Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен орындалатын қолданбалы ғылыми зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыру мен іске асырудың кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 23 ақпан N 145

      Қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізуге бөлінген бюджеттік қаражатты тиімді пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында және "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895 U962895_ Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер бағдарламаларының әкімшілері болып табылатын Қазақстан Республикасының министрліктері мен агенттіктері аталған бағдарламалар бойынша конкурстар өткізу кезінде Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі ұйымдастыратын тәуелсіз мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы жүзеге асырсын.
      2. Қолданбалы ғылыми зерттеулердің қорытындыларын қалыптастыру, тіркеу, іске асыру және мемлекеттік қабылдау Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары мен Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады деп белгіленсін.
      3. Қолданбалы ғылыми зерттеулер бағдарламаларының әкімшілері

 

болып табылатын Қазақстан Республикасының министрліктері мен

агенттіктері Мемлекеттік тапсырыс туралы ережені қолданбалы ғылыми

зерттеулер бөлігінде осы қаулыға сәйкес келтірсін.

     4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі  Оқығандар:

Қобдалиева Н.

Икебаева А.          

О некоторых вопросах формирования и реализации программ прикладных научных исследований, выполняемых за счет средств республиканского бюджета

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 1999 года № 145

      В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на проведение прикладных научных исследований, и в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 11 марта 1996 года № 2895 U962895_ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления наукой в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Министерствам и агентствам Республики Казахстан, являющимся администраторами программ прикладных научных исследований, при проведении конкурсов по данным программам осуществлять государственную независимую научно-техническую экспертизу, организуемую Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан.
      2. Установить, что формирование, регистрация, реализация и государственная приемка результатов прикладных научных исследований осуществляются в соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.
      3. Министерствам и агентствам Республики Казахстан, являющимся администраторами программ прикладных научных исследований, привести в соответствие с настоящим постановлением Правила о государственном заказе в части программ по прикладным научным исследованиям.
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 
        Премьер-Министр
      Республики Казахстан
 

(Специалисты: Э.Жакупова

               Л.Цай)