Отандық қаржы институттарының серпінді жобаларды бірлесіп қаржыландыру жөніндегі 2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы N 1334 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы экономикасының орнықты өсуі және оны әртараптандыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Отандық қаржы институттарының серпінді жобаларды бірлесіп қаржыландыру жөніндегі 2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдары, өзге де мемлекеттік органдар:
      1) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;
      2) жарты жылда бір рет, есепті жарты жылдықтан кейінгі айдың 10 күнінен кешіктірмей Жоспардың орындалуы туралы талдау ақпаратты Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі жарты жылда бір рет, есепті жарты жылдықтан кейінгі айдың 25 күнінен кешіктірмей Жоспардың орындалуы туралы жиынтық ақпаратты Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкіметінің
                                         2007 жылғы 28 желтоқсандағы
                                               N 1334 қаулысымен
                                                   бекітілген

      Отандық қаржы институттарының серпінді жобаларды
    бірлесіп қаржыландыру жөніндегі 2008-2010 жылдарға
               арналған іс-шаралар жоспары

р/с
N

Іс-шара

Аяқтау
нысаны

Орындауға
жауаптылар

Орындау
мерзімі

Болжамды
шығыстар
(млн.
теңге)

1

"Қазына" ОДҚ-ның"
және екінші деңгейлі
банктердің қатысуы-
мен, оның ішінде
кредиттеудің мерзім-
дерін, кезеңін және
тарифтерді көздейтін
серпінді жобаларды
қаржыландыру тетігін
әзірлеу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

ИСМ (жинақ-
тау),
Қаржымині,
ЭБЖМ,
"Қазына"
ОДҚ" АҚ
(келісім
бойынша)

Жарты
жылда
1 рет,
25 қаң-
тарға
және
25 шіл-
деге

Талап
етілмей-
ді

2

Қолданыстағы заңна-
маны серпінді жоба-
ларды қаржыландыру-
да отандық қаржы
институттарының
қатысуына кедергі
болатын әкімшілік
кедергілерді анықтау
мәніне талдау жүргі-
зу және серпінді
жобаларды қаржылан-
дыруда отандық
қаржылық институт-
тарының қатысуына
бөгет болатын әкім-
шілік кедергілерді
жоюға бағытталған
шаралар кешенін
әзірлеу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

ИСМ (жинақ-
тау), ЭБЖМ,
Қаржымині,
АШМ, ЭМРМ,
ҚҚА
(келісім
бойынша),
"Қазына"
ОДҚ" АҚ
(келісім
бойынша)

Жарты
жылда
1 рет,
25 қаң-
тарға
және
25 шіл-
деге

Талап
етілмей-
ді

3

Мемлекеттік орган-
дар, мемлекеттік
холдингтер, әртүрлі
деңгейдегі және
бағыттағы қаржы
институттары арасын-
дағы перспективалы
және іске асырылатын
инвестициялық
жобалар туралы ақпа-
рат алмасу тетігін
әзірлеу және енгізу
әрі іске асыруға
жоспарланған және
іске асырылатын
инвестициялық
жобалар туралы көп-
шілікке қол жетімді
ақпараттық деректер
базасын құру

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ақпарат

ЭБЖМ
(жинақтау),
ИСМ, ККМ,
ЭМРМ, АШМ,
"Қазына"
ОДҚ" АҚ
(келісім
бойынша),
"ҚазАгро"
АҚ (келісім
бойынша),
"Самұрық"
АҚ (келісім
бойынша),
"Самғау"
АҚ (келісім
бойынша)

Жарты
жылда
1 рет,
25 қаң-
тарға
және
25 шіл-
деге

Талап
етілмей-
ді

4

Инфрақұрылымдық
облигациялар бойынша
мемлекет кепілгерлі-
гін ұсыну жетілдіру
жөнінде ұсыныс
енгізу

Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
Үкіме-
тіне
ұсыныс

ЭБЖМ
(жинақтау),
Қаржымині,
ККМ, ЭМРМ,
ҚҚА
(келісім
бойынша),
"Самұрық"
АҚ (келісім
бойынша),
"Қазына"
ОДҚ" АҚ
(келісім
бойынша)

Жарты
жылда
1 рет,
25 қаң-
тарға
және
25 шіл-
деге

Талап
етілмей-
ді

5

Қазақстан өңірлері-
нің инвестициялық
паспорттарын құру
және Интернет желі-
сіне орналастыру
қажеттілігі туралы
мәселені пысықтау

Өңір-
лердің
инвес-
тиция-
лық
пас-
порт-
тары

ИСМ
(жинақтау),
ЭБЖМ, АШМ,
ККМ, БҒМ,
ТСМ облыс-
тардың,
Астана және
Алматы
қалаларының
әкімдіктері

Жарты
жылда
1 рет,
25 қаң-
тарға
және
25 шіл-
деге

Талап
етілмей-
ді

      Ескертпе : Аббревиатуралардың толық жазылуы:
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
      ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
      ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі
      "Самұрық" АҚ - "Самұрық" Мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамы
      "Қазына" ОДҚ" АҚ - "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлік қоғамы
      "ҚазАгро" АҚ - "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы
      "Самғау" АҚ - "Самғау" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" акционерлік қоғамы

Об утверждении Плана мероприятий по софинансированию прорывных проектов отечественными финансовыми институтами на 2008-2010 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года N 1334

      В целях устойчивого роста и диверсификации экономики Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по софинансированию прорывных проектов отечественными финансовыми институтами на 2008-2010 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан:
      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;
      2) один раз в полугодие, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан аналитическую информацию об исполнении Плана.

      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

      Утвержден           
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 28 декабря 2007 года N 1334 

План мероприятий
по софинансированию прорывных проектов
отечественными финансовыми институтами
на 2008-2010 годы

N
п/п

  Мероприятие

Форма завершения

Ответственные за исполнение

Срок исполнения

Предполага-
емые расходы (млн. тенге)

1

2

3

4

5

6

1.

Разработка механизма финансирова-
ния прорывных
проектов с участием АО "ФУР "Қазына"
и банков второго уровня,
предусматри-
вающего, в том числе сроки, период
кредитования и тарифы

Информация в
Правительство
Республики Казахстан

МИТ (созыв), МФ, МЭБП, АО "ФУР "Қазына"
(по
согласованию)

1 раз в полугодие, 25 января и 25 июля

Не требуются

2.

Провести анализ действующего законода-
тельства на предмет выявления администра-
тивных барьеров, препятствую-
щих участию отечественных финансовых институтов в финансирова-
нии прорывных
проектов и разработать комплекс мер,
направленных на устранение
администра-
тивных барьеров, препятствую-
щих участию отечественных финансовых институтов в финансирова-
нии прорывных
проектов

Информация в
Правительство
Республики Казахстан

МИТ (созыв),  МЭБП, МФ, МСХ,
МЭМР, АФН (по согласованию),
АО "ФУР "Қазына" (по согласованию)

1 раз в полугодие, 25 января и 25 июля

Не требуются

3.

Разработать и внедрить механизм обмена информацией о
перспективных и реализуемых
инвестицион-
ных проектах между госу-
дарственными органами, государствен-
ными холдингами, финансовыми институтами разных уровней и направлений, создать общедоступную информацион-
ную базу данных о планируемых к
реализации и реализуемых инвестицион-
ных проектах

Информация в
Правительство
Республики Казахстан

МЭБП (созыв),
МИТ, МТК, МЭМР,
МСХ, АО "ФУР "Қазына" (по согласованию), АО "КазАгро"(по
согласованию), АО "Самрук" (по
согласованию), АО "Самгау" (по
согласованию)

1 раз в полугодие, 25 января и 25 июля

Не требуются

4.

Внести предложения по совер-
шенствованию механизма предоставле-
ния поручи-
тельства государства по инфра-
структурным облигациям

Предложения в
Правительство
Республики Казахстан

МЭБП (созыв),
МФ, МТК, МЭМР,
АФН (по согласованию),
"Самрук" (по согласованию),
АО "ФУР "Қазына" (по согласованию)

1 раз в полугодие, 25 января и 25 июля

Не требуются

5.

Проработать вопрос о необходимости создания и размещения в сети Интернет
инвестицион-
ных паспортов
регионов
Казахстана

Инвестицион-
ные паспорта регионов

МИТ (созыв),
МЭБП, МСХ, МТК,
МОН, МТС,
акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы

1 раз в полугодие, 25 января и 25 июля

Не требуются

Примечание: расшифровка аббревиатур:
МИТ              - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
МТК              - Министерство транспорта и коммуникаций Республики
                   Казахстан
МСХ              - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МЭБП             - Министерство экономики и бюджетного планирования
                   Республики Казахстан
МЭМР             - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
                   Республики Казахстан
МОН              - Министерство образования и науки Республики
                   Казахстан
МТС              - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
АФН              - Агентство Республики Казахстан по регулированию и
                   финансовому надзору финансового рынка и
                   финансовых организаций                 
АО "Самрук"      - акционерное общество "Казахстанский холдинг по
                   управлению государственными активами "Самрук"
АО "ФУР "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития
                   "Қазына"
АО "КазАгро"     - акционерное общество "Национальный управляющий
                   холдинг "КазАгро"
АО "Самгау"      - акционерное общество "Национальный
                   научно-технологический холдинг "Самгау"

       Сноска. Примечание с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.07.2009 N 1101 .