"Зерде" ұлттық инфокоммуникация холдингі" акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 5 тамыздағы № 540 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 3 қарашадағы № 865 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Зерде" ұлттық инфокоммуникация холдингі" акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 5 тамыздағы № 540 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне "Ұлттық ақпараттық технологиялар" және "QazInnovations" инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі" акционерлік қоғамдары (бұдан әрі – акционерлік қоғамдар) акцияларының пакеттерін иелену және пайдалану құқығын беруді қамтамасыз етсін;";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Осы қаулының 2-тармағының 1) тармақшасын, сондай-ақ тарату комиссиясы акционерлік қоғамдардың акцияларын бергеннен кейін қолданысқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 1 және 2-тармақтарының бесінші, алтыншы, жетінші абзацтарын, 5-тармағының жетінші, сегізінші, тоғызыншы абзацтарын қоспағанда, осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года № 540 "О некоторых вопросах акционерного общества "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2022 года № 865

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года № 540 "О некоторых вопросах акционерного общества "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" следующие изменения:

      подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "1) в установленном законодательством порядке обеспечить передачу Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан прав владения и пользования пакетами акций акционерных обществ "Национальные информационные технологии" и "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations" (далее – акционерные общества);";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением подпункта 1) пункта 2 настоящего постановления, а также абзацев пятого, шестого, седьмого пунктов 1 и 2, абзацев седьмого, восьмого, девятого пункта 5 изменений и дополнений, которые вводятся в действие после передачи ликвидационной комиссией акций акционерных обществ.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов