Қазақстан Республикасында таратылатын шетелдiк мерзімді баспа басылымдарын есепке алуды жүзеге асыру қағидаларын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 шілдедегі N 843 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 8 сәуірдегі № 199 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 08.04.2022 № 199 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкiметiнiң 2012.08.28 № 1098 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңын орындау үшiн Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында таратылатын шетелдік мерзімді баспа басылымдарын есепке алуды жүзеге асыру қағидалары бекiтiлсiн.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкiметiнiң 2012.08.28 № 1098 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      2. Алып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2012.08.28 № 1098 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2002 жылғы 29 шілдедегі
№ 843 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасында таратылатын шетелдiк мерзімді баспа басылымдарын есепке алуды жүзеге асыру қағидалары

      Ескерту. Қағидалар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 07.09.2016 № 523 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қазақстан Республикасында таратылатын шетелдiк мерзімді баспа басылымдарын есепке алуды жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының ақпараттық кеңiстiгiнің жай-күйiн дұрыс әрi уақтылы талдау мақсатында Қазақстан Республикасында таратылатын шетелдiк мерзімді баспа басылымдарын есепке алуды жүзеге асыру тәртiбiн белгiлейдi.

      2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы уәкiлеттi орган – бұқаралық ақпарат құралдары саласында мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган (бұдан әрi – уәкiлеттi орган);

      2) шетелдiк мерзімді баспа басылымы – Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде басылатын және тұрақты атауы, ағымдағы нөмiрi бар, кемiнде үш айда бiр рет шығарылатын газет, журнал, альманах, бюллетень, олардың қосымшасы;

      3) таратушы – шетелдiк мерзімді баспа басылымдарын меншiк иесiмен, шығарушысымен шарт бойынша немесе өзге де заңды негiздерде Қазақстан Республикасының аумағында таратуды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға (филиал немесе өкiлдiк).

      3. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында (бұдан әрі – Қазақстан Республикасының аумағы) таратылатын шетелдік мерзімді баспа басылымдарын есепке алуды уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

      4. Уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдiк мерзімді баспа басылымдарын есепке алудың бiрыңғай тiзiлiмiн жүргiзедi.

2. Қазақстан Республикасында таратылатын шетелдiк мерзімді баспа басылымдарын есепке алуды жүзеге асыру тәртiбi

      5. Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдiк мерзімді баспа басылымдарын есепке алу үшiн таратушы уәкiлеттi органға таратушының атауын, шетелдік мерзімді баспа басылымдарының атауларын, таратылу аумағын, оның таратылатын тілін, негізгі тақырыптық бағыттығын, мерзімділігін, таратылатын даналарының болжамды санын көрсете отырып өтініш береді.

      6. Өтiнiш уәкiлеттi органда тiркелген күнінен бастап он жұмыс күні iшiнде қаралады.

      7. Ұсынылған құжаттар осы Қағидалардың талаптарына сәйкес болған жағдайда уәкiлеттi орган есепке қою журналына есепке қою күнін, құжаттың нөмірін, таратушының атауын енгізу арқылы Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік мерзімді баспа басылымдарын есепке қояды.

      8. Өтінішті қарау қорытындылары бойынша таратушыға Қазақстан Республикасында таратылатын шетелдік мерзімді баспа басылымдарын есепке қою немесе "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы"

      2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 19-1-бабының 2-тармағында көзделгендей бас тарту туралы құжат беріледі.

      9. Құжатты жоғалтып немесе бүлдіріп алған жағдайда таратушыға еркін нысандағы жазбаша өтініші бойынша оң жақтағы жоғарғы бұрышында "Телнұсқа" деген жазуы бар жаңа нөмір берілген құжаттың телнұсқасы беріледі. Өтініш уәкілетті органда тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні iшiнде қаралады.

Об утверждении Правил осуществления учета иностранных периодических печатных изданий, распространяемых в Республике Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2002 года N 843. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2022 года № 199.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 08.04.2022 № 199 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 28.08.2012 № 1098 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      Во исполнение Закона Республики Казахстан "О средствах массовой информации" от 23 июля 1999 года Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления учета иностранных периодических печатных изданий, распространяемых в Республике Казахстан.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 28.08.2012 № 1098 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      2. Исключен постановлением Правительства РК от 28.08.2012 № 1098 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

  Утверждены
  постановлением Правительства
  Республики Казахстан
  от 29 июля 2002 года № 843

Правила
осуществления учета иностранных периодических печатных
изданий, распространяемых в Республике Казахстан

      Сноска. Правила в редакции постановления Правительства РК от 07.09.2016 № 523 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О средствах массовой информации" и устанавливают порядок осуществления учета иностранных периодических печатных изданий, распространяемых в Республике Казахстан, (далее - Правила) в целях достоверного и своевременного анализа состояния информационного пространства Республики Казахстан.

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) уполномоченный орган в области средств массовой информации – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области средств массовой информации, (далее - уполномоченный орган);

      2) иностранное периодическое печатное издание – газета, журнал, альманах, бюллетень, приложения к ним, имеющие постоянное название, текущий номер, выпускаемые не реже одного раза в три месяца и издающиеся за пределами Республики Казахстан;

      3) распространитель - физическое или юридическое лицо (филиал или представительство), осуществляющее распространение иностранных периодических печатных изданий на территории Республики Казахстан по договору с ее собственником, издателем или на иных законных основаниях.

      3. Учет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории области, города республиканского значения, столицы, (далее – территория Республики Казахстан) осуществляет уполномоченный орган.

      4. Уполномоченный орган ведет единый реестр учета иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан.

2. Порядок осуществления учета иностранных периодических
печатных изданий, распространяемых в Республике Казахстан

      5. Для учета иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан, распространитель представляет в уполномоченный орган заявление с указанием наименования распространителя, названия иностранного периодического печатного издания, территории распространения, языка его распространения, его основной тематической направленности, периодичности, предполагаемого количества распространяемых экземпляров.

      6. Заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе.

      7. Уполномоченный орган, в случае соответствия представленных документов требованиям настоящих Правил, ставит на учет иностранные периодические печатные издания, распространяемые на территории Республики Казахстан, посредством внесения в журнал учета даты постановки на учет, номера документа, наименования распространителя.

      8. По итогам рассмотрения заявления распространителю выдается документ об учете иностранного периодического печатного издания, распространяемого в Республике Казахстан, либо отказе, предусмотренный пунктом 2 статьи 19-1 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах".

      9. В случаях утраты или порчи документа распространителю по письменному заявлению в произвольной форме выдается дубликат документа с присвоением нового номера и надписью "Дубликат" в правом верхнем углу. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе.