"Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 тамыздағы № 952 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы № 142 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 27.03.2020 № 142 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1-тармақта:

      1-1) және 1-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-1) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне сәйкес акцияларға дивидендтер есептеуді жүзеге асырады;

      1-2) "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы акционер ретінде мемлекет мүдделерін білдіретін мемлекеттік органның шешіміне сәйкес таза кірістің кемінде 10 (он) пайызы мөлшерінде акцияларға дивидендтер есептеуді жүзеге асырады;";

      мынадай мазмұндағы 1-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-3) "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының экономикасын дамытуға бағытталған жаңа жобалар мен бағдарламаларды қаржыландыру мақсатында 2013 – 2017 жылдардың қорытындылары бойынша акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеуден босатылады;".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан-Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 633 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 952. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 27.03.2020 № 142.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 633 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях" следующие изменения и дополнение:

      в пункте 1:

      подпункты 1-1) и 1-2) изложить в следующей редакции:

      "1-1) акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" осуществляет начисление дивидендов на акции в соответствии с решением Правительства Республики Казахстан;

      1-2) акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" осуществляет начисление дивидендов на акции в соответствии с решением государственного органа, представляющего интересы государства как акционера, в размере не менее 10 (десять) процентов от чистого дохода;";

      дополнить подпунктом 1-3) следующего содержания:

      "1-3) акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" освобождается от выплаты дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2013 – 2017 годов в целях финансирования новых проектов и программ, направленных на развитие экономики Республики Казахстан;".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов