Студенттер мен аспиранттарды шет елдердiң оқу орталықтарына оқуға жiберу жөнiндегi ведомствоаралық комиссия құру туралы

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң Қаулысы 1995 жылғы 2 тамыз N 1066. Күшi жойылды - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 17 маусымдағы N 665 қаулысымен. ~P020665

      Бiлiм беру саласындағы сыртқы байланыстарды үйлестiру және шет елдердiң ғылыми орталықтары мен оқу орындарында Қазақстан Республикасы үшiн кадрлар даярлау мақсатында Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi қаулы етедi:
      1. Бiлiм беру саласындағы сыртқы байланыстарды үйлестiру және шет елде кадрлар даярлау жөнiндегi ведомствоаралық комиссия құрылсын (1 қосымша).
      2. Бiлiм беру саласындағы сыртқы байланыстарды үйлестiру

және шет елде кадрлар даярлау жөнiндегi ведомствоаралық комиссия
туралы Ереже бекiтiлсiн (2 қосымша).
   3. Қазақстан Республикасының Экономика министрлiгi тиiстi
министрлiктер және ведомстволармен бiрлесiп шет елдердiң
орталықтарында студенттер мен аспиранттар даярлау үшiн техникалық
көмек займдарының шеңберiнде жыл сайын квота бөлудi қарастырсын.
   
   Қазақстан Республикасының
    Премьер-министрi
               Қазақстан Республикасы
               Министрлер Кабинетiнiң
               1995 жылғы 2 тамыздағы
                N 1066 қаулысына
                  1 ҚОСЫМША
     Бiлiм беру саласындағы сыртқы байланыстарды
      үйлестiру және шетелде кадрлар даярлау
      жөнiндегi ведомствоаралық комиссияның
            Қ Ұ Р А М Ы
   Тасмағанбетов И.Н.  - Қазақстан Республикасы Премьер-
               министрiнiң орынбасары, төраға
   Жұрынов М.Ж.     - Қазақстан Республикасы Бiлiм
               министрi,төрағаның орынбасары
   Көшербаев К.Е.    - Қазақстан Республикасы Министрлер
               Кабинетi Аппараты Басшысының
               орынбасары, Iшкi саясат бөлiмiнiң
               меңгерушiсi, төрағаның орынбасары
   Алмасов А.Н.     - Қазақстан Республикасы Бiлiм
               министрлiгi Сыртқы байланыстар
               басқармасы бастығының орынбасары,
               хатшы
          Комиссия мүшелерi
   Алшанов Р.А     - "Тұран" тәуелсiз университетiнiң
               ректоры
   Ахметов А.К.     - Қазақ мемлекеттiк әлем тiлдерi
               университетiнiң ректоры
   Ахметбеков М.У.   - Қазақстан Республикасы Экономика
               министрлiгiнiң Кадрларды үйлестiру
               мен даярлау басқармасының бастығы
   Байзақов С.Б.    - Қазақстан Республикасы Ұлттық
               ғылым академиясы Төрағасының
               бас ғылыми хатшысы
   Исағалиев К.К.    - Қазақстан Республикасы Сыртқы
               iстер министрлiгi мәдени
               байланыстар, гуманитарлық
               ынтымақтастық және ЮНЕСКО iстерi
               жөнiндегi басқармасының бастығы
   Құлжанов М.Қ.    - Қазақстан Республикасы Денсаулық
               сақтау министрiнiң орынбасары
   Құсайынов Ә.А.    - Қазақстан Республикасы Министрлер
               Кабинетi Аппаратының Iшкi саясат
               бөлiмi меңгерушiсiнiң орынбасары
   Шайхутдинов Е.М.   - Қазақ ұлттық техникалық
               университетiнiң ректоры
   Түсеева М.К.     - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
               Әлеуметтiк дамуды қаржыландыру 
               басқармасының бастығы 
   Зинченко В.А.    - Қазақстан Республикасы Әдiлет
               министрлiгiнiң Кадрлар және оқу
               орындары басқармасының бастығы
   Приходько Н.И.    - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер
               министрлiгi Қоғамдық тәртiптi
               сақтау бас басқармасының бастығы
   Сманов Б.Ө.     - Қазақстан Республикасы Министрлер
               Кабинетiнiң жанындағы Дiн iстерi
               жөнiндегi кеңестiң жауапты хатшысы


                   Қазақстан Республикасы

Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 2 тамыздағы N 1066 қаулысына 2 ҚОСЫМША

          Бiлiм беру саласындағы сыртқы байланыстарды
          үйлестiру және шетелдерде кадрлар даярлау
          жөнiндегi ведомствоаралық комиссия туралы
                     Е Р Е Ж Е
      1. Осы Ереже бiлiм беру саласындағы сыртқы байланыстарды үйлестiру және шетелдерде кадрлар даярлау жөнiндегi ведомствоаралық комиссияның (бұдан әрi - Ведомствоаралық комиссия) мақсаттарын, мiндеттерiн, негiзгi қызметiн және мiндеттiлiгiн айқындайды.
      2. Ведомствоаралық комиссия өзiнiң қызметiне Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтiк актiлерiн басшылыққа алады.
      Ведомствоаралық комиссияның оның құзыры шеңберiндегi шешiмдерi министрлiктер, ведомстволар, бiлiм берудiң мемлекеттiк емес мекемелерiне және басқа бiрлестiктер үшiн мiндеттi.
      3. Ведомствоаралық комиссияны құрудың мақсаты студенттер мен аспиранттарды шетелдегi ғылыми және оқу орталықтарында даярлауды үйлестiру болып табылады.
      4. Мақсаттары мен мiндеттерiне сәйкес Ведомствоаралық комиссияға мынадай қызметтер жүктеледi:
      министрлiктер, ведомстволар, оқу орындары, меншiк нысандарына қарамастан ғылыми-зерттеу мекемелерi, концерндер, ассоциациялар және басқа шаруашылық құрылымдары ұсынған шетелде мамандар даярлау жөнiндегi жобалар мен бағдарламаларды қарау;
      шетелдегi оқу және ғылыми орталықтармен байланыс орнату және олармен студенттер мен аспиранттарды оқытудың шартын келiсу;
      шетелде кадрлар даярлаудың басым бағыттарын қаржыландыру мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетiне ұсыныстар енгiзу.
      5. Ведомствоаралық комиссия:
      студенттер мен аспиранттарды шетелде оқытуға байланысты жекелеген мәселелердi зерделеу үшiн жұмыс тобын құруға;
      бiлiм беру және шетелде кадрлар даярлау саласындағы сыртқы байланыстар мәселелерi бойынша олар жүргiзген жұмыс туралы мемлекеттiк басқару және атқару өкiмет органдары басшыларының ақпараттары мен есептерiн өз мәжiлістерiнде тыңдауға құқылы.
      6. Ведомствоаралық комиссияның мәжiлiсi оның жұмыс жоспарына сәйкес өткiзiледi. Жоспардан тыс мәжiлiс қажеттiлiгiне қарай комиссия төрағасының шешiмiмен өткiзiледi.
      7. Ведомствоаралық комиссияның төрағасы комиссияның жұмысын ұйымдастырады және оның қызметiн жұмыс жоспарына сәйкес қамтамасыз етедi, төраға орынбасарының және комиссия мүшелерiнiң өкiлеттiгiн айқындайды.
      8. Ведомствоаралық комиссияның шешiмi оның мәжiлiске қатысқан мүшелерiнiң жай көпшiлiк даусымен қабылданады.
      9. Ведомствоаралық комиссияның жұмыс органы Қазақстан Республикасының Бiлiм министрлiгi болып табылады.

О создании Межведомственной комиссии по направлению студентов и аспирантов на учебу в зарубежные центры обучения

Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 2 августа 1995 г. N 1066. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 17 июня 2002 г. N 665 ~P020665

      В целях координации внешних связей в области образования и подготовки кадров в зарубежных научных центрах и учебных заведениях для Республики Казахстан Кабинет Министров Республики Казахстан постановляет:
      1. Образовать Межведомственную комиссию по координации внешних связей в области образования и подготовки кадров за рубежом (приложение 1).
      2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по координации внешних связей в области образования и подготовки кадров за рубежом (приложение 2).
      3. Министерству экономики Республики Казахстан совместно с соответствующими министерствами и ведомствами ежегодно предусматривать в рамках займов технической помощи выделение квоты для подготовки студентов и аспирантов в зарубежных центрах.
 
        Премьер-министр
      Республики Казахстан
 

                                     Приложение 1                           к постановлению Кабинета Министров

                                  Республики Казахстан

                              от 2 августа 1995 г. N 1066 
 
                                 Состав

 

                    Межведомственной комиссии по

                координации внешних связей в области

             образования и подготовки кадров за рубежом

Тасмагамбетов И.Н.      - Заместитель Премьер-министра Республики

                          Казахстан, председатель

Журинов М.Ж.            - Министр образования Республики Казахстан,

                          заместитель председателя

Кушербаев К.Е.          - Заместитель Руководителя Аппарата -

                          заведующий Отделом внутренней политики

                          Аппарата Кабинета Министров Республики

                          Казахстан, заместитель председателя

Алмасов А.Н.            - начальник Управления внешних связей

                          Министерства образования Республики

                          Казахстан, секретарь

                   Члены комиссии:

Алшанов Р.А.            - ректор Независимого университета "Туран"

Ахметов А.К.            - ректор Казахского государственного

                          университета мировых языков

Ахметбеков М.У.         - начальник Управления координации и

                          подготовки кадров Министерства экономики

                          Республики Казахстан

Байзаков С.Б.           - главный ученый секретарь Президиума

                          Национальной академии наук Республики

                          Казахстан

Исагалиев К.И.          - начальник управления культурных связей

                          по гуманитарному сотрудничеству и по

                          делам ЮНЕСКО Министерства иностранных

                          дел Республики Казахстан

Кульжанов М.К.          - заместитель Министра здравоохранения

                          Республики Казахстан

Кусаинов А.А.           - заместитель заведующего Отделом

                          внутренней политики Аппарата Кабинета

                          Министров Республики Казахстан

Шайхутдинов Е.М.        - ректор Казахского государственного

                          национального технического университета

Тусеева М.К.            - начальник Управления финансирования

                          социального развития Министерства

                          финансов Республики Казахстан

Зинченко В.А.           - начальник Управления кадров и учебных

                          заведений Министерства юстиции Республики

                          Казахстан

Приходько Н.И.          - начальник Главного управления охраны

                          общественного порядка Министерства

                          внутренних дел Республики Казахстан

Сманов Б.У.             - ответственный секретарь Совета по делам

                          религии при Кабинете Министров Республики

                          Казахстан                                      Приложение 2                            к постановлению Кабинета Министров

                                   Республики Казахстан

                               от 2 августа 1995 г. N 1066 
 
                               Положение
                    о Межведомственной комиссии по
                 координации внешних связей в области
              образования и подготовки кадров за рубежом
 
      1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, основные функции и обязанности Межведомственной комиссии по координации внешних связей в области образования и подготовки кадров за рубежом (далее - Межведомственная комиссия).
      2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и нормативными актами Республики Казахстан.
      Решения Межведомственной комиссии в пределах ее компетенции обязательны для министерств, ведомств, негосударственных учреждений образования и других объединений.
      3. Целью создания Межведомственной комиссии является координация подготовки студентов и аспирантов в зарубежных научных и учебных центрах.
      4. В соответствии с целями и задачами на Межведомственную комиссию возлагаются следующие функции:
      рассмотрение проектов и программ подготовки специалистов за рубежом, осуществляемых министерствами, ведомствами, учебными заведениями, научно-исследовательскими учреждениями, концернами, ассоциациями и другими хозяйствующими структурами, независимо от форм их собственности;
      установление контактов с зарубежными учебными и научными центрами и согласование с ними условий обучения студентов и аспирантов;
      внесение предложений в Кабинет Министров Республики Казахстан по вопросам финансирования приоритетных направлений подготовки кадров за рубежом.
      5. Межведомственная комиссия имеет право:
      создавать рабочие группы для изучения отдельных вопросов, связанных с обучением студентов и аспирантов за рубежом;
      заслушивать на своих заседаниях информации и отчеты руководителей органов исполнительной власти и государственного управления о проводимой ими работе по вопросам внешних связей в области образования и подготовки кадров за рубежом.
      6. Заседания Межведомственной комиссии проводятся в соответствии с планом ее работы. Внеплановые заседания проводятся по мере необходимости по решению председателя комиссии.
      7. Председатель Межведомственной комиссии организует работу комиссии и обеспечивает ее деятельность в соответствии с планом работы, определяет полномочия заместителя председателя и ее членов.
      8. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании ее членов.
      9. Рабочим органом Межведомственной комиссии является Министерство образования Республики Казахстан.