Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 3 мамырдағы N 553 және 2003 жылғы 11 маусымдағы N 554 қаулыларына өзгерiстер мен толықтыру енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 7 қарашадағы N 1112 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 18 маусымдағы № 457 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 18.06.2015 № 457 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер мен толықтыру енгiзілсін:
      1) "Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi ведомствоаралық мемлекеттiк комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1996 жылғы 3 мамырдағы N 553 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1996 ж., N 19, 164-құжат) мынадай толықтыру мен өзгерiс енгiзілсін:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi ведомствоаралық комиссия туралы ережеде:
      3-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың, меншiктің барлық нысанындағы кәсiпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың, адамдардың жұқпалы аурулары iндетi мен жаппай улануының, мал эпизоотиясы мен өсімдiктер ауруының алдын алуға, оқшаулауға және жоюға, Қазақстан Республикасының шекарасы мен аумағын аса қауіпті аурулар мен карантиндiк жұқпалы аурулар әкелуден және олардың таралуынан санитарлық қорғауға бағытталған қызметiн үйлестіру";
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнің бiрiншi орынбасары комиссияның төрағасы болып табылады";
      2) "Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi ведомствоаралық мемлекеттiк комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2003 жылғы 11 маусымдағы N 554 қаулысына :
      Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi ведомствоаралық мемлекеттік комиссияның құрамына мыналар енгiзілсін:

Исекешев                    - Қазақстан Республикасының
Әсет Өрентайұлы               Индустрия және сауда вице-министрi

Мұстафин                    - Қазақстан Республикасының Көлiк
Қуандық Сапарұлы              және коммуникациялар министрлігі
                              Көлiктiк бақылау комитетiнiң төрағасы

Ойнаров                     - Қазақстан Республикасының
Азамат Рысқұлұлы              Қаржы вице-министрi

Түсімов                     - Қазақстан Республикасының Iшкi
Өмiрзақ Төлеуұлы              iстер министрлiгi Жол полициясы
                              департаментiнің бастығы;

      мына:

"Белоног                    - Қазақстан Республикасының
Анатолий Александрович        Денсаулық сақтау вице-министрi,
                              Қазақстан Республикасының бас
                              мемлекеттік санитарлық дәрiгерi"

      деген жолда "вице-министрі" деген сөздер "бiрiншi вице-министрi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетiлген құрамнан Бейсембаев Мұхтар Таңатұлы, Құсайынов Әбiлғазы Қалиақпарұлы, Тоқсейiтов Рахымберген Құрманғалиұлы, Өмiрзақов Берік Нұрпейісұлы шығарылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрi

О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 3 мая 1996 года № 553 и от 11 июня 2003 года № 554

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2003 года № 1112. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2015 года № 457

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.06.2015 № 457 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнение:
      1) в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 1996 года N 553 "О Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (САПП Республики Казахстан, 1996 г., N 19, ст. 164):
      в Положении о Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденном указанным постановлением:
      пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
      "координации деятельности центральных и местных исполнительных органов, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, направленной на предупреждение, локализацию и ликвидацию эпидемий инфекционных болезней и массовых отравлений людей, эпизоотий животных и болезней растений, санитарную охрану границ и территории Республики Казахстан от завоза и распространения особо опасных и карантинных инфекций";
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Председателем комиссии является Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан";

      2) в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года N 554 "О Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций":
      ввести в состав Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Исекешева                        - вице-министра индустрии и
Асета Орентаевича                  торговли Республики Казахстан

Мустафина                        - председателя Комитета
Куандыка Сапаровича                транспортного контроля
                                   Министерства транспорта и
                                   коммуникаций Республики Казахстан

Ойнарова                         - вице-министра финансов Республики
Азамата Рыскуловича                Казахстан

Тусумова                         - начальника Департамента дорожной
Омурзака Тулеуовича                полиции Министерства внутренних
                                   дел Республики Казахстан;

      в строке:

"Белоног                         - вице-министр здравоохранения
Анатолий Александрович             Республики Казахстан, Главный
                                   государственный санитарный врач
                                   Республики Казахстан"

      слова "вице-министр" заменить словами "первый вице-министр";
      вывести из указанного состава Бейсембаева Мухтара Танатовича, Кусаинова Абельгазы Калиакпаровича, Токсеитова Рахимбергена Курмангалиевича, Умурзакова Берика Нурпеисовича.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан