Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 140 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 25 шілде N 1005

 


     Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылға арналған Заң жобалау

жұмыстарының жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы

25 қаңтардағы N 140 


P010140_


  қаулысына мынадай өзгеріс пен толықтыру

енгізілсін:

     көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2001 жылға арналған Заң жобалау жұмыстарының жоспарында:

     реттік нөмірі 18-жол алынып тасталсын;

     мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 43-1-жолмен толықтырылсын:

     "43-1. "Атқарушы.     Қазақстан     қыркүйек     қазан     қараша

            лық іс жүр.    Республи.

            гізу және      касының

            сот орын.      Жоғарғы

            даушылары.     Соты жа.

            ның мәрте.     нындағы

            бесі тура.     Сот әкім.Z980253_


  лы" Қазақ.     шілігі жө.

            стан Респуб.   ніндегі

            ликасының      комитет

            Заңына         (келісім

            өзгерістер     бойынша),

            мен толық.     Қаржы

            тырулар        мині,

            енгізу ту.     Бас Проку.

            ралы           ратура

                           (келісім

                           бойынша)                                  ".


     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі     Мамандар:

       Қасымбеков Б.А.

       Икебаева Ә.Ж.


О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 140

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года N 1005

 


     Правительство Республики Казахстан постановляет:

     1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25

января 2001 года N 140 


P010140_


  "О плане законопроектных работ

Правительства Республики Казахстан на 2001 год" следующие изменение и

дополнение:

     в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на

2001 год, утвержденном указанным постановлением:

     строку, порядковый номер, 18 исключить;

     дополнить строкой, порядковый номер 43-1, следующего содержания:

     "43-1.   О внесении       Комитет по     сентябрь   октябрь   ноябрь

              изменений и      судебному

              дополнений в     администри-

              Закон            рованию при

              Республики       Верховном

              Казахстан        СудеZ980253_


  "Об исполнитель- Республики

              ном производстве Казахстан

              и статусе        (по согла-

              судебных         сованию),

              исполнителей"    Минфин,

                               Генпроку-

                               ратура (по

                               согласованию)                          ".

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Премьер-Министр

     Республики Казахстан     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Абрамова Т.М.)