Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 19 қыркүйектегі N 1150 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің ҚАУЛЫСЫ 1998 жылғы 18 қараша N 1175. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2000.04.08. N 537 қаулысымен. ~P000537

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Халықтың тұрмыс деңгейінің негізгі көрсеткіштерін айқындау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру туралы" 1996 жылғы 19 қыркүйектегі N 1150 P961150_ қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      1) 1-тармақта:
      бірінші абзац "еңбек" деген сөзден кейін "және халықты әлеуметтік қорғау туралы" деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші, үшінші абзацтарда "1997 жылдың" деген сөздер "1999 жылдың" деген сөздермен ауыстырылсын, "әлеуметтік-демографиялық" деген сөздер "жынысы мен жасына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы "он күн сайын" деген сөздер "ай сайын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші абзацтағы "есептеу жүргізу және" деген сөздер алынып тасталсын;
      2) 2-тармақта:
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне 1998 жылдың 1 желтоқсанына дейін тұтастай республика бойынша адамдардың түрлі жыныстағы және жастағы топтары үшін негізгі тамақ өнімдерін тұтынудың ең төменгі нормаларын ұсынсын";
      үшінші абзац алынып тасталсын;
      3) 3-тармақта:
      бірінші абзацтағы "Қазақстан Республикасының Статистика және талдау жөніндегі мемлекеттік комитеті" деген сөздер " Қазақстан Республикасының Ұлттық статистика агенттігі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы "әлеуметтік-демографиялық" деген сөздер жынысы мен

 

жасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

     4) 4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

     "4. Облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының әкімдері әлеуметтік

саясат бағытын айқындау үшін кедейлік шегі деңгейі мен ең төменгі күнкөріс

деңгейін пайдалансын".

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


       Қазақстан Республикасының

            Премьер-Министрі

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 1996 года N 1150

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 1998 г. N 1175. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 8 апреля 2000 г. N 537 ~P000537

 


     Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от

19 сентября 1996 года № 1150 "Об организации работы по определению основных

показателей уровня жизни населения" следующие изменения и дополнение:

     1) в пункте 1:

     абзац первый после слова "труда" дополнить словами "и социальной защиты

населения";

     в абзацах втором, третьем слова "1997 года" заменить словами "1999 года",

слова "социально-демографических" заменить словом "половозрастных";

     в абзаце третьем слово "ежедекадно" заменить словом "ежемесячно";

     в абзаце четвертом слова "проведении расчетов и" исключить;

     2) в пункте 2:

     абзац второй изложить в следующей редакции:

     "до 1 декабря 1998 года представить в Министерство труда и социальной

защиты населения Республики Казахстан минимальные нормы потребления основных

продуктов питания для различных половозрастных групп населения в целом по

республике";

     абзац третий исключить;

     3) в пункте 3:

     в абзаце первом слова "Государственному комитету Республики Казахстан по

статистике и анализу" заменить словами "Национальному статистическому

агентству Республики Казахстан", слова "1997 года" заменить словами

"1999 года";

     в абзаце втором слова "социально-демографических" заменить словом

"половозрастных"

     4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

     "4. Акимам областей, городов Астаны и Алматы использовать размеры черты

бедности и прожиточного минимума для определения направлений социальной

политики".

     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.     Премьер-Министр

     Республики Казахстан
     Оператор:    А.Е. Турсынова

     Специалист:  Э.А. Жакупова