Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 112 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 23 шілдедегі № 578 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.07.2015 № 578 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 4-бабының 29) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

       
      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2012 жылғы 19 қаңтардағы
№ 112 қаулысымен   
бекітілген     

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін
ұйымдастыру қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 4-бабының 29) тармақшасына сәйкес әзірленген және қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін айқындайды.
      2. Қашықтықтан білім беру технологияларын (бұдан әрі - ҚБТ) іске асыру мынадай түрлер бойынша жүзеге асырылады: ТВ-технологиясы, желілік технология мен кейс-технология.
      3. Қашықтықтан білім беру технологияларының субъектілері білім алушылар, педагогикалық қызметкерлер және қосымша білім беруді оқып үйрену бағдарламаларын іске асырушы ұйымдар болып табылады.
      4. ҚБТ-ны білім беру ұйымдары өз бетінше іске асырады.
      5. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
      1) ТВ-технология – телевизияның эфирлік, кәбілдік және спутниктік желілерін қолдану негізіндегі технология;
      2) желілік технология – оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз етуді, білім алушылардың оқытушылармен және бір-бірімен интерактивтік өзара іс-қимыл нысандарын, сондай-ақ Интернет желісін пайдалану негізінде оқу процесін әкімшілендіруді қамтитын технология;
      3) кейстік технология – қағаз, электронды және өзге де тасымалдағыштарда оқу-әдістемелік материалдар жиынтығына (кейстерге) және оларды өз бетінше зерделеу үшін білім алушыларға жеткізуге негізделген технология;
      4) Қашықтықтан білім беру технологияларын іске асыратын білім беру ұйымының интернет-ресурсы – білім беру үдерісінің қатысушылары үшін әкімшілік-академиялық ақпараттары бар интернет-ресурсы;
      5) ақпараттық-білім беру порталы – ҚБТ бойынша білім беру процесін ұйымдастыруға мүмкіндік беретін әкімшілік-академиялық оқу-әдістемелік ақпараты бар, ақпараттық ресурстар мен Интернет сервистерінің желілік-ұйымдастырушылық өзара байланысқан жиынтығы;
      6) контент – оқу материалдарын ақпараттық (мәтіндер, графикалар, мультимедиалар және басқа да маңызды толықтырулар) толықтыру;
      7) мультимедиа – пайдаланушыға диалогтық режимде әр текті деректермен (графика, мәтін, дауыс, бейне) жұмыс істеуге мүмкіндік беретін аппараттық және бағдарламалық құралдар кешені;
      8) қашықтықтан оқытудың ақпараттық технологиясы – электронды тасмалдағышта оқу материалдарын құру, беру және сақтау технологиясы, оқу процесін ұйымдастыру мен сүйемелдеу ақпараттық-телекоммуникациялық технологиясы;
      9) ақпараттық-білім беру ресурсы – білім беру сипатында қалыптастырылған ой мен білім, әртүрлі деректер, оларды жинақтау әдістері мен құралы, ақпараттар көзі мен тұтынушылар арасындағы алмасу мен сақтау;
      10) тестілеу кешені – білім беру процесінің барлық деңгейінде білім алушылардың оқу материалдарын меңгеру дәрежесін анықтау үшін қолданылатын бағдарламалық құрал;
      11) Тьютор - білім алушыларға оқытушы оқытатын пәнді игеруге көмектесетін тұлға.

2. Қашықтықтан білім беру технологиялары
бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібі

      6. Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін білім беру ұйымдарында:
      1) білім алушыларға арналған оқу-әдістемелік және ұйымдастырушылық-әкімшілік ақпараты бар парақтарымен білім беру порталының;
      2) телекоммуникациялық желіге шығу мүмкіндігі бар жабдықтың (Интернет, спутниктік теледидар);
      3) мультимедиялық сыныптардың және электрондық оқу залдарының;
      4) оқу контентінің;
      5) меншікті контентті (локалді және желілі) құруға арналған зертханалар мультимедиасының;
      6) тестілеу кешенінің;
      7) оқытуды басқарудың желілік жүйесінің (Learning Management System – LMS);
      8) оқу контентін басқару жүйесінің (Learning Content Management Syst – LCMS) болуы талап етіледі.
      7. Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін білім беру ұйымдарында:
      1) білім беру ресурстарын әзірлеу және жаңарту үшін педагогикалық қызметкерлерге, профессорлық-оқытушылық құрамға жағдай жасайды;
      2) білім алушыларға оқу материалын ақпараттық технологиялар немесе қағазда тасымалдағыштар арқылы жеткізеді;
      3) «on-line» режимінде кеңес беруді ұйымдастырады және өткізеді;
      4) «off-line» режимінде білім алушылармен кері байланысты ұйымдастырады;
      5) «on-line», «off-line» режимінде білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылайды;
      6) аутентификация жүйесі арқылы білім алушылардың тұлғасын сәйкестендіреді.
      8. ҚБТ білім алушылардың мынадай санаттарына қолданылады:
      1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім және жоғары білім базасындағы қысқартылған білім бағдарламасы бойынша;
      2) барлық білім беру деңгейлерінде мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар, оның ішінде мүгедек балалар, І және ІІ топтығы мүгедектер болып табылатын тұлғалар үшін;
      3) «Болашақ» стипендиаттарын қоспағанда, жоғары білім деңгейінде білім алушылардың алмасу бағдарламасы бойынша мемлекет аумағынан тысқары шыққан білім алушылар;
      4) жоғары білім деңгейінде сырттай оқу түрі бойынша жедел әскери қызметке шақырылғандар;
      5) жоғары білім деңгейінде ұзақ мерзімді (4 айдан астам) шетелдік іссапардағы тұлғалар.
      9. ҚБТ бойынша оқуға ниет білдірген тұлғалар еркін нысанда білім беру ұйымы басшысының атына оқуда ҚБТ-ны пайдалану мүмкіндігі туралы уәждемелі негіздемелері келтірілген және растаушы құжаттарды ұсына отырып өтініш жазады:
      1) мамандығы бойынша жұмыс істейтін тұлғалар үшін жұмыс орнынан анықтама;
      2) мүгедек балалар үшін психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация ұсынымы.
      10. Өтініш бес күнтізбелік күн ішінде қарастырылады. Білім беру ұйымы басшысының бұйрығы білім алушы қолданатын ҚБТ-ны көрсете отырып, күнтізбелік екі күн ішінде ресімделеді.
      11. Бұйрыққа:
      1) білім алушының өтініші;
      2) білім алушылардың жеке оқу жоспары;
      3) әрбір білім алушының оқу қызметін ұйымдастырудың жеке кестесі;
      4) мүгедек балалардың қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқу процесіне қатысу мүмкіндігі туралы психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның ұсынымы қоса беріледі.
      Білім беру ұйымы екі күнтізбелік күн ішінде білім алушыны ҚБТ қолданылатын оқу процесінің жоспары және кестесімен таныстырады.
      12. Білім алушыларды оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету үшін білім беру ұйымдарында ҚБТ пайдалану арқылы іске асыратын барлық оқу жоспарларының пәндері бойынша электрондық оқу-әдістемелік кешендері болуы керек.
      13. Электронды оқыту-әдістемелік кешендерді дайындауды үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес әзірленген, бекітілген оқу жұмыс бағдарламалары бойынша курстың әзірлеушісі жүзеге асырады.
      14. Электрондық оқу-әдістемелік кешен міндетті және қосымша жиынтықтардан тұратын пәндерді енгізеді.
      15. Міндетті жиынтық:
      1) пәннің мазмұнын; күнтізбелік-тақырыптық жоспарды, ұсынылатын әдебиеттер (негізгі және қосымша) тізімін, пәндерді модульдерге бөлуді; қашықтан өткізілетін консультация кестесін қамтитын жұмыс оқу бағдарламасынан;
      2) лекцияның электрондық конспектісінен;
      3) практикалық және семинар сабақтарының материалдарынан;
      4) студенттің дербес жұмыс және студенттің оқытушының жетекшілік етуімен дербес жұмыстар істеуі үшін тапсырмалардан;
      5) аралық бақылау ұйымдастыруға материалдардан (бақылау жұмыстары, тестілеу тапсырмалары, жеке тапсырмалар);
      6) қорытынды бақылау ұйымдастыру жөніндегі материалдардан (тестілеу емтихандық тапсырмалар, емтихан сұрақтары, билеттер, емтихандық бақылау жұмыстары) тұрады.
      16. Қосымша жиынтық курстық жұмыстарды жасауға арналған әдістемелік кешендерден, үйрету сипатындағы компьютерлі бағдарламалардан, тренадерлардан, репетитордан, анықтама-әдістемелік құралдардың орындалуының мультимедиалық варианттары және пәннің оқу материалдарын игеруге көмектесетін материалдардан тұрады.
      17. ҚБТ-ны ендіруші білім беру ұйымында білім алушылардың деректер базасын қамтитын ақпараттық басқару жүйесі енгізіледі (білім алушыларды қабылдау, ауыстыру, қалпына келтіру туралы бұйрық, олардың ағымдағы үлгерімдері туралы мәліметтер).
      18. ҚБТ-ны іске асыратын білім беру ұйымында ҚБТ бойынша оқу процесін ұйымдастырушылық, әдістемелік, ақпараттық және техникалық қолдауды жүзеге асыратын және құрамында келесі қызметтері бар арнайы құрылымдық бөлімшелер құрылады:
      1) ҚБТ бойынша оқу процесін әкімшілендіру;
      2) ҚБТ дидактикалық құралдарын әзірлеу;
      3) ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету.
      19. Оқу процесін әкімшілендіру қызметі оқу процесін ҚБТ бойынша жоспарлайды және ұйымдастырады, ҚБТ-қа байланысты құжаттаманы жүргізеді, оқытушылар мен тьюторлардың біліктілігін жоғарылатуды жоспарлайды, білім алушылардан бақылау материалдарын (бақылау және курстық жұмыстар, эссе, реферат, жазбаша емтихан тапсыру парағы және тағы сияқтылар) басып шығарылған немесе электрондық нұсқаларда жинауды; осы материалдардың сәйкес тьюторларға білімдерді бағалау үшін тапсыруды ұйымдастырады; тьюторлардан алынған ағымдағы үлгерім туралы деректерді бірыңғай ақпараттық деректер базасына енгізуді қамтамасыз етеді.
      20. ҚБТ дидактикалық құралдарын әзірлеу қызметі электрондық оқулықтарды, мультимедиялық курстарды, әдістемелік құралдар мен басқа бақылау түрлерін әзірлеуді, иелікке алуды және игеруді жүзеге асырады, тестілеу жүйелерін және білімдерді бақылау түрлерін, ҚБТ-ға арналған ақпараттық ресурстарды пайдалану әдістемесін әзірлейді.
      21. Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету қызметін пайдалануда қашықтықтан білім берудің бағдарламалық, ақпараттық және техникалық құралдарын әзірлейді, игереді және қолдайды.
      22. ҚБТ-ны іске асыратын білім беру ұйымы білім алушыларға телекоммуникациялық желілер мен құралдарды (Интернет-портал, телефон, теледидар) пайдаланумен және оқу процесінің қатысушыларының өзара әрекет етуі арқылы ғылыми және әдістемелік көмекті қамтамасыз етеді.
      23. ҚБТ бойынша оқыту бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің оқу жоспарлары, сонымен қатар техникалық және кәсіптік білім беру, жоғары білім беру мамандықтарының барлық оқу жоспары бойынша жүргізіледі.
      24. Оқу жылы академиялық кезеңдерден тұрады және академиялық күнтізбеге сәйкес аяқталады.
      25. Білім беру қызметінің барлық түрлері мыналар арқылы жүзеге асырылады:
      1) телекоммуникациялық құралдарын пайдалану немесе білім беру мекемесінде тікелей байланысты пайдалану арқылы педагогикалық қызметкерлердің немесе тьютордың педагогикалық қатынасы (білім берушінің бастамасы бойынша);
      2) білім беру құралдарымен білім алушының дербес жұмысы (ОӘК, қосымша әдебиет).
      26. ҚБТ қашықтықтан оқу сабақтарын «оn-line», «оff-line» режимінде өткізуге негізделген.
      27. «Оn-line» режімінде оқу сабақтары нақтылы уақыт режимінде оқудың өзара іс-әрекеті үдерісін қарастырады (бейнеконференция, Интернет желісімен хабар алмасу, телефон аппараты бойынша байланыс арқылы).
      28. «Оff-line» режімінде оқу сабағы білім беру қарым-қатынасы процесі кезінде оқытушы мен білім алушы арасындағы тілдесу асинхронды түрде өтеді (электрондық почта, кейіннен аралық және/немесе қорытынды бақылау тапсыруымен, оқытушының тапсырмасы бойынша білім алушының оқулық бойынша жұмысы).
      29. Білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау және аралық аттестаттау оқу жұмыс жоспарына, академиялық күнтізбеге және оқу бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады.
      30. Үлгерімді ағымдық бақылауды жүргізуге және аралық аттестаттауды өткізуге төмендегілер арқылы рұқсат етіледі:
      1) ақпараттық-телекоммуникациялық құралдарды пайдаланумен қоса on-line режимінде білім алушы мен оқытушының тікелей қатынасы;
      2) автоматтандырылған тестілеу кешендері;
      3) жазбаша жеке тапсырмаларды тексеру (кейстік технология).
      31. Білім беру ұйымы білім алушылардың ағымдағы үлгерімін бақылау мен аралық бақылауды, шектеудің электрондық әдістерін қолдана отырып, рұқсат етілмеген кіру мен жалғандықтан сақталған ақпараттық жүйеде жүргізеді.
      32. Білім алушы пән бойынша аралық аттестаттауға оқу жұмыс бағдарламасымен белгіленген барлық бақылау шараларын орындаған және тапсырған жағдайларда жіберіледі.
      33. Оқу сабақтарының барлық түрлерінен жоғары білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың оқудағы жетістіктері білімді бағалаудың әріптік балдық-рейтингтік жүйесі бойынша бағаланады.
Бастауыш, негізгі, жалпы орта білім, техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі оқу жоспарлары бойынша білім алушылардың оқу жетістігі пәндер бойынша бағаланады.
      34. ҚБТ кезінде курстық жұмыстарды қорғау:
      1) білім беру ұйымында көпшілік;
      2) телекоммуникациялық құралдарды пайдалана отырып on-line режимінде;
      3) білім алушылардың курстық жұмысты (жобаны) қағаз тасымалдағышта, электрондық түрде және бейнежазбаларды курстық жұмыстарға пікір жазылғаннан кейін білім беру ұйымдарына жіберу жолымен жүзеге асырылады.
      35. Кәсіптік практиканы білім беру ұйымдары мамандықтың ерекшелігіне қарай жүргізеді.

Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 112. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2015 года № 578

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 23.07.2015 № 578 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 29) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 19 января 2012 года № 112

Правила
организации учебного процесса по дистанционным
образовательным технологиям

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 29) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и определяют порядок организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям.
      2. Реализация дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) осуществляется по следующим видам: ТВ-технология, сетевая технология и кейс-технология.
      3. Субъектами дистанционной образовательной технологии являются обучающиеся, педагогические работники и организации, реализующие учебные программы дополнительного образования.
      4. ДОТ реализовываются организациями образования самостоятельно.
      5. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
      1) ТВ-технология - технологии, базирующиеся на использовании эфирных, кабельных и спутниковых систем телевидения;
      2) сетевая технология - технология, включающая обеспечение учебно-методическими материалами, формы интерактивного взаимодействия обучающихся с преподавателем и друг с другом, а также администрирование учебного процесса на основе использования сети Интернет;
      3) кейсовая технология - технология, основанная на комплектовании наборов (кейсов) учебно-методических материалов на бумажных, электронных и прочих носителях и рассылке их обучающимся для самостоятельного изучения;
      4) Интернет-ресурс организации образования, реализующей дистанционные образовательные технологии - Интернет-ресурс, содержащий административно-академическую информацию для участников образовательного процесса;
      5) информационно-образовательный портал - системно-организованная взаимосвязанная совокупность информационных ресурсов и сервисов Интернет, содержащая административно-академическую учебно-методическую информацию, позволяющая организовать образовательный процесс по ДОТ;
      6) контент - информационное наполнение учебных материалов (тексты, графика, мультимедиа и иное информационно значимое наполнение);
      7) мультимедиа - комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными данными (графикой, текстом, звуком, видео);
      8) информационная технология дистанционного обучения - технология создания, передачи и хранения учебных материалов на электронных носителях, инфо-телекоммуникационные технологии организации и сопровождения учебного процесса;
      9) информационно-образовательные ресурсы - формализованные идеи и знания образовательного характера, различные данные, методы и средства их накопления, хранения и обмена между источниками и потребителями информации;
      10) тестирующий комплекс - программное средство, предназначенное для определения степени освоения обучающимися учебного материала на всех уровнях образовательного процесса;
      11) Тьютор - лицо, помогающее обучающимся осваивать изучаемую с преподавателем дисциплину.

2. Порядок организации учебного процесса
по дистанционным образовательным технологиям

      6. Для организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям требуется наличие у организации образования:
      1) образовательного портала со страницами, содержащими учебно-методическую и организационно-административную информацию для обучающихся;
      2) оборудования, имеющего выход в телекоммуникационную сеть (Интернет, спутниковое телевидение);
      3) мультимедийных классов и электронных читальных залов;
      4) учебного контента;
      5) мультимедиа лабораторий для создания собственного контента (локального и сетевого);
      6) тестирующего комплекса;
      7) сетевых систем управления обучением (Learning Management System - LMS);
      8) системы управления учебным контентом (Learning Content Management System - LCMS).
      7. Для организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям организации образования:
      1) создают условия педагогическим работникам, профессорско-преподавательскому составу для разработки и обновления образовательных ресурсов;
      2) доставляют учебный материал обучающимся посредством информационных технологий либо на бумажных носителях;
      3) организуют и проводят консультации в режиме "on-line";
      4) организуют обратную связь с обучающимися в режиме "off-line";
      5) контролируют учебные достижения обучающихся в режиме "on-line", "off-line";
      6) идентифицируют личность обучающихся посредством системы аутентификации.
      8. ДОТ применяются в отношении обучающихся:
      1) по сокращенным образовательным программам на базе технического и профессионального, послесреднего и высшего образования;
      2) для лиц, являющимися лицами с ограниченными физическими возможностями, в том числе детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп на всех уровнях образования;
      3) выехавших за пределы государства по программам обмена обучающихся на уровне высшего образования, за исключением стипендиатов "Болашак";
      4) заочной формы обучения, призванные на срочную военную службу на уровне высшего образования;
      5) находящихся в длительной заграничной командировке (более 4-х месяцев) на уровне высшего образования.
      9. Лица, изъявившие желание обучаться по ДОТ пишут заявление в произвольной форме на имя руководителя организации образования с мотивированным обоснованием о возможности использования ДОТ в обучении с предоставлением подтверждающих документов:
      1) для лиц, работающих по специальности, справка с места работы;
      2) для детей-инвалидов рекомендация психолого-медико-педагогической консультации.
      10. Заявления рассматриваются в течение пяти календарных дней. Приказ руководителя организации образования с указанием применяемых ДОТ обучающихся оформляется в течение двух календарных дней.
      11. К приказу прилагаются:
      1) заявление обучающихся;
      2) индивидуальные учебные планы обучающихся;
      3) индивидуальный график организации учебной деятельности каждого обучающегося;
      4) рекомендации психолого-медико-педагогической консультации о возможности участия детей-инвалидов в учебном процессе по дистанционным образовательным технологиям.
      Организация образования в течение двух календарных дней знакомит обучающихся с планом и графиком учебного процесса применяемых в обучении ДОТ.
      12. Для обеспечения обучаемых учебно-методическими материалами организациям образования необходимо иметь электронные учебно-методические комплексы по всем дисциплинам учебного плана, реализуемых с использованием ДОТ.
      13. Подготовка электронных учебно-методических комплексов осуществляется разработчиком курса по утвержденным рабочим учебным программам, разработанным в соответствии с типовой учебной программой.
      14. Электронный учебно-методический комплекс дисциплины включает обязательный и дополнительный комплекты.
      15. Обязательный комплект состоит из:
      1) рабочей учебной программы, включающей содержание дисциплины, календарно-тематический план, список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной), модульное разбиение дисциплины, график проведения дистанционных консультаций;
      2) электронного конспекта лекций;
      3) материалов практических и семинарских занятий;
      4) заданий для самостоятельной работы студента и самостоятельной работы студента под руководством преподавателя;
      5) материалов по организации рубежного контроля (контрольных работ, тестовых заданий, индивидуальных заданий);
      6) материалов по организации итогового контроля (тестовых экзаменационных заданий, вопросов к экзамену, билетов, экзаменационных контрольных работ).
      16. Дополнительный комплект включает методические указания по выполнению курсовых работ; компьютерные программы обучающего характера: тренажеры, репетиторы, справочно-методические материалы, мультимедийные варианты исполнения учебных и учебно-методических пособий, помогающие усвоению учебного материала дисциплины.
      17. В организации образования внедряющей ДОТ создается информационная система управления, содержащая базу данных обучающихся (приказ о зачислении, перевод, восстановление, сведения о текущей успеваемости обучающихся).
      18. В организации образования, реализующей ДОТ, создаются специальные структурные подразделения, осуществляющие организационное, методическое, информационное и техническое сопровождение процесса обучения по ДОТ и имеющие в своем составе следующие службы:
      1) администрирования учебного процесса по ДОТ;
      2) разработки дидактических средств ДОТ;
      3) информационно-технического обеспечения.
      19. Служба администрирования учебного процесса по ДОТ планирует и организует учебный процесс по ДОТ, ведет документацию, связанную с ДОТ, планирует повышение квалификации преподавателей и тьюторов, организует сбор всех контрольных материалов обучающихся (контрольных и курсовых работ, эссе, рефератов, письменных экзаменационных работ, и тому подобное) на бумажном носителе и/или электронном виде, передачу этих материалов тьюторам для оценки знаний; обеспечивает внесение сведений о текущей успеваемости, полученной от тьюторов, в информационную базу данных.
      20. Служба разработки дидактических средств ДОТ осуществляет разработку, приобретение и освоение электронных учебников, мультимедийных курсов, методических пособий и других методических средств ДОТ, разрабатывает тестирующие системы и другие средства контроля знаний, методику использования информационных ресурсов для ДОТ.
      21. Служба информационно-технического обеспечения разрабатывает, осваивает и поддерживает в эксплуатации программные, информационные и технические средства дистанционного обучения.
      22. Организация образования, реализующая ДОТ, обеспечивает методическую помощь обучающимся через взаимодействие участников учебного процесса с использованием телекоммуникационных сетей и средств (Интернет-портал, телефон, телевидение).
      23. Обучение по ДОТ производится по учебным планам общего среднего образования, а также по всему учебному плану специальностей технического и профессионального, высшего образования специальности.
      24. Учебный год состоит из академических периодов и заканчивается в соответствии с академическим календарем.
      25. Все виды учебной деятельности осуществляются посредством:
      1) педагогического общения педагогического работника или тьютора с обучающимся с использованием телекоммуникационных средств или прямого контакта в организации образования (по инициативе обучающегося);
      2) самостоятельной работы обучающегося со средствами обучения (УМК, дополнительная литература).
      26. ДОТ основываются на проведении дистанционных учебных занятий в режиме "on-line", "off-line".
      27. Учебные занятия в режиме "on-line" предусматривают процесс учебного взаимодействия в режиме реального времени (видеоконференция, посредством обмена сообщениями по сети Интернет, переговоры посредством телефонного аппарата).
      28. Учебные занятия в режиме "off-line" предусматривают процесс учебного взаимодействия, при котором общение преподавателя и обучаемого асинхронно (электронная почта, работа обучаемого с учебником по заданию преподавателя с последующей сдачей рубежного и/или итогового контроля).
      29. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом, академическим календарем и учебными программами.
      30. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации допускается посредством:
      1) прямого общения обучающегося и преподавателя в режиме on-line с использованием телекоммуникационных средств;
      2) автоматизированных тестирующих комплексов;
      3) проверки письменных индивидуальных заданий (при кейсовой технологии).
      31. Организация образования, организовывает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся в информационной системе, защищенной от несанкционированного доступа и фальсификаций путем применения электронных методов ограничения доступа и независимой оценки.
      32. Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине после выполнения и сдачи всех контрольных мероприятий, установленных рабочей учебной программой.
      33. Учебные достижения обучающихся по программам высшего образования по всем видам учебных занятий оцениваются по буквенной балльно-рейтинговой системе оценки знаний.
      Учебные достижения обучающихся по учебным планам общего среднего образования, технического и профессионального, послесреднего образования оцениваются по предметам.
      34. Защита курсовых работ (проектов) при ДОТ осуществляется:
      1) публично в организации образования;
      2) в режиме on-line с использованием телекоммуникационных средств;
      3) путем отправки в организацию образования обучающимся курсовой работы (проекта) на бумажном носителем и электронном виде и видеозаписи выступления после получения рецензии на курсовую работу (проекта).
      35. Профессиональная практика проводится организациями образования исходя из специфики специальности.