"Мерейлі отбасы" ұлттық конкурсын өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 наурыздағы № 181 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 16 қарашадағы № 904 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Мерейлі отбасы" ұлттық конкурсын өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 наурыздағы № 181 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Мерейлі отбасы" ұлттық конкурсын өткізу қағидаларында:

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің бұйрығымен мүдделі мемлекеттік органдар, заңды тұлғалар және қоғам қайраткерлері арасынан конкурсты дайындау және өткізу жұмыстарын үйлестіру жөніндегі ұйымдастыру комитеті (бұдан әрі – ұйымдастыру комитеті) құрылады.";

      9 және 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Конкурс жеңімпаздарын айқындау жөніндегі комиссия (бұдан әрі – комиссия) облыстарда, қалаларда, аудандарда тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік әкімінің өкімімен мүдделі мемлекеттік органдар, заңды тұлғалар, қоғам қайраткерлері және өткен жылдардағы конкурс лауреаттары арасынан құрылады.

      Комиссия туралы ереже тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік әкімнің өкімімен бекітіледі.

      10. Осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысуға өтінім аудандық (қалалық) комиссияға конкурстың басталғаны туралы көпшілікке жарияланған күннен бастап бір ай ішінде қағаз немесе электрондық нұсқада мынадай құжаттармен қоса беріледі:

      1) ата-аналардың (қорғаншылардың, қамқоршылардың) жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері, балалардың туу туралы куәліктерінің көшірмелері;

      2) асырап алушы (қорғаншы) отбасылар үшін — жергілікті уәкілетті органның кәмелетке толмаған балаға қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеу туралы шешімінен үзінді көшірме;

      3) неке қию туралы куәліктің көшірмесі;

      4) ата-аналарының біреуі қайтыс болған жағдайда қайтыс болу туралы куәліктің көшірмесі (бар болса);

      5) балаларды тәрбиелегені үшін мадақтаулардың, белгілі бір жетістіктері үшін алған мадақтаулардың бар екенін куәландыратын құжаттардың көшірмелері;

      6) заңды және (немесе) жеке тұлғалардың ұсыным хаттары (кемінде екеу);

      7) отбасы мүшелерінің еңбектегі, спорттағы, шығармашылық, зияткерлік, ғылыми жоғары жетістіктерін куәландыратын құжаттардың көшірмелері;

      8) қоғамдық пайдалы қызметке (волонтерлік, қайырымдылық, меценаттық, тәлімгерлік) (бар болса) қатысуды растайтын құжаттардың көшірмелері.

      Ұсынылатын құжаттардың көшірмелерін отбасылар ұсынған түпнұсқалар негізінде аудандық (қалалық) комиссияның төрағасы куәландырады.

      Құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған жағдайда аудандық (қалалық) комиссия өтінім берілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттарды конкурсқа қатысуға ниет білдірген отбасына қайтарады.

      Конкурсқа қатысуға ниет білдірген отбасы ұсынылған құжаттар қайтарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде пысықталған өтінімді қайта береді.";

      14 және 15-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Аудандық (қалалық) комиссия конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау аяқталған кезден бастап он бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде алынған ақпаратты жан-жақты тексереді, іріктей және екі отбасыны айқындайды, одан кейін екі жұмыс күні ішінде өз шешімдерін конкурстық құжаттармен бірге облыстық (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) комиссияларға жібереді.

      15. Облыстық (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) комиссиялар аудандық (қалалық) комиссиялардан құжаттарды алған кезден бастап он бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ұсынылған құжаттарды қосымша тексереді, іріктей және жеңімпаз бір отбасын айқындайды, одан кейін екі жұмыс күні ішінде өз шешімдерін конкурстық құжаттармен бірге ұйымдастыру комитетіне жібереді.".

      мынандай мазмұндағы 15-1-тармақпен толықтырылсын:

      "15-1. Облыстық (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) комиссиялар бір жеңімпаз отбасын айқындау жөнінде шешім қабылданған кезден бастап екі жұмыс күні ішінде конкурс жеңімпаздарын және конкурс жеңімпазы деп танылмаған қатысушыларды конкурс қорытындылары туралы конкурстық комиссияның хаттамасынан үзінді ұсына отырып, хатпен хабардар етеді.".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2014 года № 181 "Об утверждении Правил проведения Национального конкурса "Мерейлі отбасы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2022 года № 904

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2014 года № 181 "Об утверждении Правил проведения Национального конкурса "Мерейлі отбасы" следующие изменения и дополнение:

      в Правилах проведения Национального конкурса "Мерейлі отбасы", утвержденных указанным постановлением:

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан создается организационный комитет по координации работы по подготовке и проведению конкурса (далее – оргкомитет) из числа заинтересованных государственных органов, юридических лиц и общественных деятелей.";

      пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

      "9. Комиссия по определению победителей конкурса (далее – комиссия) создается распоряжением акима соответствующей административно-территориальной единицы из числа заинтересованных государственных органов, юридических лиц, общественных деятелей и лауреатов конкурса предыдущих лет в областях, городах, районах.

      Положение о комиссии утверждается распоряжением акима соответствующей административно-территориальной единицы.

      10. Заявка для участия в конкурсе по форме согласно приложению к настоящим Правилам в бумажном или электронном варианте подается в районную (городскую) комиссию в течение месяца со дня публичного объявления о начале конкурса с приложением:

      1) копий документов, удостоверяющих личность родителей (опекунов, попечителей), копий свидетельств о рождении детей;

      2) копии выписки из решения местного уполномоченного органа об установлении над несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) – для приемных (опекунских) семей;

      3) копии свидетельства о заключении брака;

      4) копии свидетельства о смерти, в случае смерти одного из родителей (при наличии);

      5) копий документов, свидетельствующих о наличии поощрений за воспитание детей, поощрений за определенные успехи;

      6) рекомендательных писем от юридических и (или) физических лиц (не менее двух);

      7) копий документов, подтверждающих трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения членов семьи;

      8) копий документов, подтверждающих участие в общественно-полезной деятельности (волонтерство, благотворительность, меценатство, наставничество) (при наличии).

      Копии представляемых документов заверяются председателем районной (городской) комиссии на основании предъявленных семьями оригиналов.

      Районная (городская) комиссия при представлении неполного пакета документов в течение двух рабочих дней со дня представления заявки возвращает представляемые документы семье, изъявившей желание принять участие в конкурсе.

      Семья, изъявившая желание принять участие в конкурсе, в течение трех рабочих дней со дня возврата представленных документов повторно подает доработанную заявку.";

      пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:

      "14. Районная (городская) комиссия в срок не более пятнадцати рабочих дней с момента завершения приема документов для участия в конкурсе осуществляет всестороннюю проверку полученной информации, проводит отбор и определяет две семьи, после чего в течение двух рабочих дней направляет свои решения с конкурсными документами в областные (городов республиканского значения, столицы) комиссии.

      15. Областные (городов республиканского значения, столицы) комиссии в срок не более пятнадцати рабочих дней с момента получения документов из районных (городских) комиссий осуществляют дополнительную проверку представленных документов, проводят отбор и определяют одну семью – победителя, после чего в течение двух рабочих дней направляют свои решения с конкурсными документами в оргкомитет.";

      дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:

      "15-1. Областные (городов республиканского значения, столицы) комиссии в течение двух рабочих дней с момента принятого решения по определению одной семьи – победителя уведомляют письмом победителей конкурса и участников, не признанных победителями конкурса, с предоставлением выписки из протокола конкурсной комиссии об итогах конкурса.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов