"Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Германия Федеративтiк Республикасының Үкiметi арасындағы ұйымдасқан қылмысқа, терроризмге және қылмыстың басқа да қауiптi түрлерiне қарсы күрестегi ынтымақтастық туралы келісімге қол қою туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 4 желтоқсандағы № 905 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 8 қазандағы № 720 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Германия Федеративтiк Республикасының Үкiметi арасындағы ұйымдасқан қылмысқа, терроризмге және қылмыстың басқа да қауiптi түрлерiне қарсы күрестегi ынтымақтастық туралы келісімге қол қою туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 4 желтоқсандағы № 905 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен мақұлданған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Германия Федеративтік Республикасының Үкіметі арасындағы ұйымдасқан қылмысқа, терроризмге және қылмыстың басқа да қауіпті түрлеріне қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісімнің жобасында:

      2-баптың 1-тармағының он төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "стратегиялық мақсаттағы химиялық, биологиялық, радиоактивті және ядролық материалдарды, тауарлар мен технологияларды, әскери техниканың басқа да түрлерін заңсыз сату;";

      9-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Келісім қылмыстық істер бойынша беру және құқықтық көмек көрсету, сондай-ақ фискальдық мәселелермен байланысты істер бойынша әкiмшiлiк және құқықтық көмек көрсету мәселелерін, сондай-ақ екіжақты және көпжақты халықаралық шарттардағы Тараптардың басқа міндеттерін қозғамайды. Осы Келісім қылмыстық істер өндірісі кезінде дәлелдемелер ретінде пайдалану мақсатында мәліметтер немесе ақпарат беру туралы сұрау салу үшін негіз болмайды. Осы Келісімге сәйкес жолданған мәліметтерді не ақпаратты жіберуші Тараптың ұлттық заңнамасына және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету туралы екіжақты немесе көпжақты халықаралық шарттарға сәйкес оның алдын ала келісімінсіз пайдалануға болмайды.";

      10-бапта:

      "Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі;";

      13 және 14-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "13-бап

      Осы Келісім оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетшілік рәсімдерді Тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама алынған күннен бастап күшіне енеді.

      14-бап

      Осы Келісім белгіленбеген мерзімге жасалады және Тараптардың бірі оның күшін жойғанға дейін күшінде қалады. Келісім оның қолданылуын тоқтату туралы жазбаша хабарлама алынған күннен бастап алты (6) ай өткеннен кейін өзінің қолданылуын тоқтатады.".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года № 905 "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими опасными видами преступлений"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2021 года № 720

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года № 905 "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими опасными видами преступлений" следующие изменения и дополнение:

      в проекте Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими опасными видами преступлений, одобренном указанным постановлением:

      абзац четырнадцатый пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

      "нелегальная торговля химическими, биологическими, радиоактивными и ядерными материалами, товарами и технологиями стратегического назначения, другими видами военной техники;";

      пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

      "2. Настоящее Соглашение не затрагивает положений по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, а также административного содействия и правовой помощи по делам, связанным с фискальными вопросами, а также других обязательств Сторон, содержащихся в двусторонних и многосторонних международных договорах. Настоящее Соглашение не представляет собой основу для запросов о представлении сведений либо информации с целью их использования в качестве доказательств в производствах по уголовным делам. Сведения либо информация, направленные в соответствии с настоящим Соглашением, не могут быть использованы в этих целях без предварительного согласия направляющей Стороны, которое предоставляется в соответствии с ее национальным законодательством и применимыми двусторонними либо многосторонними международными договорами о правовой помощи по уголовным делам.";

      в статье 10:

      после строки "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба);" дополнить строкой следующего содержания:

      "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу;";

      статьи 13 и 14 изложить в следующей редакции:

      "Статья 13

      Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

      Статья 14

      Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и остается в силе до его денонсации одной из Сторон. Соглашение прекращает свое действие по истечении шести (6) месяцев с даты получения письменного уведомления о прекращении его действия.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин