"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 23 қазандағы № 701 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 25 сәуірдегі № 244 қаулысы.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!     
      Осы қаулы 01.01.2023 ж. бастап қолданысқа енгізіледі

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 23 қазандағы № 701 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі туралы ережеде:

      15-1-тармақтың 2) тармақшасының оныншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) тексеру санының, сондай-ақ тексеру парақтарына сәйкес анықталған бұзушылықтарды және оларға қолданылған әкімшілік ықпал ету шараларының ведомстволық есебін жүргізу.";

      16-тармақта:

      219) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "219) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру парақтарын, тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын, тексерулер жүргізудің кестелерін, сондай-ақ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) барып профилактикалық бақылау және қадағалау жүргізудің жартыжылдық тізімдерін әзірлейді және бекітеді;";

      227) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "227) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мемлекеттік бақылауды және қадағалауды ұйымдастыруды жүзеге асырады;";

      236) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "236) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау тиімділігінің мониторингін жүзеге асырады;";

      246) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "246) мемлекеттік органдарда, ұйымдарда, кәсіпорындарда өрт қауіпсіздігі мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілердің орындалуын бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;";

      266), 267), 268), 269), 270) және 271) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "266) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын ұйымдардың өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      267) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын қауіпті өндірістік объектілер мен ұйымдардың авариялар мен олардың салдарларын жою және оқшаулау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге дайындығына мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      268) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құрылыстары мен техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық куәландырудың уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      269) қауіпті өндірістік объектілерде тау-кен құтқару, газдан құтқару, атқыламаға қарсы жұмыстарды орындауға өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерінің әзірлігіне өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      270) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      271) магистральдық құбырды пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;";

      296) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "296) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;".

      2. Осы қаулы 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 701 "Вопросы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2022 года № 244.

      Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2023.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 701 "Вопросы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" следующие изменения:

      в Положении о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      абзац десятый подпункта 2) пункта 15-1 изложить в следующей редакции:

      "вести ведомственный учет количества проверок субъектов (объектов) контроля и надзора, а также выявленных нарушений в соответствии с проверочными листами и принятых к ним мер административного воздействия.";

      в пункте 16:

      подпункт 219) изложить в следующей редакции:

      "219) разрабатывает и утверждает проверочные листы, критерии оценки степени риска, графики проведения проверок, а также полугодовые списки проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;";

      подпункт 227) изложить в следующей редакции:

      "227) осуществляет организацию государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности в соответствии с законами Республики Казахстан;";

      подпункт 236) изложить в следующей редакции:

      "236) осуществляет мониторинг эффективности государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности;";

      подпункт 246) изложить в следующей редакции:

      "246) осуществляет в государственных органах, организациях, на предприятиях контроль и надзор за исполнением нормативных правовых актов по вопросам пожарной безопасности;";

      подпункты 266), 267), 268), 269), 270) и 271) изложить в следующей редакции:

      "266) осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением опасными производственными объектами и организациями, эксплуатирующими опасные технические устройства, требований промышленной безопасности;

      267) осуществляет государственный контроль и надзор за готовностью опасных производственных объектов и организаций, эксплуатирующих опасные технические устройства, к проведению работ по ликвидации и локализации аварий и их последствий;

      268) осуществляет государственный контроль и надзор за своевременностью проведения технических освидетельствований производственных зданий, технологических сооружений и технических устройств опасных производственных объектов, опасных технических устройств;

      269) осуществляет государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности за готовностью профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности к выполнению горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ на опасных производственных объектах;

      270) осуществляет государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности за юридическими лицами, аттестованными на право проведения работ в области промышленной безопасности;

      271) осуществляет государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности при эксплуатации магистрального трубопровода;";

      подпункт 296) изложить в следующей редакции:

      "296) осуществляет государственный контроль и надзор в области пожарной безопасности;".

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов