Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерiне облыс орталықтарында, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 2021 жылға кредит берудің негізгі шарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 23 ақпандағы № 86 қаулысы.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 180-бабының 2-тармағына, "2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2020 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына және "2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 10 желтоқсандағы № 840 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерiне облыс орталықтарында, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 2021 жылға кредит берудің негізгі шарттары бекітілсін.

      2. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары тиісті мәслихаттар 2021 жылға арналған облыстық бюджеттерде, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерiнде тиісті түсімдерді көздейтін шешімдер қабылдағаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде мәслихаттардың көрсетілген шешімдерін Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасының Қаржы, Ұлттық экономика министрліктері заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарымен кредиттік шарттар жасасуды;

      2) бюджеттік кредиттердің нысаналы пайдаланылуын және республикалық бюджетке уақтылы қайтарылуын бақылауды қамтамасыз етсін.

      4. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Қаржы, Ұлттық экономика министрліктеріне кредиттердің игерілуі туралы ақпарат ұсынсын.

      5. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерiне облыс орталықтарында, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 2021 жылға кредит беруге бөлінген бюджеттік кредиттердің игерілуін мониторингтеуді қамтамасыз етсін.

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 23 ақпандағы
№ 86 қаулысымен
бекітілген

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерiне облыс орталықтарында, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 2021 жылға кредит берудің негізгі шарттары

      Ескерту. Негізгі шарттарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 06.08.2021 № 537 қаулысымен.

      Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарына (бұдан әрі – қарыз алушылар) кредиттер беру үшін мынадай негізгі шарттар белгіленеді:

      1) облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерiне облыс орталықтарында, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 2021 жылға кредит беру үшін "2021 - 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 10 желтоқсандағы № 840 қаулысында көзделген 10061124000 (он миллиард алпыс бір миллион бір жүз жиырма төрт мың) теңге сомасындағы кредиттер қарыз алушыларға 7 (жеті) жыл мерзімге 0,01 % сыйақы мөлшерлемесімен беріледі;

      2) бюджеттік кредитті игеру кезеңі 6 айды құрайды және бюджеттік кредитті жергілікті атқарушы органға аударған кезден бастап есептеледі.

Об утверждении основных условий кредитования областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Семее и моногородах на 2021 год

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2021 года № 86.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 180 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года "О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 840 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые основные условия кредитования областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Семее и моногородах на 2021 год.

      2. Местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы в течение десяти календарных дней после принятия соответствующими маслихатами решений, предусматривающих в областных бюджетах, бюджетах городов республиканского значения, столицы на 2021 год соответствующие поступления, представить указанные решения маслихатов в Министерство финансов Республики Казахстан.

      3. Министерствам финансов, национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) заключение кредитных договоров с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы;

      2) контроль за целевым использованием и своевременным возвратом бюджетных кредитов в республиканский бюджет.

      4. Местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об освоении кредитов в министерства финансов, национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Министерству национальной экономики Республики Казахстан обеспечить мониторинг освоения бюджетных кредитов, выделенных на кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Семее и моногородах на 2021 год.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 23 февраля 2021 года № 86

Основные условия кредитования областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Семее и моногородах на 2021 год

      Сноска. Основные условия с изменением, внесенным Постановлением Правительства РК от 06.08.2021 № 537.

      Для предоставления кредитов местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы (далее – заемщики) устанавливаются следующие основные условия:

      1) кредиты в сумме 10061124000 (десять миллиардов шестьдесят один миллион сто двадцать четыре тысячи) тенге, предусмотренные постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 840 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы", предоставляются заемщикам сроком на 7 (семь) лет по ставке вознаграждения 0,01 % на кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Семее и моногородах на 2021 год;

      2) период освоения бюджетного кредита составляет 6 месяцев и исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита местному исполнительному органу.