Атқарушылық санкция ретiнде түскен ақша қаражатын пайдалану тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1998 жылғы 3 тамыз N 732. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 1999.06.07. N 708 қаулысымен. ~P990708


   "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi
туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 

Z980253_

 77-бабының
3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
   Қоса берiлiп отырған Атқарушылық санкция ретiнде түскен ақша
қаражатын пайдалану тәртiбi туралы ереже бекiтiлсiн.


   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрi
                      Қазақстан Республикасы
                        Үкiметiнiң
                      1998 жылғы 3 шiлдедегi
                      N 732 қаулысымен
                         бекiтiлген

     Атқарушылық санкция ретiнде түскен ақша қаражатын
           пайдалану тәртiбi туралы
                ЕРЕЖЕ      1. Осы Ереже аумақтық әдiлет органдарының (әдiлет басқармасының) бюджеттен тыс шотына атқарушылық санкция ретiнде түскен ақша қаражатын бөлу және пайдалану тәртiбiн реттейдi.
      2. Атқарушылық санкция борышкерден (жеке немесе заңды тұлғадан) атқару құжаты нақты атқарылған кезде "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 77-бабының 1-тармағында көзделген мөлшерде ақша сомасы түрiнде өндiрiп алынады.
      3. Борышкерден атқарушылық санкцияны өндiрiп алу туралы сот

орындаушысы қаулы шығарады, онда:
   атқарушылық санкцияның қай атқарушылық iс жүргiзу бойынша
өндiрiлiп отырғаны;
   борышкер-жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты, мекен-жайы
немесе борышкер-заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi, банктiк
деректемелерi;
   атқару құжатының нақты орындалған күнi;
   атқару құжаты бойынша өндiрiлiп алынған сома немесе орындау
нысанасы;
   атқарушылық санкцияның сомасы;
   аумақтық әдiлет органының (әдiлет басқармасының) бюджеттен тыс
шоты, оның банктiк деректемелерi көрсетiледi.
   4. Атқарушылық санкция мынадай қорларды құруға пайдаланылады:


      Өндiрiстiк және әлеуметтiк дамыту қоры, Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы ұйымдарын материалдық көтермелеу қоры және Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң орталықтандырылған қоры.
      1) Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы ұйымдарын өндiрiстiк және әлеуметтiк дамыту қоры атқарушылық санкция ретiнде түскен сомалардың отыз бес процентi мөлшерiнде құрылады.
      Осы Қордың қаражаты:
      техникамен қамтамасыз ету, материалдық-техникалық базаны қайта жаңарту және кеңейту жөнiндегi шығындарды қаржыландыруға;
      жаңа ғимараттарды, құрылғыларды, тұрғын үйлердi салу және қолда бар үй-жайларды орналастыру мен қайта жабдықтау жөнiндегi шығындарды қаржыландыруға;
      пәтерлердi, автокөлiктердi, жабдықтарды, ұйымдастыру-техникалық және арнайы құралдарды, сондай-ақ басқа да материалдық құралдарды сатып алуға;
      банк берген ұзақ мерзiмдi несиелердi өтеуге және осы несиелер бойынша өсiм төлеуге;
      кадр даярлауға;
      әлеуметтiк-мәдени саланың материалдық базасын нығайтуға және оның объектiлерiн күтiп-ұстауға, сауықтыру шараларын жүргiзуге, асханада тамақтандыруды арзандатуға;
      санаторий-курорттық жолдамаларға олардың құнының мөлшерiнде ақы төлеуге;
      басқа да өндiрiстiк және әлеуметтiк мұқтаждарды қаржыландыруға пайдаланылуы мүмкiн.
      2) Материалдық көтермелеу қоры атқарушылық санкция ретiнде алынған соманың отыз процентi мөлшерiнде құрылады.
      Материалдық көтермелеу қорының қаражаты сыйлық, үстеме ақы, еңбегi үшiн басқа да сыйақылар төлеуге, сондай-ақ материалдық жәрдемге, бiр жолғы шарттар бойынша жұмысқа тартылған адамдардың еңбегiне ақы төлеуге жұмсалады.
      Үстеме ақылар мен қосымша ақыларды бөлудi, олардың мөлшерiн белгiлеудiң, олардан толығымен және iшiнара айыруды Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң жүйесi ұйымдары басшыларының ұсынуы бойынша әдiлет басқармасының тиiстi қызметi жүзеге асырады және облыстық және оған теңестiрiлген әдiлет басқармасының бастығы бекiтедi.
      Әдiлет басқармасының бастығы әр қызметкерге еңбегi үшiн төленетiн сыйлықтардың, үстеме ақылар мен өзге де сыйақылардың сомасын өзгертуге және оны түпкiлiктi түрде бекiтуге құқылы.
      3) Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң орталықтандырылған қоры атқарушылық санкция ретiнде алынған соманың отыз бес процентi мөлшерiнде құрылады.
      Осы Қордың қаражаты:
      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiн, облыстық соттарды материалдық-техникалық қамтамасыз етуге;
      ғимараттар салу және оларды жөндеу жөнiндегi шығындарды қаржыландыруға;
      Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң орталық аппаратының қызметкерлерiн материалдық көтермелеуге, сондай-ақ Әдiлет министрi мен оның орнындағы адамның өкiмi бойынша өзге де мақсаттарға жұмсалуы мүмкiн.
      5. Атқарушылық санкция ретiнде түскен ақша сомаларын осы Ереженiң 4-тармағында көрсетiлгеннен басқа мақсаттарға пайдалануға жол берiледi.

Об утверждении Положения о порядке использования денежных средств, поступивших как исполнительская санкция

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 1998 г. N 732. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 7 июня 1999 г. N 708 ~P990708

      В соответствии с пунктом 3 статьи 77 Закона Республики Казахстан Z980253_ "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования денежных средств, поступивших как исполнительская санкция.
   Премьер-Министр
 Республики Казахстан


                      Утверждено

постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 августа 1998 г. N 732


                              Положение
              о порядке использования денежных средств,
               поступивших как исполнительская санкция

      1. Настоящее Положение регулирует порядок распределения и использования денежных средств, поступивших как исполнительская санкция на внебюджетный счет территориального органа юстиции (управления юстиции).
      2. Исполнительская санкция взыскивается в виде денежной суммы с должника (физического или юридического лица) при реальном исполнении исполнительного документа в размерах, предусмотренных пунктом 1 статьи 77 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".
      3. О взыскании с должника исполнительской санкции судебным исполнителем выносится постановление, в котором указывается:
      по какому исполнительному производству взыскивается исполнительская санкция;
      фамилия, имя, отчество, адрес должника - физического лица или наименование, место нахождения, банковские реквизиты должника - юридического лица;
      дата реального исполнения исполнительного документа;
      взысканная сумма или предмет исполнения по исполнительному документу;
      сумма исполнительской санкции;
      внебюджетный счет территориального органа юстиции (управления юстиции), его банковские реквизиты.
      4. Исполнительская санкция используется на образование следующих фондов:
      Фонд производственного и социального развития, Фонд материального поощрения подведомственных организаций Министерства юстиции Республики Казахстан и Централизованный фонд Министерства юстиции Республики Казахстан.
      1) Фонд производственного и социального развития подведомственных организаций Министерства юстиции Республики Казахстан образуется в размере тридцати пяти процентов от сумм, поступивших как исполнительская санкция.
      Средства данного Фонда могут быть использованы:
      на финансирование затрат по техническому обеспечению, реконструкции и расширению материально-технической базы;
      на финансирование затрат по строительству новых зданий, сооружений, жилья, размещению и переоборудованию имеющихся помещений;
      на приобретение квартир, автомашин, оборудования, организационно-технических и спецсредств, а также других материальных средств;
      на погашение предоставленных долгосрочных кредитов банка и на уплату процентов по этим кредитам;
      на подготовку кадров;
      на укрепление материальной базы социально-культурной сферы и содержание ее объектов, проведение оздоровительных мероприятий, удешевление питания в столовой;
      на выплату санаторно-курортных путевок в размере их стоимости;
      на финансирование других производственных и социальных нужд.
      2) Фонд материального поощрения образуется в размере тридцати процентов от сумм, поступивших как исполнительская санкция.
      Средства Фонда материального поощрения расходуются на выплату премий, надбавок, иных вознаграждений за труд, а также на материальную помощь, оплату труда привлеченных лиц по разовым договорам.
      Распределение надбавок и доплат, определение их размера, полное или частичное их лишение производится соответствующей службой управления юстиции по представлению руководителей организаций системы Министерства юстиции Республики Казахстан и утверждается начальником областного и приравненного к нему управления юстиции.
      Начальник управления юстиции имеет право корректировать сумму премий, надбавок и иных вознаграждений за труд на каждого работника и утвердить ее в окончательном виде.
      3) Централизованный фонд Министерства юстиции Республики Казахстан образуется в размере тридцати пяти процентов от сумм, полученных как исполнительская санкция.
      Средства данного фонда могут быть использованы:
      на материально-техническое обеспечение Министерства юстиции Республики Казахстан, областных судов;
      на финансирование затрат по строительству зданий и их ремонт;
      материальное поощрение работников центрального аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан, а также на иные цели по распоряжению Министра юстиции или лица, заменяющего его.
      5. Не допускается использование денежных сумм, поступивших как исполнительская санкция, на другие цели, кроме указанных в пункте 4 настоящего Положения.