"Астана-Сити" объектілері кешені бірінші кезеңінің құрылысын бастау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 22 сәуір N 445

      Мемлекеттің жаңа астанасы ретінде Астана қаласын одан әрі дамыту, әлеуметтік және экономикалық жағдайын жақсарту, мемлекеттік емес инвестицияларды тарту үшін жағдай жасау, Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасын орындау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "Астана Сити" объектілері кешенінің бірінші кезеңі құрылысының жобасы инвестициялық және Қазақстан Республикасы Үкіметінің "1999 жылы Астана қаласын дамыту туралы" 1999 жылғы 24 ақпандағы N 161 P990161_ қаулысында көзделген "Астана қаласының объектілерін дамытудың" жиынтық жобасының шеңберінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдігімен мемлекеттік емес сыртқы заемдардың қаражаты есебінен қаржыландырылатын ретінде бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі:
      1) "1999 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 16 желтоқсандағы Заңымен бекітілген мемлекеттік кепілдіктер берудің лимиті шегінде шетелдік несие берушімен Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдігін беру туралы тиісті шарт жасассын және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің жоба бойынша мердігердің пайдасына жазылған "Ақмола қоры" жабық акционерлік қоғамының вексельдерінде жалпы сомасы 8 (сегіз) миллион АҚШ долларына авалдар қоюы арқылы (promissory note) Қазақстан Республикасы мемлекеттік кепілдігінің берілуін растасын.
      2) "Ақмола қоры" жабық акционерлік қоғамына аталған вексельдерді өтеу мерзімін кемінде 2 жыл етіп белгілеуді ұсынсын және вексельдердің номиналының сомасы мен іс жүзінде алынатын қаражаттың арасындағы айырмашылық сыйақысының төленетін ставкасынан есептелген жылдық 12 проценттік мөлшерден аспауы тиіс деп белгілесін.
      3) "Ақмола қоры" жабық акционерлік қоғамымен және Астана қаласы арнайы экономикалық аймағының әкімшілік кеңесімен олардың аталған мемлекеттік кепілдікті беруге байланысты туындайтын Қазақстан Республикасының алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету туралы тиісті келісім жасассын. Жасалатын келісімде Астана қаласы арнайы экономикалық аймағы Әкімшілік кеңесінің көрсетілген сыртқы мемлекеттік емес заемды өтеуге арналған қаражатты Астана қаласы арнайы экономикалық аймағының 2001 жылға арналған қаржылық қорына (бюджетіне) енгізу туралы міндеттемесін көздесін.

 

     3.     Ескерту. 3-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2001.07.14. N      

              819 қаулысымен. 


P010819_     4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің бірінші орынбасары - Қаржы министрі О.Ә.Жандосовқа

жүктелсін.

     5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-МинистріОқығандар:

Қобдалиева Н.М.

Омарбекова А.Т.     

О начале строительства первого этапа комплекса объектов "Астана Сити"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 1999 года № 445

      В целях дальнейшего развития города Астаны как новой столицы государства, улучшения социальной и экономической ситуации, создания условий для привлечения негосударственных инвестиций, выполнения поручения Президента Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить проект строительства первого этапа комплекса объектов "Астана Сити", как инвестиционный и финансируемый за счет средств негосударственного внешнего займа под государственную гарантию Республики Казахстан, в рамках сводного проекта "Развитие объектов города Астаны", предусмотренного постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1999 года № 161 P990161_ "О развитии города Астаны в 1999 году".
      2. Министерству финансов Республики Казахстан:
      1) заключить с иностранным кредитором соответствующий договор о предоставлении государственной гарантии Республики Казахстан в пределах лимита предоставления государственных гарантий, утвержденного Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 1999 год" от 16 декабря 1998 года Z980318_ и подтвердить предоставление государственной гарантии Республики Казахстан посредством проставления Министерством финансов Республики Казахстан авалей на векселях (promissory note) закрытого акционерного общества "Фонд Акмола" на общую сумму 8 (восемь) миллионов долларов США, выписанных в пользу подрядчика по проекту;
      2) рекомендовать закрытому акционерному обществу "Фонд Акмола" определить срок погашения указанных векселей не менее 2 лет и установить, что разница между суммой номинала векселей и суммой фактически получаемых средств не должна превышать величину, рассчитанную из выплачиваемой ставки вознаграждения 12 процентов годовых;
      3) заключить с закрытым акционерным обществом "Фонд Акмола" и Административным советом специальной экономической зоны города Астаны соответствующие соглашения об обеспечении их обязательств перед Республикой Казахстан, возникающих в связи с предоставлением указанной государственной гарантии. В заключаемом соглашении предусмотреть обязательство Административного совета специальной экономической зоны города Астаны о включении в финансовый фонд (бюджет) специальной экономической зоны города Астаны на 2001 год средств для погашения указанного внешнего негосударственного займа.
      3. (Пункт 3 утратил силу - постановлением Правительства РК от 14 июня

 

2001 г. N 819 


P010819_


)

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан

Джандосова У.А.

     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


      Премьер-Министр

    Республики Казахстан(Специалисты: Э.Жакупова

                   Л.Цай)