"Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының ерекше мәртебесі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 14 ақпандағы № 66 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 5 тамыздағы № 538 қаулысы.

            ЗҚАИ-ның ескертпесі!
            Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының ерекше мәртебесі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 14 ақпандағы № 66 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабының 12) тармақшасын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының ерекше мәртебесі туралы ережеде:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының ерекше мәртебесі туралы ереже "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабының 12) тармақшасына сәйкес әзірленген.";

      2-тармақта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Ерекше мәртебесі бар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының басшылары заңнамада белгіленген тәртіппен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.";

      5-тармақтың 14) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "14) оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде кредиттік оқыту технологиясын енгізу;";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Арттыру коэффициенті заңнамада айқындалатын Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясын қоспағанда, ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан, ерекше мәртебесі бар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының профессор-оқытушылар құрамының және басшы жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақылары лауазымдық айлықақылардың белгіленген мөлшерлеріне 1,2 арттыру коэффициенті есепке алынып айқындалады.

      Ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан, денсаулық сақтау саласындағы ерекше мәртебесі бар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының профессор-оқытушылар құрамының және басшы жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақылары лауазымдық айлықақылардың белгіленген мөлшерлеріне 1,75 арттыру коэффициенті есепке алынып айқындалады.

      Ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан, мәдениет және өнер саласындағы ерекше мәртебесі бар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының профессор-оқытушылар құрамының және басшы қызметкерлерінің лауазымдық айлықақылары лауазымдық айлықақылардың белгіленген мөлшерлеріне 3,5 арттыру коэффициенті есепке алынып айқындалады.".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 66 "Об утверждении Положения об особом статусе организаций высшего и (или) послевузовского образования"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года № 538.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 66 "Об утверждении Положения об особом статусе организаций высшего и (или) послевузовского образования" следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В целях реализации подпункта 12) статьи 4 Закона Республики Казахстан "Об образовании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      в Положении об особом статусе организаций высшего и (или) послевузовского образования, утвержденном указанным постановлением:

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Положение об особом статусе организаций высшего и (или) послевузовского образования разработано в соответствии с подпунктом 12) статьи 4 Закона Республики Казахстан "Об образовании".

      2. Правительство Республики Казахстан вносит представление Президенту Республики Казахстан о присвоении особого статуса организациям высшего и (или) послевузовского образования.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Руководители организаций высшего и (или) послевузовского образования, имеющие особый статус, назначаются и освобождаются от должности в установленном законодательством порядке.";

      подпункт 14) пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "14) внедрять новые технологии обучения, в том числе кредитные технологии обучения;";

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Должностные оклады профессорско-преподавательского состава и руководящих работников организаций высшего и (или) послевузовского образования, имеющих особый статус, независимо от организационно-правовой формы, определяются с учетом повышающего коэффициента 1,2 к установленным размерам должностных окладов, за исключением Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан, повышающий коэффициент которых определяется законодательством.

      Должностные оклады профессорско-преподавательского состава и руководящих работников организаций высшего и (или) послевузовского образования в области здравоохранения, имеющих особый статус, независимо от организационно-правовой формы, определяются с учетом повышающего коэффициента 1,75 к установленным размерам должностных окладов.

      Должностные оклады профессорско-преподавательского состава и руководящих работников организаций высшего и (или) послевузовского образования в области культуры и искусства, имеющих особый статус, независимо от организационно-правовой формы, определяются с учетом повышающего коэффициента 3,5 к установленным размерам должностных окладов.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов