"Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әрi пайдаланудың кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі № 833 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 7 маусымдағы № 338 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әрi пайдаланудың кейбiр мәселелерi» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі № 833 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 25, 260-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім), 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім), «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі), 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне, Қазақстан Республикасының «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» 2010 жылғы 2 сәуірдегі, «Нотариат туралы» 1997 жылғы 14 шілдедегі, «Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» 1999 жылғы 16 шілдедегі, «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы және  «Бағалы металдар мен асыл тастар туралы» 2016 жылғы 14 қаңтардағы заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;
      көрсетілген қаулымен бекітілген Жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және одан әрi пайдалану қағидаларында:
      10-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Тізімдеу актісі есепке алу кітабына енгізілгеннен кейін мемлекеттік мүлік тізілімінде әр жазбаға мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша түгендеу карточкасы ашылады. Түгендеу карточкасының тақырыбында мүліктің кімге берілгені, сондай-ақ мүлікті беру уақыты туралы мәліметтер қамтылуға тиіс. Мүлікті сатқан кезде түгендеу карточкасында бюджетпен есеп айырысу мерзімдері, төлем құжатының (тарының) нөмірі мен күні көрсетіледі.»;
      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «19. Жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгіне айналдырылған (түскен) бағалы металдарды, асыл тастарды және олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау және өткізу тәртiбiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiмен келісу бойынша мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган белгiлейді.»;
      мынадай мазмұндағы 19-1 және 19-2-тармақтармен толықтырылсын:
      «19-1. Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен қабылдап алған бағалы металдардың сынықтары мен қалдықтары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы металдардағы активтеріне аффинаждалған алтынның құймаларын есепке жатқыза отырып аффинаждауға жатады.
      19-2. Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған бағалы металдардың сынықтары мен қалдықтарын аффинаждалған алтын құймалары етіп аффинаждалған беру және оларды аффинаждалғаннан кейін алу тәртібін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айқындайды.
      Аффинаждалған алтын құймаларының құны бағалы металдардың сынықтары мен қалдықтарын қайта өңдеуге байланысты шығындар шегеріле отырып, бюджетке аударылады.»;
      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «31. Сапасы мен қауiпсiздiгiне нормативтiк құжаттарда қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін азық-түлiк шикiзатын, тамақ өнiмдерiн, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және санитариялық-эпидемиологиялық қағидалар мен нормаларға және гигиеналық нормативтерге сәйкес келмейтiн, акциздiк таңбаларсыз өткізілетін темекi бұйымдарын және құрамында шығарылған елі белгісіз темекi бар басқа да бұйымдарды, сондай-ақ тасымалдауға, сақтауға, өткізуге, санитариялық-эпидемиологиялық сараптама мен сертификаттауды жүргiзуге байланысты шығындары өздерінің бағалау құнынан асып түсетiн тауарлардың шамалы партияларын және өзге де мүлiктi Қазақстан Респубикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган құратын комиссия жояды.
      «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 217-бабына сәйкес қажет болған жағдайларда, комиссияның құрамына санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің қызметкерлері және жергілікті атқарушы органдар мен басқа да мүдделі ұйымдардың өзге де мамандары тартылуы мүмкін.».
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К.Мәсімов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2002 года № 833 "Некоторые вопросы учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2016 года № 338

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2002 года № 833 «Некоторые вопросы учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 25, ст. 260) следующие изменения и дополнения:
      преамбулу изложить в следующей редакции:
      «В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года, Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года, Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года, законами Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», от 14 июля 1997 года «О нотариате», от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и от 14 января 2016 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
      в Правилах учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям, утвержденных указанным постановлением:
      часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции:
      «10. После внесения акта описи в книгу учета на каждую запись в реестре государственного имущества открывается инвентаризационная карточка по форме, установленной уполномоченным органом по управлению государственным имуществом. Заголовок инвентаризационной карточки должен содержать сведения о том, кому передано имущество, а также о времени передачи имущества. При реализации имущества в инвентаризационной карточке указываются сроки расчетов с бюджетом, номер и дата платежного(ых) документа(ов).»;
      пункт 19 изложить в следующей редакции:
      «19. Порядок транспортировки, приема, учета, оценки, хранения и реализации драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, обращенных (поступивших) в собственность государства по отдельным основаниям, устанавливается уполномоченным органом по управлению государственным имуществом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.»;
      дополнить пунктами 19-1 и 19-2 следующего содержания:
      «19-1. Лом и отходы драгоценных металлов, обращенные в собственность государства по отдельным основаниям и принятые Национальным Банком Республики Казахстан в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, подлежат аффинажу с зачислением слитков аффинированного золота в активы Национального Банка Республики Казахстан в драгоценных металлах.
      19-2. Порядок передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа определяется Национальным Банком Республики Казахстан.
      Стоимость слитков аффинированного золота перечисляется в бюджет за вычетом издержек, связанных с переработкой лома и отходов драгоценных металлов.»;
      пункт 31 изложить в следующей редакции:
      «31. Продовольственное сырье, пищевые продукты, не соответствующие требованиям нормативных документов к их качеству и безопасности, табачные изделия и прочие изделия, содержащие табак неустановленного происхождения, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и гигиеническим нормативам, реализуемые без акцизных марок, а также незначительные партии товаров и иное имущество, по которым затраты, связанные с транспортировкой, хранением, реализацией, проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы и сертификации, превысят их оценочную стоимость, уничтожаются комиссией, создаваемой уполномоченным органом или местными исполнительными органами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      В соответствии со статьей 217 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» в необходимых случаях в состав комиссии могут привлекаться работники санитарно-эпидемиологической службы и иные специалисты местных исполнительных органов и других заинтересованных организаций.».
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                    К. Масимов