Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 3 тамыздағы N 824 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 желтоқсандағы N 1421 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.02.02. N 79 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң заң жобалау жұмыстарының 2005-2007 жылдарға арналған перспективалық жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 3 тамыздағы N 824  қаулысына мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      атауында және 1-тармақта "2005" деген сан "2006" деген санмен ауыстырылсын;
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң заң жобалау жұмыстарының 2005-2007 жылдарға арналған перспективалық жоспарында:
      атауында "2005" деген сан "2006" деген санмен ауыстырылсын;
      реттік нөмiрлерi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30-жолдар алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 33-1, 33-2, 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 45-1, 45-2, 51-1-жолдармен толықтырылсын:
"33-1.   "Қазақстан     АШМ     2006 жылғы  2006 жылғы  2006 жылғы
Республикасының                  2-тоқсан    2-тоқсан    2-тоқсан
әкiмшілiк-аумақтық
құрылысы туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгерiстер мен
толықтырулар енгізу
туралы
33-2. "Экспорттық
бақылау туралы"
Қазақстан               ИСМ     2006 жылғы  2006 жылғы  2006 жылғы
Республикасының                  2-тоқсан    2-тоқсан    3-тоқсан
Заңына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы
36-1. Қазақстан         Әдiлет- 2006 жылғы  2006 жылғы  2006 жылғы
Республикасының         минi     3-тоқсан    4-тоқсан    4-тоқсан
кейбір заң актілеріне
зияткерлік меншiк
мәселелері бойынша
өзгерiстер мен
толықтырулар енгізу
туралы
36-2. "Кәсiптiк         Еңбек-  2006 жылғы  2006 жылғы  2006 жылғы
одақтар туралы"         минi     4-тоқсан    4-тоқсан    4-тоқсан
Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгерістер
мен толықтырулар
енгiзу туралы
36-3. "Нормативтiк      Әділет- 2006 жылғы  2006 жылғы  2006 жылғы
құқықтық актiлер         минi    4-тоқсан    4-тоқсан    4-тоқсан
туралы" Қазақстан
Республикасының
Заңына толықтыру
енгiзу туралы
36-4. Мүдделiк          Әділет- 2006 жылғы  2006 жылғы  2006 жылғы
қолдау                   минi    4-тоқсан    4-тоқсан    4-тоқсан
туралы
45-1. Бiлiм             БҒМ     2007 жылғы  2007 жылғы  2007 жылғы
туралы                           1-тоқсан    1-тоқсан    1-тоқсан
(жаңа редакция)
45-2. Республикалық     ЭБЖМ    2007 жылғы  2007 жылғы  2007 жылғы
және облыстық                    3-тоқсан    3-тоқсан    3-тоқсан
бюджеттер,
республикалық
маңызы бар
қала, астана
бюджеттерi
арасындағы
2008-2010 жылдарға
арналған жалпы
сипаттағы ресми
трансферттердiң
көлемi туралы
"51-1. "Халықтың        ДСМ     2007 жылғы  2007 жылғы  2007 жылғы
денсаулығы" және                 4-тоқсан    4-тоқсан    4-тоқсан
денсаулық сақтау
жүйесi туралы"
Қазақстан
Республикасының
Кодексі                                                           ";

      реттiк нөмiрлерi 33, 39, 42, 44 және 46-жолдардағы "Әзiрлеушi мемлекеттiк орган" деген бағанда "ТЖА", "ККМ", "Қаржыминi", "Мәдениетминi" деген аббревиатуралар мен сөздер "ТЖМ", "БҒМ", "ЭБЖМ" және "МАСМ" деген аббревиатуралармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 40-жолдағы "Ұсыну мерзiмi" деген баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "2006 жылғы             2006 жылғы              2006 жылғы
        4-тоқсан               4-тоқсан                4-тоқсан";
      реттiк нөмiрi 43-жолдағы "Әзiрлеушi мемлекеттiк орган" деген баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Әділетминi, мүдделi мемлекеттік органдар";
      реттiк нөмiрi 49-жолдағы "Әзiрлеушi мемлекеттік орган" деген баған ", ИСМ" деген аббревиатурамен толықтырылсын;
      Ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:
      "Аббревиатуралардың толық жазылуы:
      Әдiлетминi - Әдiлет министрлiгi
      Қоршағанортаминi - Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Еңбекминi - Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      ККM - Көлiк және коммуникация министрлiгi
      Қорғанысминi - Қорғаныс министрлiгi
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгi
      ІІМ - Iшкi iстер министрлiгi
      БҒМ - Бiлiм және ғылым министрлiгi
      АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлiгi
      ДСМ - Денсаулық сақтау министрлiгi
      МАСМ - Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгi
      ТЖМ - Төтенше жағдайлар министрлiгi
      ҚНРА - Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттiгi
      ОӘIҰК - Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Отбасы және әйелдер iстерi жөнiндегi ұлттық комиссия".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енедi.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің
      мiндетiн атқарушы

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2004 года N 824

Постановление Правительства Республики Казахстана от 29 декабря 2004 года N 1421. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2007 года N 79

       Сноска. Постановление Правительства РК от 29 декабря 2004 года N 1421 утратило силу постановлением Правительства РК от 2 февраля 2007 года  N 79 .

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2004 года N 824 "Об утверждении Перспективного плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2005-2007 годы" следующие изменения и дополнения:
      в заголовке и пункте 1 цифры "2005" заменить цифрами "2006";
      в Перспективном плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в заголовке цифры "2005" заменить цифрами "2006";
      строки, порядковые номера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, исключить;
      дополнить строками, порядковые номера 33-1, 33-2, 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 45-1, 45-2, 51-1, следующего содержания:
      "33-1. О внесении изме-      МСХ    2 квартал  2 квартал  2 квартал
      нений и дополнений в                2006 года  2006 года  2006 года
       Закон Республики Казах-
      стан "Об административно-
      территориальном устройстве
      Республики Казахстан"
 
        33-2. О внесении изменений   МИТ    2 квартал  2 квартал  3 квартал
      и дополнений в  Закон Респуб-        2006 года  2006 года  2006 года
      лики Казахстан "Об экспорт-
      ном контроле"
 
        36-1. О внесении изменений   МЮ     3 квартал  4 квартал  4 квартал
      и дополнений в некоторые            2006 года  2006 года  2006 года
      законодательные акты Респуб-
      лики Казахстан по вопросам
      интеллектуальной
      собственности
 
        36-2. О внесении изменений   МТСЗН  4 квартал  4 квартал  4 квартал
      и дополнений в  Закон                 2006 года  2006 года  2006 года
      Республики Казахстан
      "О профессиональных союзах"
 
        36-3. О внесении дополнения  МЮ     4 квартал  4 квартал  4 квартал
      в  Закон Республики Казахстан        2006 года  2006 года  2006 года
      "О нормативных правовых
      актах"
 
        36-4. О лоббировании         МЮ     4 квартал  4 квартал  4 квартал
                                          2006 года  2006 года  2006 года
 
        45-1. Об образовании         MОH    1 квартал  1 квартал  1 квартал
      (новая редакция)                    2007 года  2007 года  2007 года
 
        45-2. Об объемах официальных МЭБП   3 квартал  3 квартал  3 квартал
      трансфертов общего характера        2007 года  2007 года  2007 года
      между республиканским и
      областным бюджетами, бюджета-
      ми города республиканского
      значения, столицы
      на 2008-2010 годы
 
        51-1 Кодекс Республики       МЗ     4 квартал  4 квартал  4 квартал
      Казахстан "О здоровье               2007 года  2007 года  2007 года
      народа и системе
      здравоохранения"                                                  ";
 
        в строках, порядковые номера 33, 39, 42, 44 и 46 в графе "Государственный орган -
разработчик" аббревиатуры: "АЧС", "МТК", "МФ", "МК" заменить аббревиатурами "МЧС", "МОН", "МЭБП" и "МКИС";
      в строке, порядковый номер 40, графу "Срок представления" изложить в следующей редакции:
      "4 квартал    4 квартал    4 квартал
       2006 года    2006 года    2006 года";
      в строке, порядковый номер 43, графу "Государственный орган - разработчик" изложить
в следующей редакции:
      "МЮ, заинтересованные государственные органы";
      в строке, порядковый номер 49, графу "Государственный орган - разработчик" дополнить аббревиатурой ", МИТ";
      Примечание изложить в следующей редакции:
      "Расшифровка аббревиатур:
      МЮ - Министерство юстиции
      МООС - Министерство охраны окружающей среды
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций
      МО - Министерство обороны
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования
      МИТ - Министерство индустрии и торговли
      МВД - Министерство внутренних дел
      МОН - Министерство образования и науки
      МСХ - Министерство сельского хозяйства
      МЗ - Министерство здравоохранения
      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта
      МЧС - Министерства по чрезвычайным ситуациям
      АРНФРФО - Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
      НКДСЖ - Национальная комиссия по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 
         Исполняющий обязанности
      Премьер-Министра
      Республики Казахстан