині,   наурыз   сәуір   мамыр

   сараптамасын жүргізу мәселелері   ІІМ,

   жөніндегі кейбір заң актілеріне   ДСА,

   өзгерістер мен толықтырулар       ҰҚК (келісім

   енгізу туралы                     бойынша),

                                     Бас прокурату.

                                     ра (келісім

                                     бойынша)

___________________________________________________________________________

16 Инвестицияларды мемлекеттік қор.  СІМ,          сәуір    мамыр   маусым

   ғау және қолдау туралы            Қаржымині,

                                     Экономсауда.

                                     мині

___________________________________________________________________________

16-1 "Нормативтік құқықтық             Әділетмині  сәуір    мамыр  маусым

     актілер туралы" Қазақстан

     Республикасының Заңына

     өзгерістер мен толықтырулар

     енгізу туралы___________________________________________________________________________

17


Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2001.06.13. N 817 қаулысымен. 


P010817____________________________________________________________________________

18


Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2001.07.25. N 1005 қаулысымен.


P011005____________________________________________________________________________

19 Нашақорлықпен ауыратын адамдарды  ДСА,            сәуір   мамыр   маусым

   медициналық-әлеуметтік оңалу      Әділетмині,

   туралы                            Еңбекмині,

                                     ІІМ

___________________________________________________________________________

20 Автокөлік құралдары иелерінің     Ұлттық Банк     сәуір   мамыр   маусым

   азаматтық-құқықтық жауапкершілі.  (келісім

   гін міндетті сақтандыру туралы    бойынша),

                                     Көліккоммині,

                                     ІІМ

___________________________________________________________________________

21 Тасымалдаушының жолаушылар алдын. Ұлттық Банк     сәуір   мамыр   маусым

   дағы азаматтық-құқықтық жауапкер. (келісім

   шілігін міндетті сақтандыру       бойынша),

   туралы                            Көліккоммині,

                                     ІІМ

___________________________________________________________________________

22 Қазақстан Республикасының мемле.  Қаржымині       сәуір   мамыр   маусым

   кеттік мүлік мәселелері жөніндегі

   кейбір заң актілеріне өзгерістер

   мен толықтырулар енгізу туралы

___________________________________________________________________________

23___________________________________________________________________________

24 "Қазақстан Республикасының аза.   Әділетмині,     мамыр   маусым  шілде

   маттығы туралы" Қазақстан Респу.  ІІМ,

   бликасының 


Z914800_


  Заңына өзге.  Көші-қон

   рістер мен толықтырулар енгізу    жөніндегі агент.

   туралы                            тік

___________________________________________________________________________

25 Қазақстан Республикасының мемле.  ҰҚК (келісім    мамыр  маусым  шілде

   кеттік шекарасына қатысты         бойынша)

   Қазақстан Республикасының кейбір 

   заң актілеріне өзгерістер мен

   толықтырулар енгізу туралы

___________________________________________________________________________

26 Франчайзинг туралы                 Экономсауда.  мамыр  маусым қыркүйек

                                      мині, ЭМРМ

___________________________________________________________________________

27___________________________________________________________________________

28___________________________________________________________________________

29___________________________________________________________________________

30___________________________________________________________________________

31___________________________________________________________________________

32 Өсімдіктерді қорғау туралы         Ауылшармині  маусым  қыркүйек  қазан

___________________________________________________________________________

33 "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан   Қаржымині,    шілде   тамыз  қыркүйек

   Республикасының 


Z990357_


  Заңына    Экономсауда.

   өзгерістер мен толықтырулар        мині,

   енгізу туралы                      Мемкірісмині,

                                      Ұлттық Банк

                                      (келісім

                                      бойынша)

___________________________________________________________________________

34___________________________________________________________________________

35 Қазақстан Республикасы Президенті. Қаржымині     шілде  тамыз  қыркүйек

   нің "Бухгалтерлік есеп туралы" заң

   күші бар 


Z952732_


  Жарлығына

   өзгерістер енгізу туралы

___________________________________________________________________________

35-1.___________________________________________________________________________

36 Геодезия және картография туралы    Жерресурс    шілде  тамыз  қыркүйек

                                      - агенттігі

___________________________________________________________________________

36-1 Қазақстан Республикасы            Қаржыминi   шiлде  тамыз  желтоқсан  Президентiнiң "Бухгалтерлiк есепке

     алу туралы" заң күшi бар 


Z952732_     Жарлығына өзгерiстер мен

     толықтырулар енгiзу туралы 

___________________________________________________________________________


37___________________________________________________________________________

38


Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2001.11.09. N 1426 


P011426_       қаулысымен.

___________________________________________________________________________

39 2002 жылға арналған республикалық   Қаржымині,   тамыз  тамыз  қыркүйек

   бюджет туралы                       Мемкірісмині,

                                       Экономсауда.

                                       мині

___________________________________________________________________________

40 Азаматтық авиацияны мемлекеттік     Көліккоммині тамыз қыркүйек  қазан

   реттеу___________________________________________________________________________

41 "Білім туралы" Қазақстан Республи.  Білімғылым.  тамыз  қыркүйек  қазан

   касының 


Z990389_


  Заңына өзгерістер  мині

   мен толықтырулар енгізу туралы

___________________________________________________________________________

42___________________________________________________________________________

42-1 Міндетті                          Еңбекмині,   қыркүйек  қазан қараша

    әлеуметтік  Ұлттық банк

    сақтандыру  (келісім

    туралы      бойынша)___________________________________________________________________________

43 Қаржы полициясының органдары        Қаржы        қыркүйек  қазан қараша

   туралы                              полициясы

                                       агенттігі

___________________________________________________________________________

43-1. "Атқарушы.                       Қазақстан    қыркүйек  қазан қараша

   лық іс жүргізу және                 Республи.

   сот орындаушыларының мәртебесі      касының

   туралы" Қазақстан Республикасының   Жоғарғы

   Заңына өзгерістер мен толық.        Соты жа.

   тырулар енгізу туралы               нындағы СотZ980253_


                             әкімшілігі жө.

                                       ніндегі комитет

                                      (келісім бойынша),

                                      Қаржымині, Бас Проку.

                                      ратура (келісім

                                      бойынша)___________________________________________________________________________

44___________________________________________________________________________

45 Тұқым шаруашылығы туралы            Білімғылым.  қазан қараша желтоқсан

                                       мині,

                                       Ауылшармині

___________________________________________________________________________

46___________________________________________________________________________

47___________________________________________________________________________

48___________________________________________________________________________

48-1.___________________________________________________________________________Мамандар:

     Багарова Ж.А.

     Қасымбеков Б.А.


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады