"Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 11 шілдедегі № 421 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы № 142 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 27.03.2020 № 142 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына мынадай толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы 1-4) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-4) акцияларының жүз пайызы республикалық меншіктегі "Проблемалық кредиттер қоры" акционерлік қоғамы 2016 жылдың қорытындысы бойынша таза кірісінің 0,1 (нөл бүтін оннан бір) пайызын акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер төлеуге жібереді;";

      мынадай мазмұндағы 2-6-тармақпен толықтырылсын:

      "2-6. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен "Проблемалық кредиттер қоры" акционерлік қоғамының иелігінде қалған, 2016 жылдың қорытындысы бойынша алынған таза кірістің бір бөлігін Қазақстан Республикасының банктік және қаржы жүйелерінің тұрақтылығын сақтауға ықпал ететін жобалар мен бағдарламаларды іске асыруға жіберуді қамтамасыз етсін.".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 633 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2017 года № 421. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 27.03.2020 № 142.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 633 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях" следующие дополнения:

      пункт 1 дополнить подпунктом 1-4) следующего содержания:

      "1-4) акционерное общество "Фонд проблемных кредитов", сто процентов акций которого находится в республиканской собственности, направляет на выплату дивидендов на государственный пакет акций 0,1 (ноль целых одна десятых) процента от чистого дохода по итогам 2016 года;";

      дополнить пунктом 2-6 следующего содержания:

      "2-6. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить направление части чистого дохода, полученного по итогам 2016 года, оставшегося в распоряжении акционерного общества "Фонд проблемных кредитов", на реализацию проектов и программ, способствующих сохранению стабильности банковской и финансовой системы Республики Казахстан.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б.Сагинтаев