Мемлекеттік мекемелердің кредиторлық берешектерінің өсуін болдырмау жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1998 жылғы 25 желтоқсан N 1336. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N 1101 қаулысымен.

      Бюджеттік қаражаттардың жұмсалуына қаржылық бақылау жасауды күшейту, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 44-бабының 1-тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелердің кредиторлық берешектерінің пайда болуын, өтелуін және өсуін болдырмауды реттеу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі Қаулы етеді: 
      1. 1999 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік мекемелердің бюджеттік ақшаның есебінен жасалатын барлық азаматтық-құқықтық мәмілелері аумақтық қазынашылық органдарында тіркеуден өтеді деп белгіленсін. Тіркеу кезінде жасалатын мәміле сомасының жылдық сметалық (бюджеттік) мақсатқа не Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі белгілеген шығыстар түрлерін олардың бюджеттік ақшамен қамтамасыз етілуі дәрежесі бойынша топтарға бөлуге байланысты бюджеттік ақшалардың бөлінген лимиттеріне сәйкестігіне тексеру жүргізіледі. 
      2. Мемлекеттік бюджеттің есебінен азаматтық-құқықтық мәмілелер жасасатын мемлекеттік мекемелер оларды бір қаржы жылынан аспайтын мерзімге жасасуға міндетті. Бір қаржы жылынан артық мерзімге жасалатын мәмілелер Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің немесе тиісті қаржы органының келісімімен кейін ғана аумақтық қазынашылық органдарында тіркеледі.<*> 
       ЕСКЕРТУ. 2-тармақ күшін жойды - ҚР Үкіметінің 1999.06.05. N  703   қаулысымен.
         3. Мемлекеттік мекемелер мемлекеттік бюджеттің есебінен жасасатын мәмілелер аумақтық қазынашылық органдарында тіркелгеннен кейін жасалған деп саналады. 
      4. Бір қаржы жылы мерзіміне жасалған және аумақтық қазынашылық органдарында тіркелген, бірақ ағымдағы қаржы жылында аяқталмаған азаматтық-құқықтық мәмілелер келесі қаржы жылында қайта тіркеуге жатады. 
      5. Мемлекеттік мекемелер сметалық бюджеттік мақсаттардың немесе бөлінген лимиттердің көлемінен тыс, қарызға сатып алған тауарлар, жұмыстар (қызмет көрсетулер) бюджеттік ақшаның есебінен төлеуге жатпайды. Мемлекеттік мекемелердің басшылары санкцияланбаған сатып алу үшін заңдарда белгіленген тәртіппен жауап береді. 
      6. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 1998 жылдың 21 желтоқсанына дейін мемлекеттік мекемелердің жылдық сметалық (бюджеттік) мақсаттар бойынша, бюджет қаражатының іс жүзіндегі бөлінген лимиттері бойынша және мәмілелерді ресімдеместен шығыстар бойынша тиісті қаржылық міндеттемелерін шектеу мақсатында мемлекеттік бюджет шығыстарының түрлерін топтарға бөлуді жүргізсін. 
      7. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 1999 жылдың 1 сәуіріне дейін Мемлекеттік мекемелер бюджеттің есебінен жасасатын азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеудің тәртібін Үкіметке бекітуге ұсынсын.
     Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық департаменті 1999 жылдың 1 сәуіріне дейін мемлекеттік мекемелердің азаматтық-құқықтық мәмілелерін тіркеуді Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі белгілеген уақытша тәртіп бойынша тіркелгені үшін ақы алмастан жүргізсін.
     8. Осы қаулы 1999 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді және жариялауға жатады.     

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі
 

О мерах по предупреждению роста кредиторской задолженности государственных учреждений

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 1998 года N 1336. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 27 октября 2004 г. N 1101 (P041101)

      В целях усиления финансового контроля за расходованием бюджетных средств, а также регулирования образования, погашения и предупреждения роста кредиторской задолженности государственных учреждений в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Гражданского кодекса K941000_ Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Установить, что с 1 января 1999 года все гражданско-правовые сделки, заключаемые государственными учреждениями за счет бюджетных денег, проходят регистрацию в территориальных органах казначейства. При регистрации производится проверка соответствия суммы заключаемой сделки годовым сметным (бюджетным) назначениям, либо выделенным лимитом бюджетных денег, в зависимости от установленного Министерством финансов Республики Казахстан распределения видов расходов на группы по степени их обеспечения бюджетными деньгами.
      2. Государственные учреждения, заключающие гражданско-правовые сделки за счет государственного бюджета, обязаны заключать их на срок не более одного финансового года. Сделки, заключаемые на срок более одного финансового года, регистрируются в территориальных органах казначейства только после согласования с Министерством финансов Республики Казахстан или соответствующим финансовым органом. <*>
      Сноска. Пункт 2 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства РК от 5.06.99г. N 703 P990703_ .
      3. Сделки, заключаемые государственными учреждениями за счет государственного бюджета, считаются совершенными после их регистрации в территориальных органах казначейства.
      4. Гражданско-правовые сделки, заключенные сроком на один финансовый год и зарегистрированные в территориальных органах казначейства, но не завершенные в текущем финансовом году, подлежат перерегистрации в следующем финансовом году.
      5. Товары, работы (услуги), приобретенные государственными учреждениями в долг, сверх объема сметных (бюджетных) назначений или выделенных лимитов, не подлежат оплате за счет бюджетных денег. За несанкционированные приобретения несут ответственность руководители государственных учреждений в порядке, установленном законодательством.

      6. Министерству финансов Республики Казахстан до 21 декабря 1998 года произвести распределение видов расходов государственного бюджета на группы с целью ограничения принятия государственными учреждениями соответствующих финансовых обязательств: по годовым сметным (бюджетным) назначениям, по фактически выделенным лимитам бюджетных средств и по расходам без оформления сделок.
      7. Министерству финансов Республики Казахстан до 1 апреля 1999 года представить на утверждение Правительства Республики Казахстан Правила регистрации гражданско-правовых сделок, заключаемых государственными учреждениями за счет бюджетных денег.
      Департаменту казначейства Министерства финансов Республики Казахстан до 1 апреля 1999 года производить регистрацию гражданско-правовых сделок государственных учреждений без взимания платы за регистрацию по временному порядку, определенному Министерством финансов Республики Казахстан.
      8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 1999 года и подлежит опубликованию.

     Премьер-Министр
  Республики Казахстан