"Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 7 ақпандағы № 42 қаулысы.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.


      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына (Қазақстан Республикасы ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 87-88, 631-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулыға 4-қосымшада:

      реттік нөмірі 2-жол мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

      "

11)

Жаңартылған білім мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне


ЛА-дан 30 %

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды.
Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға заңнамада белгіленген нормативтік оқу жүктемесінен артық емес нақты жүктемені ескере отырып белгіленеді.

                                                                         ";

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 7-жолмен толықтырылсын:

      "

7.

Білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұлттық біліктілік тестінен өткен бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін мұғалімдерге:
- педагог-шебер
 
- педагог-зерттеуші
 
- педагог-сарапшы
 
- педагог-модератор

Педагогикалық-шеберлік санаты үшін қосымша ақы

 
 
 
 
 
 
ЛА-дан 50 %
ЛА-дан
40 %
ЛА-дан
35%
ЛА-дан-
30%

Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды.
Аталған қосымша ақы лауазымдық айлықақыға заңнамада белгіленген нормативтік оқу жүктемесінен артық емес нақты жүктемені ескере отырып белгіленеді.
Осы тармақ 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

                                                                        ".

      2. Осы қаулы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2018 года № 42.

      Примечание РЦПИ!
Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 87-88, ст. 631) следующие дополнения:

      в приложении 4 к указанному постановлению:

      строку, порядковый номер 2, дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

      "

11)

Учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования


30 % от ДО

Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования.
Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки.

      ";

      дополнить строкой, порядковый номер 7, следующего содержания:

      "

7.

Учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования:
- педагог-мастер
- педагог-исследователь
- педагог-эксперт
- педагог-модератор

Доплата за квалификацию педагогического мастерства

 
 
 
 
 
 
 
50 % от ДО
40 % от ДО
35 % от ДО
30 % от ДО

Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования.
Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки.
Данный пункт вводится в действие с 1 сентября 2018 года.

      ".

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев