Ю.А. Гагарин атындағы ғарышкерлер даярлайтын Ресей мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынақ орталығында Қазақстан Республикасының сынаушы- ғарышкерлерiн даярлауға байланысты шығыс нормаларын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 14 қыркүйектегі N 919 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерлерiн даярлау кезiндегi шығыстарға байланысты мәселелердi реттеу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса беріліп отырған Ю.А.Гагарин атындағы ғарышкерлер даярлайтын Ресей мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынақ орталығында Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерлерiн даярлауға байланысты шығыс нормалары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                           Қазақстан Республикасы
                                                  Үкiметінiң
                                          2005 жылғы 14 қыркүйектегі
                                               N 919 қаулысымен
                                                  бекiтiлген

        Ю.А. Гагарин атындағы ғарышкерлер даярлайтын Ресей
        мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынақ орталығында
      Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерлерін
             даярлауға байланысты шығыс нормалары

      Ескерту. Шығыс нормаларына өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.07.2008 N 728 қаулысымен (01.01.2008 бастап қолданысқа енгізіледі).

1.  Сынаушы-ғарышкердің ай сайынғы    1500 АҚШ долларына баламалы
    стипендиясы                       сома

2.  Сынаушы-ғарышкердің отбасымен     Іс жүзiндегi шығыстар бойынша
    тұруы үшiн тұрғын үйдi            (бipақ айына 2000 АҚШ
    (жеке пәтердi) жалға алу ақысы    долларына баламалы сомадан
                                      аспайды)

3.  Ресей Федерациясынан тысқары
    жерлерде қысқа мерзiмдi
    iссапарларда болатын сынаушы
    -ғарышкерлерге тұрғын үй-жайды
    жалға алу бойынша шығыстарын
    төлеу (тәулігіне бiр адамға):

а)  АҚШ-та                            260 АҚШ долларына баламалы
                                      сомадан аспайды

б)  Германияда                        200 Евроға баламалы сомадан
                                      аспайды

с)  Украинада                         100 АҚШ долларына баламалы
                                      сомадан аспайды

д)  Қазақстанда                       100 АҚШ долларына баламалы
                                      сомадан аспайды

4.  Ресей Федерациясы шегiнде қысқа   550 ресей рублiне
    мерзiмдi iссапарларда болатын     баламалы сомадан аспайды
    сынаушы-ғарышкерлерге тұрғын
    үй-жайды жалға алу бойынша
    шығыстарын төлеу
    (тәулiгiне бiр адамға)

5.  Ресей Федерациясынан тысқары
    жерлерде қысқа мерзiмдi
    iссапарларда болатын сынаушы-
    ғарышкерлерге тәулiктiк
    шығыстарын өтеу нормалары:

а)  АҚШ-та                            72 AҚШ долларына баламалы
                                      сомада

б)  Германияда                        65 Евроға баламалы сомада

с)  Украинада                         53 АҚШ долларына баламалы
                                      сомада

д)  Қазақстанда                       55 AҚШ долларына баламалы
                                      сомада

6.  Ресей Федерациясы шегiнде қысқа   100 ресей рублiне баламалы
    мерзiмдi iссапарларда болатын     сомада
    сынаушы-ғарышкерлергө тәулiктiк
    шығыстарын өтеу нормалары

7.  Медицина мамандары әзiрлеген      28 AҚШ долларына
    рационға сәйкес арнайы тағамға    баламалы сомада
    арналған тәулiктiк шығыстар
    нормалары (жұмыс күндерiнде)

а)  таңертеңгiлiк ас                  9 АҚШ долларына баламалы
                                      сомада

б)  түскi ас                          10 АҚШ долларына баламалы
                                      сомада

в)  кешкi ас                          9 АҚШ долларына баламалы
                                      сомада

8.  Арнайы жаттығулар үшiн жеке       Iс жүзiндегi шығыстар бойынша
    арнайы киiм және аяқ киiм         (бiрақ Ресей Федерациясының
    сатып алуға арналған шығыстар     сынаушы-ғарышкерлерi үшiн
    нормалары                         белгiленген нормалардан
                                      аспайды)

Об утверждении норм расходов, связанных с подготовкой космонавтов-испытателей Республики Казахстан в Российском государственном научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2005 года N 919

      В целях урегулирования вопросов, связанных с расходами при подготовке космонавтов-испытателей Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые нормы расходов, связанных с подготовкой космонавтов-испытателей Республики Казахстан в Российском государственном научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены             
постановлением Правительства    
Республики Казахстан        
от 14 сентября 2005 года N 919   

  Нормы расходов, связанных с подготовкой
космонавтов-испытателей Республики Казахстан в
Российском государственном научно-исследовательском
испытательном центре подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина

1. Ежемесячная стипендия            Сумма, эквивалентная
   космонавта-испытателя            1500 долларам США
       Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 31.07.2008  N 728  (вводится в действие с 1 января 2008 года).

2. Оплата аренды жилья              По фактическим расходам
   (отдельной квартиры)             (но не более суммы,
   для проживания космонавта-       эквивалентной 2000 долларам
   испытателя с семьей              США в месяц)
       Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 31.07.2008  N 728  (вводится в действие с 1 января 2008 года).

3. Оплата расходов по найму
   жилого помещения космонавтам-
   испытателям, находящимся в
   краткосрочных командировках
   за пределами Российской
   Федерации (в сутки на одного
   человека):

   а) в США                         Не более суммы,
                                    эквивалентной 260
                                    долларам США

   б) в Германии                    Не более суммы,
                                    эквивалентной 200 Евро

   с) на Украине                    Не более суммы,
                                    эквивалентной 100
                                    долларам США

   д) в Казахстане                  Не более суммы,
                                    эквивалентной 100
                                    долларам США

4. Оплата расходов по найму         Не более суммы,
   жилого помещения космонавтам-    эквивалентной 550
   испытателям, находящимся в       российским рублям
   краткосрочных командировках
   в пределах Российской
   Федерации (в сутки на одного
   человека)

5. Нормы возмещения суточных
   расходов космонавтам-
   испытателям, находящимся в
   краткосрочных командировках
   за пределами Российской
   Федерации:

   а) в США                         В сумме, эквивалентной
                                    72 долларам США
      
   б) с Германии                    В сумме, эквивалентной
                                    65 Евро

   с) на Украине                    В сумме, эквивалентной
                                    53 долларам США

   д) в Казахстане                  В сумме, эквивалентной
                                    55 долларам США
 

6. Нормы возмещения суточных        В сумме, эквивалентной 100
   расходов космонавтам-            российским рублям
   испытателям, находящимся в
   краткосрочных командировках
   в пределах Российской
   Федерации

7. Нормы суточных расходов на       В сумме, эквивалентной 28
   специальное питание в            долларам США
   соответствии с рационом,
   разработанным медицинскими
   специалистами (в рабочие дни):

   а) завтрак                       В сумме, эквивалентной
                                    9 долларам США

   б) обед                          В сумме, эквивалентной
                                    10 долларам США

   в) ужин                          В сумме, эквивалентной
                                    9 долларам США

8. Нормы расходов на                По фактическим расходам
   приобретение индивидуальной      (но не выше норм,
   специальной одежды и обуви       установленных для
   для специальных тренировок       космонавтов-испытателей
                                    Российской Федерации)