Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi Есiрткi бизнесiне қарсы күрес және есiрткi айналымын бақылау комитетiнiң "Есiрткiге тәуелдi адамдарды әлеуметтiк-психологиялық оңалту орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құрудың кейбiр мәселелерi

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 тамыздағы N 811 Қаулысы

      "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 қаңтардағы Заңының  9-бабына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Есiрткiге тәуелдi адамдарды әлеуметтiк-психологиялық оңалту орталығы" акционерлiк қоғамы таратылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi Есiрткi бизнесiне қарсы күрес және есiрткi айналымын бақылау комитетiнiң "Есiрткiге тәуелдi адамдарды әлеуметтiк-психологиялық оңалту орталығы" мемлекеттiк мекемесi (бұдан әрi - мекеме) құрылсын.

      3. Мекеме қызметiнiң негiзгi мәнi есiрткiге тәуелдi адамдарды әлеуметтiк оңалту, есiрткiнi терiс пайдаланудың алдын алу болып айқындалсын.

      4. Мекеменi қаржыландыру Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiне республикалық бюджетте көзделген қаражат есебiнен және шегiнде жүзеге асырылады деп белгiленсiн.

      5. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Есiрткi бизнесiне қарсы күрес және есiрткi айналымын бақылау комитетi Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетiмен бiрлесiп, заңнамада белгiленген тәртiппен "Есiрткiге тәуелдi адамдарды әлеуметтiк-психологиялық оңалту орталығы" акционерлiк қоғамын тарату және кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейiн қалған оның мүлкiн мекемеге беру жөнiнде қажеттi шаралар қабылдасын.

      6. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Есiрткi бизнесiне қарсы күрес және есiрткi айналымын бақылау комитетi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен:
      1) мекеменің жарғысын бекітуді және оны әділет органдарында мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін;
      2) осы қаулыны iске асыру жөнiнде өзге де шаралар қабылдасын.

      7. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар бекiтiлсiн.

      8. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң      
2006 жылғы 25 тамыздағы 
N 811 қаулысымен    
бекiтiлген      

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешімдерiне
енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1. "Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне мемлекеттiк меншiктiң түрлерi және ұйымдарға қатысудың мемлекеттiк үлестерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 12 сәуiрдегi N 405  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 13, 124-құжат):

      Акцияларының мемлекеттiк пакеттерi мен үлестерi республикалық меншiкке жатқызылған акционерлiк қоғамдар мен шаруашылық серiктестiктердiң тiзбесiнде:
      "Ақмола облысы" деген бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 13-8-жол алынып тасталсын.

      2. "Республикалық меншiктегi ұйымдар акцияларының мемлекеттiк пакеттерi мен мемлекеттiк үлестерiне иелiк ету және пайдалану жөнiндегi құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659  қаулысында :

      көрсетiлген қаулыға қосымшада:
      "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiне" деген бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 266-4-жол алынып тасталсын.

      3.  (күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15  N 339  Қаулысымен)

      4. "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 22 маусымдағы N 607  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2005 ж., N 25, 311-құжат):

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң қарамағындағы ұйымдардың тiзбесiнде:
      "1. Мемлекеттiк мекемелер" деген бөлiм мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 97-жолмен толықтырылсын:
      "97. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi Есiрткi бизнесiне қарсы күрес және есiрткi айналымын бақылау комитетiнiң "Есiрткiге тәуелдi адамдарды әлеуметтiк-психологиялық оңалту орталығы".

      

Некоторые вопросы создания государственного учреждения "Центр социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц" Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2006 года N 811

      В соответствии со  статьей 9  Закона Республики Казахстан от 16 января 2001 года "О некоммерческих организациях" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Ликвидировать акционерное общество "Центр социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц".

      2. Создать государственное учреждение "Центр социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц" Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее - учреждение).

      3. Определить основным предметом деятельности учреждения социальную реабилитацию наркозависимых лиц, профилактику злоупотребления наркотиками.

      4. Установить, что финансирование учреждения осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Министерству внутренних дел Республики Казахстан.

      5. Комитету по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять необходимые меры по ликвидации акционерного общества "Центр социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц" и передаче его имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, учреждению.

      6. Комитету по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан:
      1) обеспечить утверждение устава и государственную регистрацию учреждения в органах юстиции;
      2) принять иные меры по реализации настоящего постановления.

      7. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      8. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
   Республики Казахстан

Утверждены           
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 25 августа 2006 года N 811

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. В  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года N 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 13, ст. 124):
      в Перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности:
      в разделе "Акмолинская область":
      строку, порядковый номер 13-8, исключить.

      2. В  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
      в приложении к указанному постановлению:
      в разделе "Министерству внутренних дел Республики Казахстан":
      строку, порядковый номер 266-4, исключить.

      3.  (Утратил силу - постановлением Правительства РК от 15.04.2008  N 339 ).

      4. В  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года N 607 "Вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 25, ст. 311):
      в Перечне организаций, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "1. Государственные учреждения" дополнить строкой, порядковый номер 97, следующего содержания:
      "97. "Центр социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц" Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан".