"Қазақстан Республикасының кейбiр заң актілерiне кәсіпкерлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Pecпубликасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 4 сәуірдегі N 324 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне кәсiпкерлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжілісінің қарауына енгiзiлсiн.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Жоба 

Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне кәсіпкерлiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

      1-бап. Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгізілсiн:
      1. "Жеке кәсiпкерлікті қорғау және қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 4 шiлдедегi Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнің Жаршысы 1992 ж., N 16, 424-құжат; 1995 ж., N 20, 120, 121-құжаттар; Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы 1996 ж., N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1999 ж., N 23, 931-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 24, 338-құжат):
      4-бап мынадай мазмұндағы төртiншi тармақпен толықтырылсын:
      "4. Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiне мыналар жатады:
      жеке кәсіпкерлiк субъектiлерi;
      микробизнес (кәсiпкерлiк) субъектiлерi;
      шағын кәсiпкерлік субъектiлерi;
      орта кәсiпкерлiк субъектiлерi;
      iрi бизнес (кәсiпкерлiк) субъектiлерi.
      Қызметкерлердің орташа жылдық саны 10 адамға дейiн, кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар микробизнес субъектiлерi болып табылады. Микробизнес субъектiлерi шағын кәсiпкерлiктiң құрамына кiредi.
      Қызметкерлердiң орташа жылдық саны 51-ден 250 адамға дейiн және активтердiң жалпы құны бiр жыл iшiнде үш жүз жиырма бес мың еселенген айлық есептік көрсеткiштен аспайтын кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын заңды тұлғалар орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылады.
      Шағын және жеке кәсiпкерлiктiң жекелеген мәселелерi заң актiлерімен реттеледі.
      2. "Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттiк қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 маусымдағы Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 182-құжат; 1998 ж., N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 21, 778-құжат; N 23, 931-құжат; 2001 ж., N 4, 23-құжат; N 8, 52-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 15, 150-құжат):
      1) 1-баптың төртiншi абзацындағы ", бильярд" деген сөз алынып тасталсын;
      2) 3-бапта:
      4-тармақтағы "және мердiгерлiк шарттары" деген сөздер алынып тасталсын;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Мыналарды жүзеге асыратын ұйымдар шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi болып танылмайды:
      есірткі, психотроптық құралдар мен прекурсорлардың айналымымен байланысты қызметті;
      акцизделетін өнiмдер өндiрiсiн және (немесе) көтере сатуды (алтыннан, платинадан, күмiстен жасалған зергерлiк бұйымдар өндiрiсiнен басқа);
      ойын және шоу-бизнес саласындағы қызметтi;
      өнiмдердi, жұмыстарды, қызметтер көрсетудi, процестердi, сапа жүйесiн сертификаттау бойынша қызметтер көрсетумен (сертификаттау жөнiндегi органдар) және сертификаттық сынақтар жүргiзумен (сынақ зертханалары, орталықтары) байланысты қызметтi;
      банктік қызметтi және сақтандыру рыногындағы (сақтандыру агентiнiң қызметiнен басқа) қызметтi;
      бағалы қағаздар рыногындағы кәсiптiк қызметтi.";
      3) 5-бапта:
      төртiншi абзацта:
      "шағын кәсіпкерлік субъектiлерiн мемлекеттiк тiркеудiң" деген сөздерден кейiн "және заңды тұлға болып табылатын шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн таратудың" деген сөздермен толықтырылсын;
      "олардың өнiмдерiн сертификаттаудың" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "шағын кәсiпкерлiк субъектілерiнiң қызметiне мемлекеттiк органдардың тексеру жүргiзу тәртiбiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң белгiлеуі.";
      4) 7-бапта:
      1-тармақтың тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды адамдары жол беретiн шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнің қызметiн реттейтiн заңнаманы бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Президентi мен Yкiметiн хабар етедi.";
      2-тармақта:
      2) тармақшада:
      үшiншi абзацтағы "бағдарламалардың орындалуын ұйымдастырады" деген сөздер "бағдарламаларды қамтамасыз етедi және олардың сапалы iске асырылуы мен орындалуына жауап бередi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi абзацтағы "дамытуды жүзеге асырады" деген сөздер "қалыптастыру мен дамытуды қамтамасыз етедi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "шағын кәсiпкерлiктi қолдауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының уәкiлеттi мемлекеттiк органына жергілiктi жерлерде бағдарламалардың iске асырылу барысы туралы есептер және шағын кәсiпкерлiк субъектілерiнің қызметiмен байланысты басқа да ақпаратты ұсынады.";
      5) 9-баптың 7-тармағындағы "коммуналдық" деген сөз "мемлекеттiк" деген сөзбен ауыстырылсын;
      6) 15-бапта:
      2-тармақтың екiншi бөлiгi қазақ тiліндегi мәтiнiнде жетiншi абзацтағы "қатысуға" деген сөзден кейін ";" белгісi қойылып, мынадай мазмұндағы сегiзiншi абзацпен толықтырылсын:
      "қызметiнiң ұйымдастырылуы Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн сараптау кеңестерi туралы үлгi ережелермен айқындалатын орталық және жергiлiктi атқарушы органдар жанындағы шағын және орта кәсіпкерлiкті қолдау мен дамыту мәселелерi жөнiндегi сараптау кеңестерiнiң жұмысына қатысуға".

      2-бап. Осы Заң жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгізiледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 324

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      Внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства".

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

      Проект     

О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам предпринимательства

      Статья 1. Внести в некоторые законодательные акты Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 1992 года "О защите и поддержке частного предпринимательства" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 16, ст. 424; 1995 г., N 20, ст. 120, 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 14, ст. 274; 1997 г., N 13-14, ст. 195, 205; 1999 г., N 23, ст. 931; 2001 г., N 8, ст. 52; N 24, ст. 338):
      статью 4 дополнить пунктом четвертым следующего содержания:
      "4. К субъектам частного предпринимательства относятся:
      субъекты индивидуального предпринимательства;
      субъекты микробизнеса (предпринимательства);
      субъекты малого предпринимательства;
      субъекты среднего предпринимательства;
      субъекты крупного бизнеса (предпринимательства).
      Субъектам микробизнеса являются физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность со среднегодовой численностью работников до 10 человек. Субъекты микробизнеса входят в состав малого предпринимательства.
      Субъектами среднего предпринимательства являются юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, со среднегодовой численностью работников от 51 до 250 человек и общей стоимостью активов за год не свыше трехсотдвадцатипятитысячекратного месячного расчетного показателя.
      Отдельные вопросы субъектов малого и индивидуального предпринимательства регулируются законодательными актами.
      2. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1997 года "О государственной поддержке малого предпринимательства" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 182; 1998 г., N 17-18, ст. 225; 1999 г., N 21, ст. 778; N 23, ст. 931; 2001 г., N 4, ст. 23; N 8, ст. 52; N 24, ст. 338; 2002 г., N 15, ст. 150):
      1) в абзаце четвертом статьи 1 слово ", бильярд" исключить;
      2) в статье 3:
      в пункте 4 слова "и договорам подряда" исключить;
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. Субъектами малого предпринимательства не могут быть признаны организации, осуществляющие:
      деятельность, связанную с оборотом наркотических, психотропных средств и прекурсоров;
      производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции (кроме производства ювелирных изделий из золота, платины, серебра);
      деятельность в сфере игорного и шоу-бизнеса;
      деятельность, связанную с оказанием услуг по сертификации продукции, работ, услуг, процессов, систем качества (органы по сертификации) и проведением сертификационных испытаний (испытательные лаборатории, центры);
      банковскую деятельность и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
      профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.";
      3) в статье 5:
      в абзаце четвертом:
      после слов "регистрации субъектов малого предпринимательства," дополнить словами "и ликвидации субъектов малого предпринимательства, являющихся юридическими лицами,";
      слова "сертификации их продукции," исключить;
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "установление Правительством Республики Казахстан порядка проведения государственными органами проверок деятельности субъектов малого предпринимательства.";
      4) в статье 7:
      абзац девятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "информирует Президента и Правительство Республики Казахстан о нарушениях законодательства, регламентирующего деятельность субъектов малого предпринимательства, допускаемых государственными органами и их должностными лицами.";
      в пункте 2:
      в подпункте 2):
      в абзаце третьем слово "организуют" заменить словами "обеспечивают и несут ответственность за качественную реализацию и";
      в абзаце четвертом слово "осуществляют" заменить словами "обеспечивают формирование и";
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "представляют в уполномоченный государственный орган Республики Казахстан, осуществляющий поддержку малого предпринимательства, отчеты о ходе реализации программ на местах и иную информацию, связанную с деятельностью субъектов малого предпринимательства.";
      5) в пункте 7 статьи 9 слово "коммунальной" заменить словом "государственной";
      6) в статье 15:
      часть вторую пункта 2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
      "участвовать в работе экспертных советов по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства при центральных и местных исполнительных органах, организация деятельности которых определяется типовым положением об экспертных советах, утверждаемым Правительством Республики Казахстан".
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан