Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар және Ұлттық экономика министрліктерінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 23 ақпандағы № 79 қаулысы.

      "Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы" 1995 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 23 ақпандағы
№ 79 қаулысымен
бекітілген

ҚазақстанРеспубликасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. "Министрліктер мен өзге де орталық атқарушы органдардың олардың аумақтық органдарындағы және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердегі адам санын ескере отырып, штат санының лимиттерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 сәуірдегі № 339 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген министрліктер мен өзге де орталық атқарушы органдардың олардың аумақтық органдарындағы және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердегі адам санын ескере отырып, штат санының қаулысында:

      4-бөлімде:

      мына:

      "

4

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде:

4 128

             "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

4

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде:

4 125

      ";

      12-бөлімде:

      мына:

      "

12

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде:

274

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

12

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде:

277

      ".

      2. "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 59-60, 555-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі туралы қаулысында:

      1-тармақтың 1 тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) стратегиялық жоспарлау, салық және бюджет саясаты, сондай-ақ кеден ісі саласындағы саясат, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу және борыш, мемлекеттік-жекешелік әріптестік, мемлекеттік инвестициялық жобалар, бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу, телекоммуникациялар және пошта байланысының әмбебап көрсетілетін қызметтері аясындағы, аэронавигация мен әуежайлардың көрсететін қызметтері аясындағы салаларды қоспағанда, табиғи монополиялар, халықаралық экономикалық және қаржы қатынастары, оның ішінде халықаралық экономикалық интеграцияны, қоғамдық маңызы бар нарықтарды реттеу, экспортты ілгерілетуді қоспағанда, сыртқы сауда қызметін реттеу және дамыту, сауда қызметін реттеу, мемлекеттік активтерді басқару, оның ішінде корпоративтік басқару сапасын арттыру, мемлекеттік басқару жүйесін дамыту;";

      "Міндеттері" деген 15-тармақта:

      15) тармақша алып тасталсын;

      "Орталық аппараттың функциялары" деген 16-тармақта:

      89), 90), 91), 92), 93), 94), 95), 96) және 319) тармақшалар алып тасталсын.

      3. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 26.03.2019 № 142 қаулысымен.

О некоторых вопросах министерств информации и коммуникаций и национальной экономики Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года № 79.

      В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года "О Правительстве Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 23 февраля 2018 года
  № 79

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 339 "Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений":

      в лимитах штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений, утвержденных указанным постановлением:

      в разделе 4:

      строку:

      "

4

Министерство национальной экономики Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе:

4 128

      "

      изложить в следующей редакции:

      "

4

Министерство национальной экономики Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе:

4 125

      ";

      в разделе 12:

      строку:

      "

12

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе:

274

      "

      изложить в следующей редакции:

      "

12

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе:

277

      ".

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011 "Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 59-60, ст. 555):

      в Положении о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1) стратегического планирования, налоговой и бюджетной политики, а также политики в области таможенного дела, государственного и гарантированного государством заимствования и долга, государственно-частного партнерства, государственных инвестиционных проектов, защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, естественных монополий, за исключением сфер в области телекоммуникаций и универсальных услуг почтовой связи, в области услуг аэронавигации и аэропортов, международных экономических и финансовых отношений, в том числе регулирования международной экономической интеграции, на общественно значимых рынках, регулирования и развития внешнеторговой деятельности, за исключением продвижения экспорта, регулирования торговой деятельности, управления государственными активами, в том числе повышения качества корпоративного управления, развития системы государственного управления;";

      в пункте 15 "Задачи":

      подпункт 15) исключить;

      в пункте 16 "Функции центрального аппарата":

      подпункты 89), 90), 91), 92), 93), 94), 95), 96) и 319) исключить.

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 26.03.2019 № 142.