"Сауда саясатын дамыту орталығы" акционерлiк қоғамын құрудың кейбiр мәселелерi туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 616 Қаулысы.

      Қазақстан Республикасының сыртқы саудасын кеңейту және Қазақстан Республикасының Дүниежүзiлiк Сауда Ұйымына (бұдан әрi - ДСҰ) мүшелiлiгiнiң экономикалық салдарына талдау жүргiзу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Сауда саясатын дамыту орталығы" акционерлiк қоғамы (бұдан әрi - қоғам) құрылсын.

      2. Мыналар қоғам қызметiнiң негiзгi мәнi болып белгiленсiн:

      1) Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға, Еуразиялық экономикалық одаққа мүшелігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы мен өзара іс-қимылы шеңберінде талдамалық, консультациялық, ақпараттық, техникалық қолдау көрсету;

      2) Қазақстан Республикасының сыртқы сауда саласындағы заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсынымдар әзірлеу;

      3) халықаралық сауда келiссөздерiне ұстанымдар мен халықаралық экономикалық келiсiмдердiң жобаларын әзiрлеу кезiнде консультациялық қолдау көрсету және сыртқы нарықтарға қол жеткiзуге және халықаралық сауда дауларын шешуге байланысты проблемаларды қарау;

      4) Еуразиялық экономикалық одақ шеңберiнде ортақ сауда режимiн құру және үшінші елдермен еркiн сауда аймақтарын құру туралы келісімдер жасау жөнiнде ұсыныстар мен ұсынымдар әзiрлеу;

      5) халықаралық сауданың қазiргi заманғы жүйесi және оны реттеу қағидаттары, сауда саясатының шаралары туралы ақпарат пен iлiмдердi тарату, жеке ұйымдар мен мемлекеттiк мекемелердiң негiзгi персоналының кәсiби деңгейiн арттыру;

      6) сауда саласында зерттеулер жүргізу.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.27 № 535; 30.10.2017 № 679 қаулыларымен.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi заңнамада белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiне қоғамның жарғылық капиталын қалыптастыруға 2006 жылға арналған республикалық бюджетте шұғыл шығындарға көзделген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң резервiнен 51500000 (елу бiр миллион бес жүз мың) теңге бөлсiн.

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi заңнамада белгiленген тәртiппен:

      қоғам акцияларының мемлекеттiк пакетiн иелену және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiне берсiн;

      Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiмен бiрлесiп:

      1) қоғамның жарғысын бекiтудi және Қазақстан Республикасының әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркелуiн;

      2) осы қаулыдан туындайтын өзге шараларды қабылдауды қамтамасыз етсiн.

      5. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай толықтырулар енгiзiлсiн:

      1) "Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне мемлекеттiк меншiктiң түрлерi және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 12 сәуiрдегi N 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1999 ж., N 13, 124-құжат):

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген акцияларының мемлекеттiк пакеттерi мен үлестерi республикалық меншiкке жатқызылған акционерлiк қоғамдар мен шаруашылық серiктестiктердiң тiзбесiнде:

      "Астана қ." деген бөлiм мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 21-76-жолмен толықтырылсын:

      "21-76. "Сауда саясатын дамыту орталығы" АҚ";

      2) "Республикалық меншiктегi ұйымдар акцияларының мемлекеттiк пакеттерi мен мемлекеттiк үлестерiне иелiк ету және пайдалану жөнiндегi құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659 қаулысында :

      көрсетiлген қаулыға қосымшада "Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiне" деген бөлiм мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 237-20-жолмен толықтырылсын:

      "237-20 "Сауда саясатын дамыту орталығы" АҚ";

      3) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 995 қаулысымен.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 995 қаулысымен.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi және жариялануға тиiс.

Қазақстан Республикасының


Премьер-МинистрiО некоторых вопросах создания акционерного общества "Центр развития торговой политики"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года N 616.

      В целях расширения внешней торговли Республики Казахстан и проведения анализа экономических последствий членства Республики Казахстан во Всемирной торговой организации (далее - ВТО) Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Создать акционерное общество "Центр развития торговой политики" (далее - общество) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

      2. Определить основным предметом деятельности общества:

      1) оказание аналитической, консультационной, информационной, технической поддержки в рамках членства Республики Казахстан в ВТО, Евразийском экономическом союзе, а также сотрудничества и взаимодействия Республики Казахстан с Организацией экономического сотрудничества и развития;

      2) разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области внешней торговли;

      3) оказание консультационной поддержки при разработке позиций на международные торговые переговоры и проектов международных экономических соглашений и рассмотрение проблем, связанных с доступом на внешние рынки и разрешением международных торговых споров;

      4) выработка предложений и рекомендаций по созданию общего торгового режима в рамках Евразийского экономического союза и заключению соглашений о создании зон свободной торговли с третьими странами;

      5) распространение информации и знаний о современной системе международной торговли и принципах ее регулирования, мерах торговой политики, повышение профессионального уровня ключевого персонала частных организаций и государственных учреждений;

      6) проведение исследований в сфере торговли;

      7) проведение анализа внешних рынков;

      8) развитие и продвижение несырьевого экспорта в рамках "единого окна".

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 27.04.2012 № 535; от 30.10.2017 № 679; от 06.09.2019 № 663.

      3. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке выделить Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан на формирование уставного капитала общества 51500000 (пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) тенге из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2006 год на неотложные затраты.

      4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:

      передать права владения и пользования государственным пакетом акций общества Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан;

      совместно с Министерством индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить:

      1) утверждение устава и государственную регистрацию общества в органах юстиции Республики Казахстан;

      2) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

      5. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие дополнения:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года N 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 13, ст. 124):

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "г. Астана" дополнить строкой, порядковый номер 21-76, следующего содержания:

      "21-76. АО "Центр развития торговой политики";

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в приложении к указанному постановлению раздел "Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 237-20, следующего содержания:

      "237-20. АО "Центр развития торговой политики".

      3) утратил силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 995.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит опубликованию.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан