Халықаралық рейтингтік агенттіктермен жұмыс жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 қарашадағы N 1143 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Халықаралық рейтингтік агенттіктермен жұмыс жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.
      2. Жоспардың орындалуына жауапты орталық атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар:
      1) Жоспардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;
      2) әр тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-күніне дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.
      3. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі әр тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-күніне дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне және Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жүктелсін.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 қарашадағы
N 1143 қаулысымен   
бекітілген      

Халықаралық рейтингтік агенттіктермен жұмыс жөніндегі іс-шаралар жоспары

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.12.30 № 2305 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

Р/с
N

Іс-шара

Аяқталу нысаны

Орындалуына
(іске асырылуына)
жауаптылар

Орындалу
(іске асырылу)
мерзімі

1

2

3

4

5

1.

Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі
мен ҰБ өкілдерінің
ірі ұлттық компа-
ниялардың еурообли-
гацияларын шетел
нарықтарына орнала-
стыру кезінде ел
экономикасы мен
қаржы секторындағы
ағымдағы үрдістер-
ді түсіндіру мақ-
сатында қатысуы

Қазақстан
Республикасы
ПрезидентініңӘкімшілігіне
ақпарат

ЭБЖМ,
Қаржымині,
ҰБ (келісім
бойынша)

Қажеттілі-
гіне қарай

2.

Қазақстан Республикасының Үкіметі, ҰБ, ҚҚА және шетелдік инвесторлар деңгейінде телефон конференцияларын тұрақты түрде өткізу конференцияға қатысушыларды (Интернет бойынша алдын-ала тіркеу және талқылауға ұсынылған сұрақтарды айқындау шартымен)

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің,
ҰБ, ҚҚА-ның
интернет-
ресурстарындағы
баспасөз-релизі

ЭБЖМ,
Қаржымині,
ҰБ (келісім
бойынша), ҚҚА
(келісім
бойынша)

Тоқсан сайын

3.

Халыкаралық рейтин-
гтік агенттіктер
мен халықаралық
ұйымдардың қатысуы-
мен өткізілетін
саммиттерде, конфе-
ренцияларда, трени-
нгтерде тұсаукесер-
лер өткізу

Қазақстан
Республикасы
Президентінің
Әкімшілігіне
және Қазақстан
Республикасы-
ның Үкіметіне
ақпарат

ЭБЖМ,
Қаржымині,
ИСМ, ҰБ
(келісім
бойынша), ҚҚА
(келісім
бойынша), АӨҚОА
(келісім
бойынша)

Тоқсан сайын

4.

Әлемдік экономика-
дағы үрдістерді
және олардың Қазақстан экономи-
касына әсерін
талқылау үшін ха-
лықаралық агенттік-
тер, халықаралық
сарапшылар және
Қазақстан Республи-
касының мемлекет-
тік органдары
өкілдерінің қаты-
суымен жыл сайын
дөңгелек үстел
немесе конференция
өткізу

Қазақстан
Республикасы
Президентінің
Әкімшілігіне
және Қазақстан
Республикасы-
ның Үкіметіне
ақпарат

ЭБЖМ,
Қаржымині,
ИСМ, ҰБ
(келісім
бойынша), ҚҚА
(келісім
бойынша), АӨҚОА
(келісім
бойынша)

Жыл сайын

5.

Халықаралық қаржы
нарықтарында айна-
лымда жүрген, қа-
зақстандық компа-
ниялар шығарған
қаржылық (борыштық
және үлестік) құра-
лдар нарығының мо-
ниторингін жүргізу

Қазақстан
Республикасы-
ның Үкіметіне
талдамалық
есеп

ҰБ (келісім
бойынша),
ҚҚА (келісім
бойынша)

Тоқсан сайын

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы

ЭБЖМ          - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік
                жоспарлау министрлігі
Қаржымині     - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
ИСМ           - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
                министрлігі
ҰБ            - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
ҚКА           - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы
                ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі
АӨҚОА         - Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік
                қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

Об утверждении Плана мероприятий по работе с международными рейтинговыми агентствами

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года N 1143

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по работе с международными рейтинговыми агентствами (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан ответственным за исполнение Плана:
      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;
      2) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан информацию о ходе исполнения Плана.

      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять сводную информацию в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан о ходе исполнения Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
       Республики Казахстан

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 29 ноября 2007 года N 1143

                              План
           мероприятий по работе с международными
                  рейтинговыми агентствами

      Сноска. План с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.12.2009 № 2305 (порядок введения в действие см. п. 2).

N
п/п
Мероприятие Форма
завершения
Ответственные
за исполнение
(реализацию)
Срок
исполне-
ния
(реали-
зации)
1 2 3 4 5

1

Участие представителей
Правительства Республики
Казахстан и НБ при
размещении еврооблигаций
крупных национальных
компаний на зарубежных
рынках с целью
объяснения текущих
тенденций в экономике и
в финансовом секторе
страны

Информация
в Админис-
трацию
Президента
Республики
Казахстан

МЭБП, МФ
 
  НБ (по
согласованию)

По мере
необхо-
димости

2

Проведение регулярных
телефонных конференций
на уровне Правительства
Республики Казахстан,
НБ, АФН и зарубежных
инвесторов (с условием
предварительной
регистрации участников
конференции по Интернету
и определения вопросов,
предлагаемых для
обсуждения)

Пресс-
релиз на
интернет-
ресурсах
Правитель-
ства
Республики
Казахстан,
НБ и АФН

МЭБП, МФ
 
  НБ (по
согласованию),
АФН (по
согласованию)

Ежеквар-
тально

3

Проведение презентаций
на саммитах, конферен-
циях, тренингах,
проводимых с участием
международных рейтинго-
вых агентств и
международных
организаций

Информация
в Админис-
трацию
Президента
Республики
Казахстан
и Прави-
тельство
Республики
Казахстан

МЭБП, МФ, МИТ
 
  НБ (по
согласованию),
АФН (по
согласованию),
АРФЦА (по
согласованию)

Ежеквар-
тально

4

Проведение ежегодного
круглого стола или
конференции с участием
представителей
международных агентств,
международных экспертов
и государственных
органов Республики
Казахстан для обсуждения
тенденций в мировой
экономике и их влияния
на экономику Казахстана

Информация
в Админис-
трацию
Президента
Республики
Казахстан
и Прави-
тельство
Республики
Казахстан

МЭБП, МФ, МИТ

НБ (по
согласованию),
АФН (по
согласованию),
АРФЦА (по
согласованию)

Ежегодно

5

Проведение мониторинга
рынка финансовых
(долговых и долевых)
инструментов, обращаю-
щихся на международных
финансовых рынках,
выпущенных казахстански-
ми компаниями

Аналити-
ческий
отчет в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан

НБ (по
согласованию),
АФН (по
согласованию)

Ежеквар-
тально

Примечание : расшифровка аббревиатур

МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики
        Казахстан
МФ    - Министерство финансов Республики Казахстан
МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
НБ    - Национальный Банк Республики Казахстан
АФН   - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору
        финансового рынка и финансовых организаций
АРФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию
        деятельности регионального финансового центра города Алматы