Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 681 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 маусымдағы N 617 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 наурыздағы № 272 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.03.25 № 272 Қаулысымен.

      Озон қабатын бұзатын заттар бойынша 1987 жылғы 16 қыркүйектегi Монреаль хаттамасын орындау үшiн және Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 сәуiрдегі Кеден кодексiнiң  8-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Тауарлар мен көлiк құралдарын Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салуларды, кейбiр кедендiк режимдерге орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тiзбелерiн, сондай-ақ жекелеген кедендiк режимдерге орналастырылған тауарлармен жасалатын операцияларды жүргiзуге арналған тыйым салулар мен шектеулердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 681  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 29, 284-құжат) мынадай толықтырулар енгiзiлсiн:

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Тауарлар мен көлiк құралдарын Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салуларда:
      мынадай мазмұндағы "3-1, 3-2" тармақтармен толықтырылсын:
      "3-1. Озонды бұзатын заттар

P/c
N

Тауардың атауы

Тобы

Зат

ЕурАзЭҚ
СЭҚ ТН коды

1.

Трихлорфторметан

CFCL3

(ХФУ-11)

2903410000

2.

Дихлордифторметан

CF2CL2

(ХФУ-12)

2903420000

3.

Трихлортрифторэтандар

C2F3CL3

(ХФУ-113)

2903430000

4.

Дихлортетрафторэтан

C2F4CL2

(ХФУ-114)

2903441000

5.

Хлорпентафторэтан

C2F5CL

(ХФУ-115)

2903449000

6.

Бромхлордифторметан

СҒ2BrCL

(Галон 1211)

2903461000

7.

Бромтрифторметан

CF3Br

(Галон 1301)

2903462000

8.

Дибромтетрафторэтандар

C2F4Br2

(Галон 2402)

2903469000

9.

Хлортрифторметан

CF3CL

(ХФУ-13)

2903451000

10.

Пентахлорфторэтан

C2FCL5

(ХФУ-111)

2903451500

11.

Тетрахлордифторэтан

C2F2CL4

(ХФУ-112)

2903452000

12.

Гептахлорфторпропан

C3FCL7

(ХФУ-211)

2903452500

13.

Гексахлордифторпропан

C3F2CL6

(ХФУ-212)

2903453000

14.

Пентахлортрифторпропан

C3F3CL5

(ХФУ-213)

2903453500

15.

Тетрахлортетрафторпропан

C3F4CL4

(ХФУ-214)

2903454000

16.

Трихлорпентафторпропан

C3F5CL3

(ХФУ-215)

2903454500

17.

Дихлоргексафторпропан

C3F6CL2

(ХФУ-216)

2903455000

18.

Хлоргептафторпропан

C3F7CL

(ХФУ-217)

2903455500

19.

Төртхлорлы көмiрсутегi

CCL4

(ТХК)

2903140000

20.

Метил хлороформ (1,1,1-трихлорэтан)

C2H3CL3

(МХФ)

2903191000

21.

Бромметан (метилбромид)

CН3Br


2903303300

      3-2. Тауарлар, егер оларда 3-1-тармақта санамаланған озонды
бұзатын затта болса,

P/c
N

Тауардың атауы

ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН коды

22.

Жеңiл және жүк автомобильдерiне арналған кондиционерлер (олардың автомобильдерде орнатылғанына немесе орнатылмағанына қарамастан)

8415200000

23.

Тоңазытқыштар, мұздатқыштар мен өзге де тоңазытатын немесе мұздататын электрлi немесе басқа да үлгідегi жабдық; 8415 тауар позициясының ауаны баптауға арналған қондырғыларынан басқа, жылу сорғылары

8418-ден

24.

Мұздатқыш камералар  

841830,
841840,
841850,
841861,
841869-дан

25.

Ауа құрғатқыштар

8479891000,
8479899800

26.

Сумен салқындататын құрылғылар

8419-дан

27.

Мұзды генераторлар

8418-ден

28.

Кондиционерлер мен жылу сорғылары

8415,
841861,
841869-дан

29.

Озонды бұзатын заттары бар аэрозольдi өнiмдер (медициналық аэрозольдердi қоспағанда)

3208,
3209,
321000,
321290,
330300,
3304300000,
3305,
3306,
3307 (3307410000-ден
басқа),
3808,
380910,
381400,
3402,
3403,
3405-тен

30.

Көшпелi өрт сөндiргiштер

842410-нан

31.

Оқшаулағыш қалқандар, панельдер және озонды бұзатын заттары бар көбiктендiрушi ретiнде саңылау құраушылар пайдаланылатын құбырлар жабындысы

3925,
3926-дан

32.

Фторполимерлер (озонды бұзатын заттары бар саңылау құраушылармен көбiктенген полистирольдар мен полиуретандар)

390950,
3903110000

       Ескерту.
      Осы тармақта көрсетiлген тауарлар адамдардың қазақстандық
тауарлар мен көлiк құралдарын не олардың қайта өңделген өнiмдерiн
Қазақстан Республикасының  Кеден кодексiнде белгiленген тәртiппен
кедендiк режимдер шарттарына сәйкес керi әкелу туралы
міндеттемелерiн орындау үшiн әкелiнуi мүмкiн".

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланғаннан кейiн он
күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгізiледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 681

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года N 617. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2011 года № 272

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.03.2011 № 272.

      Во исполнение  Монреальского Протокола  по веществам, разрушающим озоновый слой от 16 сентября 1987 года, и в соответствии со  статьей 8  Таможенного кодекса Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года  N 681 "Об утверждении запретов на ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан товаров и транспортных средств, перечней товаров, запрещенных к помещению под некоторые таможенные режимы, а также запретов и ограничений на проведение операций с товарами, помещенными под отдельные таможенные режимы" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 29, ст. 284) следующие дополнения:
      в запретах на ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан товаров и транспортных средств, утвержденных указанным постановлением:
      дополнить пунктами "3-1, 3-2"»следующего содержания:
      "3-1. Озоноразрушающие вещества 

№N п/п

Наименование товара

Группа

Вещество

Код ТН 
ВЭД ЕврАзЭС

1

2

3

4

  5

1.

Трихлорфторметан

CFCL3

(ХФУ-11)

2903 41 000 0

2.

Дихлордифторметан

CF2CL2

(ХФУ-12)

2903 42 000 0

3.

Трихлортрифторэтаны

C2F3CL3

(ХФУ-113)

2903 43 000 0

4.

Дихлортетрафторэтан

C2F4CL2

(ХФУ-114)

2903 44 100 0

5.

Хлорпентафторэтан

C2F5CL

(ХФУ-115)

2903 44 900 0

6.

Бромхлордифторметан

CF2BrCL

(Галон 1211)

2903 46 100 0

7.

Бромтрифторметан

СF3Вr

(Галон 1301)

2903 46 200 0

8.

Дибромтетрафторэтаны

C2F4Br2

(Галон 2402)

2903 46 900 0

9.

Хлортрифторметан

CF3CL

(ХФУ-13)

2903 45 100 0

10.

Пентахлорфторэтан

C2FCL5

(ХФУ-111)

2903 45 150 0

11.

Тетрахлордифторэтан

C2F2CL4

(ХФУ-112)

2903 45 200 0

12.

Гептахлорфторпропан

C3FCL7

(ХФУ-211)

2903 45 250 0

13.

Гексахлордифторпропан

C3F2CL6

(ХФУ-212)

2903 45 300 0

14.

Пентахлортрифторпропан

C3F3CL5

(ХФУ-213)

2903 45 350 0

15.

Тетрахлортетрафторпропан

C3F4CL4

(ХФУ-214)

2903 45 400 0

16.

Трихлорпентафторпропан

C3F5CL3

(ХФУ-215)

2903 45 450 0

17.

Дихлоргексафторпропан

C3F6CL2

(ХФУ-216)

2903 45 500 0

18.

Хлоргептафторпропан

C3F7CL

(ХФУ-217)

2903 45 550 0

19.

Четыреххлористый углеводород

CCL4

ЧХУ

2903 14 000 0

20.

Метилхлороформ (1,1,1-трихлорэтан)

C2H3CL3

МХФ

2903 19 100 0

21.

Бромметан (метилбромид)

СН3Вr


2903 30 330 0


      3-2. Товары, если они содержат озоноразрушающие вещества, перечисленные в пункте 3-1


№N п/п

            Наименование товара

Код ТН 
ВЭД ЕврАзЭС

  1

                   2

     3

22.

Кондиционеры на легковых и грузовых автомобилях (независимо от того, вмонтированы они в автомобили или нет)

8415 20 000 0

23.

Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:

из 8418

24.

Морозильные камеры

из 8418 30,   
   8418 40, 
   8418 50, 
   8418 61, 
   8418 69

25.

Осушители воздуха

8479 89 100 0, 8479 89 980 0

26.

Водяные охлаждающие устройства

из 8419

27.

Льдогенераторы

из 8418

28.

Кондиционеры и тепловые насосы

из 8415,    
   8418 61, 
   8418 69

29.Аэрозольные продукты (за исключением медицинских аэрозолей), содержащих
озоноразрушающие вещества

из 3208,

3209,

3210 00,

3212 90,

3303 00,

3304 30 000 0,

3305,

3306,

3307 (кроме 3307 41 000 0),

3808,

3809 10,

3814 00,

3402,

3403,

3405

30.

Переносные огнетушители

из 842410

31.

Изоляционные щиты, панели и покрытия труб с использованием в качестве
вспенивателей порообразователей,
содержащих озоноразрушающие вещества

из 3925,
   3926

32.

Фторполимеры (полистиролы и полиуретаны, вспененные с
порообразователем, содержащим
озоноразрушающие вещества)

3909 50,
3903 11 000 0

       Примечание.
      Указанные в настоящем пункте товары могут быть ввезены лицами во исполнение обязательств об обратном ввозе казахстанских товаров и транспортных средств либо продуктов их переработки в соответствии с условиями таможенных режимов в порядке, определенном  Таможенным кодексом  Республики Казахстан".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан