"Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1553 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1193 қаулысымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 51, 648-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      5-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) ұйымдардың басшыларына олардың жұмыс нәтижелері бойынша сыйлықақы беру, лауазымдық жалақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу, сондай-ақ қаржыландыру жоспары бойынша тиісті мемлекеттік мекемені ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен немесе мемлекеттік басқару органы қазыналық кәсіпорын үшін бекіткен даму жоспары бойынша қаражатты үнемдеу есебінен мемлекеттік басқару органы белгілеген тәртіппен материалдық көмек көрсету;»;
      6-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) кредиторлық берешек болмаған кезде қаржыландыру жоспары бойынша тиісті мемлекеттік мекемені ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен немесе кредиторлық берешегі болмаған кезде мемлекеттік басқару органы қазыналық кәсіпорын үшін бекіткен даму жоспары бойынша қаражатты үнемдеу есебінен салалық келісімде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушінің актісінде белгіленген тәртіппен қызметкерлердің лауазымдық жалақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу, сыйлықақы беру және материалдық көмек көрсету құқығы берілсін.»;
      көрсетілген қаулыға 1-қосымшада:
      «G-14» санатында:
      «мұрағатшы» деген сөз «архивариус» деген сөзбен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулыға 7-қосымшада:
      реттік нөмірі 1-жол мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

      «

9)

Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметкерлеріне жұмыстағы ауыртпалықтар мен қиындықтары үшін


ЛЖ-дан 50 %


                                                                   »;

      көрсетілген қаулыға 14-қосымшада:
      реттік нөмірі 3-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

3

Қарулы Күштерде, басқа әскерлерде және әскери құралымдарда, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдарында, мемлекеттік өртке қарсы қызмет жүйесіндегі жұмысы үшін жұмысшыларға мынадай еңбек сiңiрген жылдары үшiн:
3 жылдан астам
5 жылдан астам
10 жылдан астам
15 жылдан астам
20 жылдан астам

Қарулы Күштердегi, басқа әскерлердегі және әскери құралымдардағы, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттiк өртке қарсы қызметiндегi жұмысы үшiн үстемеақы

ЛЖ-дан 10 %
ЛЖ-дан 15 %
ЛЖ-дан 20 %
ЛЖ-дан 30 %
ЛЖ-дан 40 %

Еңбек сіңірген жылдары үшін үстемеақыны белгілеудің тәртібі мен шарттарын уәкілетті орталық орган белгілейді

                                                                   »;

      көрсетілген қаулыға 28-қосымшада:
      бірінші бөлікте:
      1) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) даму жоспары бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемінің 30 % асырмай жыл ішінде, ал желтоқсанда - бір жылда үнемделген қаражаттың толық көлемінде:»;
      2) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) даму жоспары бойынша үнемделген қаражаттың толық көлемінде:»;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Шығыстардың қалған түрлері бойынша даму жоспары бойынша үнемделген қаражатты сыйлықақы беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгілеуге жол берілмейді.».
      2. Осы қаулы 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1553. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2015 № 1193 (вводится в действие с 01.01.2016).

ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Примечание РЦПИ!
      Вводится в действие с 1 января 2014 года.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 51, ст. 648) следующие изменения и дополнение:
      подпункт 1) пункта 5 изложить в следующей редакции:
      «1) премировать, устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окладам руководителей организаций по результатам их работы, а также оказывать материальную помощь за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего государственного учреждения по плану финансирования, или по плану развития, утвержденному для казенного предприятия органом государственного управления, в порядке, установленном органом государственного управления;»;
      подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:
      «2) устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окладам работников организаций, премировать и оказывать материальную помощь за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего государственного учреждения по плану финансирования при отсутствии кредиторской задолженности, или по плану развития, утвержденному для казенного предприятия органом государственного управления, при отсутствии кредиторской задолженности, в порядке, определенном отраслевым соглашением, коллективным договором и (или) актом работодателя.»;
      в приложении 1 к указанному постановлению:
      в категории «G-14»:
      внесено изменение в текст на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
      в приложении 7 к указанному постановлению:
      строку, порядковый номер 1, дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«

9)

Работникам центров занятости населения за сложность и напряженность в работе


50 % от ДО


                                                                   »;

      в приложении 14 к указанному постановлению:
      строку, порядковый номер 3, изложить в следующей редакции:

«

3.

Рабочим за работу в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, в системе специальных государственных, правоохранительных органов, государственной противопожарной службы при выслуге лет свыше:

Надбавка за работу в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, пециальных государственных и правоохранительных органах, государственной противопожарной службе


Порядок и условия установления надбавки за выслугу лет определяется уполномоченным центральным органом

3 лет

10% от ДО

5 лет

15% от ДО

10 лет

20% от ДО

15 лет

30% от ДО

20 лет

40% от ДО

                                                                   »;

      в приложении 28 к указанному постановлению:
      в части первой:
      абзац первый подпункта 1) изложить в следующей редакции:
      «1) в течение года, не более 30 % от общего объема сэкономленных средств по плану развития, а в декабре – в полном объеме сэкономленных средств за год по следующим видам расходов:»;
      абзац первый подпункта 2) изложить в следующей редакции:
      «2) в полном объеме сэкономленных средств по плану развития по следующим видам расходов:»;
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «По остальным видам расходов направление экономии средств по плану развития на премирование, оказание материальной помощи и установление надбавок не допускается.».
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2014 года.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов