"Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1116 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 14 мамырдағы № 484 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.09.2014 № 1011 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1116 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 41, 528-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі туралы ережеде:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) – стратегиялық және бюджеттік жоспарлау, салық және бюджет саясаты, сондай-ақ кеден ісі саласындағы саясат, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу және борыш, мемлекеттік инвестициялық саясат және инвестицияларды қолдау саясаты, қолайлы инвестициялық ахуалды жасау, мемлекеттік-жеке меншік әріптестік, бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу, табиғи монополиялар мен реттелетін нарықтар, халықаралық экономикалық және қаржы қатынастары, оның ішінде халықаралық экономикалық интеграцияны реттеу, сыртқы сауда қызметін реттеу және дамыту, ішкі сауданы реттеу және дамыту, мемлекеттік активтерді басқару, оның ішінде корпоративтік басқару сапасын арттыру, мемлекеттік басқару жүйесін дамыту, мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік саясатты дамыту, жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру, халықтың көші-қоны, «жасыл экономиканы» дамыту салаларында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік атқарушы органы болып табылады.»;
      15-тармақтың 18) тармақшасындағы «дамыту салаларындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі ұсыныстар әзірлеу.» деген сөздер «дамыту;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 19) тармақшамен толықтырылсын:
      «19) мемлекеттік қызметтер көрсету салаларындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі ұсыныстар әзірлеу.»;
      16-тармақта «1. Орталық аппараттың функцияларында:»:
      118)119)120)121)122) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «118) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін жүргізу қағидаларын әзірлеу;
      119) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін әзірлеуді және жүргізуді жүзеге асыру;
      120) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттерін әзірлеу жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту;
      121) мемлекеттік қызметтер көрсету стандарттарының жобаларын келісуді жүзеге асыру;
      122) орталық мемлекеттік органдардың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын және (немесе) регламенттерін әзірлеу жөніндегі қызметіне мониторинг жүргізу;»;
      мынадай мазмұндағы 122-1), 122-2), 122-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «122-1) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер құнын айқындау әдістемесін әзірлеу және бекіту;
      122-2) орталық мемлекеттік органдардың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының, қаладағы аудандар, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер әкімдерінің мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі қызметі есебінің қалыптастырылу тәртібін, ұсынылу мерзімдерін және үлгі нысанын әзірлеу және бекіту;
      122-3) мемлекеттік қызметтер көрсету стандарттарын жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу;».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1116 "Вопросы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2013 № 484. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.09.2014 № 1011 (порядок введения в действие см. п. 8).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1116 «Вопросы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 41, ст. 528) следующие изменения и дополнения:
      в Положении о Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (далее - Министерство) – является государственным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах стратегического и бюджетного планирования, налоговой и бюджетной политики, а также политики в области таможенного дела, государственного и гарантированного государством заимствования и долга, государственной инвестиционной политики и политики поддержки инвестиций, создания благоприятного инвестиционного климата, государственно-частного партнерства, защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, естественных монополий и регулируемых рынков, международных экономических и финансовых отношений, в том числе регулирования международной экономической интеграции, регулирования и развития внешнеторговой деятельности, регулирования и развития внутренней торговли, управления государственными активами, в том числе повышения качества корпоративного управления, развития системы государственного управления, развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг, мобилизационной подготовки и мобилизации, миграции населения, развития «зеленой экономики».»;
      пункт 15 «1. Выработка предложений по формированию государственной политики в сферах:» дополнить подпунктом 19) следующего содержания:
      «19) оказания государственных услуг.»;
      в пункте 16 «1. Функции центрального аппарата:»:
      подпункты 118)119)120)121)122) изложить в следующей редакции:
      «118) разработка правил ведения реестра государственных услуг;
      119) осуществление разработки и ведения реестра государственных услуг;
      120) разработка и утверждение правил по разработке стандартов и регламентов государственных услуг по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;
      121) осуществление согласования проектов стандартов государственных услуг;
      122) проведение мониторинга деятельности центральных государственных органов, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы по разработке стандартов и (или) регламентов государственных услуг;»;
      дополнить подпунктами 122-1), 122-2), 122-3) следующего содержания:
      «122-1) разработка и утверждение методики определения стоимости государственной услуги;
      122-2) разработка и утверждение порядка формирования, сроки представления и типовой формы отчета деятельности центральных государственных органов, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов по вопросам оказания государственных услуг;
      122-3) разработка предложений по совершенствованию стандартов государственных услуг;».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов