Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында деректер банкiн құрып ақпарат беру және мемлекеттiк статистика жүргізу ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 17 мамырдағы N 463 Қаулысы, Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы N 720 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы  N 720  (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса беріліп отырған Еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi қорғау саласында деректер банкiн құрып ақпарат беру және мемлекеттік статистика жүргiзу ережесi бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2005 жылғы 17 мамырдағы 
N 463 қаулысымен    
бекiтiлген        

  Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында
деректер банкiн құрып ақпарат беру және
мемлекеттік статистика жүргiзу epежеci

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 28 ақпандағы " Еңбек қауiпсiздігі және еңбекті қорғау " және 1997 жылғы 7 мамырдағы " Мемлекеттік статистика туралы " Заңдарына сәйкес әзiрленген.

      2. Ереже еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында деректер банкiн құрып ақпарат берудiң және мемлекеттік статистика жүргiзудiң тәртiбiн айқындайды.

      3. Еңбек қауіпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында статистикалық есеп жүргiзу "Мемлекеттiк статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және өзге де нормативтік құқықтық кесiмдерге сәйкес жүзеге асырылады.

      4. Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) еңбек қауіпсiздiгi және еңбекті қорғау саласындағы статистикалық есеп - статистикалық стандарттар негiзiнде еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы жай-күй мен үрдiстер туралы жиынтық деректердi жинау, өңдеу және тарату;
      2) еңбек қауiпсiздiгi және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттiк статистикалық есептілік - жалпымемлекеттiк және ведомстволық статистикалық қадағалау, оның кезiнде жеке және заңды тұлғалар бастапқы құжаттамадан алынған мәлiметтерi қамтитын, хабарланатын мәлiметтердiң берiлу мен дұрыстығына жауапты адамдар қол қойған есептердi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекеттік статистика органдарына ұсынады;
      3) бастапқы құжаттама - еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы жеке фактiлердi, оқиғалар мен құбылыстарды тiркеуге арналған құжаттар;
      4) еңбек қауіпсiздiгi және еңбекті қорғау саласындағы деректер банкi - бастапқы құжаттамадан алынатын, еңбек қауiпсiздiгi және еңбекті қорғау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның функцияларын iске асыруына байланысты құрылатын, мәлiметтер жиынтығы.

  2. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында
ақпарат беру және мемлекеттік статистика жүргiзу

      5. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы ақпаратты жеке және заңды тұлғалар бастапқы құжаттаманың негiзiнде еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның аумақтық бөлiмшелерiне, сондай-ақ статистикалық деректердi қалыптастыру үшiн статистикалық жұмыстардың жоспарына сәйкес статистика органдарына бередi.

      6. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы статистикалық есепке алуды мемлекеттiк статистика саласындағы уәкілеттi орган барлық жеке және заңды тұлғалардың еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы жай-күй мен үрдiстердi сипаттайтын статистикалық деректерге деген қажеттілігiн қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырады.

      7. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы статистикалық деректер бастапқы құжаттамадан алынған деректердi өңдеу жолымен қалыптасады.

      8. Статистика органдары статистикалық деректердi жүргiзу үшiн еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттік статистикалық есептілiк негiзiнде жиналатын ақпаратты пайдаланады.

      9. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында мемлекеттік статистикалық есептілiктi жүргiзу Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн статистикалық жұмыстар жоспарына және мемлекеттік статистика саласындағы уәкілеттi органның нормативтік құқықтық кесiмдерiне сәйкес жүзеге асырылады.

  3. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында
деректер банкiн құру

      10. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы жиынтық деректердi сақтауды және қалыптастыруды қамтамасыз ету мақсатында еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi уәкілеттi мемлекеттiк орган деректер банкiн құрады.

      11. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбекті қорғау саласындағы деректер банкi еңбек қауiпсiздiгi және еңбекті қорғау саласындағы статистикалық деректердiң және еңбек қауіпсiздігі мен еңбектi қорғау жөнiндегi уәкілеттi мемлекеттiк органның аумақтық бөлiмшелерi беретiн ақпараттың негiзiнде қалыптасады.

      12. Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы деректер банкiнен алынған мәлiметтер жиынтық статистикалық деректердi қалыптастыру үшiн, пайдаланушылардың қалың топтары арасында ресми статистикалық ақпарат ретiнде тарату үшiн пайдаланылады.

Об утверждении Правил представления информации и ведения государственной статистики в области безопасности и охраны труда с созданием банка данных

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2005 года N 463. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2007 года N 720

       Сноска. Постановление Правительства РК от 17 мая 2005 г. N 463 утратило силу постановлением Правительства РК от 21 августа 2007 г. N  720 .

      

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила представления информации и ведения государственной статистики в области безопасности и охраны труда с созданием банка данных.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней cо дня его первого официального опубликования.

 
       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены              
постановлением Правительства     
Республики Казахстан         
от 17 мая 2005 года N 463      

  Правила
представления информации и ведения государственной статистики
в области безопасности и охраны труда с созданием банка данных

  1. Общие положения

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 28 февраля 2004 года  "О безопасности и охране труда" , от 7 мая 1997 года  "О государственной статистике" .
      2. Правила определяют порядок представления информации и ведения государственной статистики в области безопасности и охраны труда с созданием банка данных.
      3. Ведение статистического учета в области безопасности и охраны труда осуществляется в соответствии с  Законом  Республики Казахстан "О государственной статистике" и иными нормативными правовыми актами.
      4.  В настоящих Правилах используются следующие понятия:
      1) статистический учет в области безопасности и охраны труда - сбор, обработка и распространение сводных данных о состоянии и тенденциях в области безопасности и охраны труда на основе статистических стандартов;
      2) государственная статистическая отчетность в области безопасности и охраны труда - общегосударственные и ведомственные статистические наблюдения, при которых физические и юридические лица представляют органам государственной статистики в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, отчеты, содержащие сведения из первичной документации, за подписями лиц, ответственных за представление и достоверность сообщаемых сведений;
      3) первичная документация - документы для регистрации индивидуальных фактов, событий и явлений в области безопасности и охраны труда;
      4) банк данных в области безопасности и охраны труда - совокупность сведений из первичной документации, которая образуется в связи с реализацией функций уполномоченного государственного органа по безопасности и охране труда.

  2. Представление информации и ведение государственной
статистики в области безопасности и охраны труда

      5. Информация в области безопасности и охраны труда представляется физическими и юридическими лицами на основе первичной документации территориальным подразделениям уполномоченного государственного органа по безопасности и охране труда, а также в соответствии с планом статистических работ органам статистики для формирования статистических данных.
      6. Статистический учет в области безопасности и охраны труда осуществляется уполномоченным органом в области государственной статистики с целью удовлетворения потребности всех физических и юридических лиц в статистических данных, характеризующих состояние и тенденции в области безопасности и охраны труда.
      7. Статистические данные в области безопасности и охраны труда формируются путем обработки данных из первичной документации.
      8. Для производства статистических данных органы статистики используют информацию, собираемую на основе государственной статистической отчетности в области безопасности и охраны труда.
      9. Ведение государственной статистической отчетности в области безопасности и охраны труда осуществляется в соответствии с планом статистических работ, утверждаемым Правительством Республики Казахстан, и нормативными правовыми актами уполномоченного органа в области государственной статистики.

  3. Создание банка данных в области безопасности и охраны труда

       10. В целях обеспечения хранения и формирования сводных данных в области безопасности и охраны труда уполномоченным государственным органом по безопасности и охране труда создается банк данных.
      11. Банк данных в области безопасности и охраны труда формируется на основе статистических данных в области безопасности и охраны труда и информации, представляемой территориальными подразделениями уполномоченного государственного органа по безопасности и охране труда.
      12. Сведения из банка данных в области безопасности и охраны труда используются для формирования сводных статистических данных, для распространения в качестве официальной статистической информации среди широкого круга пользователей.