"Мемлекеттiк статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 тамыздағы N 911 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Yкiметі қаулы етеді:

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжiлiсiнiң қарауына енгiзiлсiн.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

жоба  

Қазақстан Республикасының Заңы

  "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

       1-бап. "Мемлекеттiк статистика туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 мамырдағы  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 9, 91-құжат; 2001 ж., N 4, 23-құжат; 2002 ж., N 1, 3-құжат; N 17, 155-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) 2-бапта:
      сегізiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Статистикалық жұмыстар жоспары - мемлекеттiк статистикалық байқаулар мен статистикалық байқауларға байланысты басқа да статистикалық жұмыстарды жүргiзудiң жылдық жоспары бар ресми құжат;";
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Ұлттық санақ - белгiлi бiр уақыт кезеңiндегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасының барлық аумағы бойынша зерттеуге жататын барлық жеке және заңды тұлғаларды статистикалық байқау. Уәкiлеттi орган Статистикалық жұмыстар жоспарынан тыс жүргiзедi.";
      2) 3-бапта:
      төртiншi бөлiкте:
      "жеке тұлғалардың" деген сөздерден кейiн "Ұлттық санақты және Статистикалық жұмыстар жоспарында көзделген мемлекеттiк статистикалық байқауларды жүргiзу кезiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайларда" деген сөздер алынып тасталсын;
      бесiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Ғылым және қоғамдық ұйымдардың өкiлдерi Статистикалық жұмыстар жоспарын алдын ала талқылағаннан кейiн Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтедi.";
      3) 8-баптың үшiншi бөлiгiнде "Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайларда" деген сөздер "мемлекеттiк статистикалық байқаулармен қамтылған" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 10-бапта:
      бiрiншi бөлiкте "және Статистикалық жұмыстар жоспарын орындау мақсатында" деген сөздер алынып тасталсын;
      үшiншi абзацтағы "заңдарда белгiленген реттерде" деген сөздер "Статистикалық жұмыстар жоспарын орындау және Ұлттық санақ жүргiзу мақсатында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 11-баптың алтыншы абзацы "сұратылған ақпаратты" деген сөздерден кейiн "Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен" деген сөздермен толықтырылсын;
      6) 13-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "13-бап. Жеке және заңды тұлғалар құқықтарының кепiлдiктерi
      Жеке және заңды тұлғаларға бастапқы статистикалық ақпараттың құпия болуына, Статистикалық жұмыстар жоспарына қол жеткiзуге болатындығына кепiлдiк берiледi. Бастапқы статистикалық ақпаратты тарату тек қана ақпаратты берген жеке және заңды тұлғалардың келiсiмiмен немесе аты-жөнiн көрсетпей жүргiзiлуi мүмкiн. Басқа мемлекеттік органдардан алынған жеке және заңды тұлғалар туралы ақпарат ақпаратты ұсынған мемлекеттiк органдардың келiсiмiмен ғана таратуға жатады. Бастапқы статистикалық ақпаратты таратудың өзге де жағдайлары:
      мемлекеттiк меншiк нысанындағы немесе акциялардың бақыланатын пакетi мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар туралы ақпаратқа;
      Мемлекеттiк статистикалық тiзiлiмнен алынған құпия емес ақпаратқа қатысты уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілерiмен айқындалады.".

       2-бап. Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О государственной статистике"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2004 года N 911

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      Внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О государственной статистике".

      Премьер-Министр
    Республики Казахстан

проект

Закон
Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений
 в Закон Республики Казахстан
"О государственной статистике"

       Статья 1. Внести в  Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 г. "О государственной статистике" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 9, ст. 91; 2001 г., N 4, ст. 23; 2002 г., N 1, ст. 3; N 17, ст. 155) следующие изменения и дополнения:
      1) в статье 2:
      абзац восьмой изложить в следующей редакции:
      "План статистических работ - официальный документ, содержащий годовой план проведения государственных статистических наблюдений и других статистических работ, связанных со статистическими наблюдениями;";
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "Национальная перепись - статистическое наблюдение всех подлежащих обследованию физических и юридических лиц по всей территории Республики Казахстан по состоянию на определенный момент времени. Проводится уполномоченным органом вне Плана статистических работ.";
      2) в статье 3:
      в части четвертой:
      после слов "статистической информации" дополнить словами "при проведении Национальных переписей и государственных статистических наблюдений, предусмотренных Планом статистических работ";
      слова "в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан" исключить;
      часть пятую изложить в следующей редакции:
      "План статистических работ после предварительного обсуждения с представителями науки и общественных организаций утверждается Правительством Республики Казахстан.";
      3) в части третьей статьи 8 слова "в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан," заменить словами ", охваченных государственными статистическими наблюдениями,";
      4) в статье 10:
      в абзаце первом слова "и в целях выполнения Плана статистических работ" исключить;
      в абзаце третьем слова "в случаях, установленных законодательством" заменить словами "в целях выполнения Плана статистических работ и проведения Национальных переписей";
      5) абзац шестой статьи 11 после слов "запрашиваемую информацию" дополнить словами "в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан ";
      6) статью 13 изложить в следующей редакции:
      "Статья 13. Гарантии прав физических и юридических лиц
   
      Физическим и юридическим лицам гарантируется конфиденциальность первичной статистической информации, доступность Плана статистических работ. Распространение первичной статистической информации может быть произведено только с согласия физических и юридических лиц, представивших информацию, или анонимно. Полученная от других государственных органов информация о физических и юридических лицах подлежит распространению с согласия государственных органов, предоставивших информацию. Иные условия распространения первичной статистической информации определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа в отношении:
      информации о юридических лицах с государственной формой собственности или контролируемый пакет акций, которых принадлежит государству;
      не конфиденциальной информации из Государственного статистического регистра.".
       Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Президент
 Республики Казахстан