"Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1270 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы № 265 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 7 сәуірдегі № 213 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 07.04.2021 № 213 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1270 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 47, 582-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесінде:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан:

      мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің; арнайы және мамандандырылған білім берудің; балаларға арналған қосымша білім берудің; спорт бойынша балалар мен жасөспірімдерге арналған қосымша білім берудің; техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің; жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің (медициналық және фармацевтикалық білім беруді қоспағанда) оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды білім беру саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.

      Медициналық және фармацевтикалық білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.";

      4-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) білім беру саласындағы немесе денсаулық сақтау саласындағы (медициналық және фармацевтикалық білім беру ұйымдарында мемлекеттік аттестаттауды жүргізу кезінде) уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті органдар), өз құзыреті шегінде білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау кестелерін күнтізбелік жылға бекіту;";

      5-тармақ алынып тасталсын;

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Білім беру ұйымдарының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын орындауын бақылау мақсатында мемлекеттік аттестаттау тұтастай білім беру ұйымы бойынша жүзеге асырылады.

      Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін мемлекеттік аттестаттау мамандықтар (кәсіптер) бөлінісінде де жүзеге асырылады.";

      7-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында мамандардың алғашқы бітіру жылынан кешіктірмей;

      2) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында төрт жылдан кейін;".

      2. Осы қаулы 2012 жылғы 30 сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1270 "Об утверждении Правил государственной аттестации организаций образования"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 265. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2021 года № 213

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 07.04.2021 № 213.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1270 "Об утверждении Правил государственной аттестации организаций образования" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 47, ст. 582) следующие изменения:

      в Правилах государственной аттестации организаций образования утвержденных указанным постановлением:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Государственную аттестацию организаций образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, реализующих образовательные программы:

      дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования; специального и специализированного образования; дополнительного образования для детей; дополнительного образования по спорту для детей и юношества; технического и профессионального, послесреднего образования; высшего и послевузовского образования (за исключением медицинского и фармацевтического образования) осуществляет уполномоченный орган в области образования.

      Государственная аттестация организаций медицинского и фармацевтического образования осуществляется уполномоченным органом в области здравоохранения.";

      подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "1) утверждение на календарный год графиков государственной аттестации организаций образования уполномоченным органом в области образования или в области здравоохранения (при проведении государственной аттестации организаций медицинского и фармацевтического образования) в пределах их компетенции (далее - уполномоченные органы);";

      пункт 5 исключить;

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. С целью контроля выполнения организациями образования государственного общеобязательного стандарта образования государственная аттестация осуществляется в целом по организации образования.

      Для организаций образования, реализующих профессиональные образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, государственная аттестация осуществляется также в разрезе специальностей (профессий).";

      подпункты 1) и 2) пункта 7 изложить в следующей редакции:

      "1) организациях образования, реализующих профессиональные образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, не позже года первого выпуска специалистов;

      2) организациях образования, реализующих общеобразовательные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, через четыре года;".

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 30 апреля 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер - Министр


Республики Казахстан

К. Масимов