"Сауда қызметiн peттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөнiндегi шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 2 маусымдағы N 164-ө өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса берiліп отырған "Сауда қызметiн реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң нормативтiк құқықтық кесiмдерiнiң тiзбесi бекiтiлсiн.

      2. Мемлекеттiк органдар тiзбеге сәйкес нормативтiк құқықтық кесiмдердiң жобаларын әзiрлесiн және Қазақстан Республикасы Үкiметінiң бекiтуiне енгiзсiн.

      3. Орталық және жергілікті атқарушы органдар екi ай мерзiмде "Сауда қызметін реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру мақсатында тиiсті ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдердi қабылдасын және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiн хабардар етсiн.

      Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы  
Премьер-Министрінің   
2004 жылғы 2 маусымдағы 
N 164-ө өкімімен     
бекiтiлген        

  "Сауда қызметiн реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық кесiмдерiнiң тiзбесi  <*>

       Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Премьер-Министрінің 2004.07.30. N 213-ө   Өкімімен .
___________________________________________________________________
P/c|Нормативтік құқықтық| Кесiмнiң   |  Орындалу |Орындауға жауапты
N |  кесiмнiң атауы    |  нысаны    |  мерзімі  |   мемлекеттік
   |                    |            |           |      орган
___________________________________________________________________
1 |          2         |     3      |      4    |        5
___________________________________________________________________
1  Ішкі сауда ережесін  Қазақстан     2004 жылғы  ИСМ, АШМ,
   бекіту туралы        Республикасы   қыркүйек   Қаржыминi, ДСМ,
                        Үкіметінің                МСА, ТМРА 
                        қаулысы                   (келiсiм бойынша)

2  Шекара маңындағы     Қазақстан     2004 жылғы  ИСМ, СIМ, КБА,
   сауданы жүзеге асыру Республикасы    қазан     Қаржыминi, ҰҚК
   ережесін бекіту      Үкіметінің                (келiсiм бойынша),
   туралы               қаулысы                   ДСМ, АШМ

3   <*>

4   <*>

5  Қазақстан           Қазақстан     2004 жылғы  ИСМ, АШМ, ДСМ,
   Республикасы        Республикасы     тамыз    ТМРА (келiсiм
   Үкіметінің 2003     Үкіметінің                бойынша), Қаржымині
   жылғы 5 ақпандағы   қаулысы
   N 31  қаулысына
   өзгерістер мен
   толықтырулар енгізу
   туралы

6  Электрондық         Қазақстан     2004 жылғы  ИСМ, АБА, МСА,
   сауданы жүзеге      Республикасы   қыркүйек   ҮБ (келiсiм
   асыру ережесін      Үкіметінің                бойынша), ККM,
   бекіту туралы       қаулысы                   Қаржыминi

7  Желілік маркетинг,  Қазақстан     2004 жылғы  ИСМ, АБА,
   қоғамдық таратушы.  Республикасы     қазан    Қаржыминi, ККМ,
   лар арқылы сауда    Үкіметінің                ДСМ
   орындарынан тыс     қаулысы
   бөлшек сауда,
   почта және басқа
   да тәсілдермен
   сауда ережесiн
   бекiту туралы

8  Сыртқы сауда        Қазақстан     2004 жылғы  ИСМ, КБА, ТМРА
   қызметiн тарифтiк   Республикасы     қазан    (келiсiм бойынша),
   емес реттеу шарала. Үкіметінің                СIМ, Қаржыминi
   рын қолдану ереже.  қаулысы
   сiн бекiту туралы

9  Қазақстан Республи. Қазақстан     2004 жылғы  ИСМ
   касы Үкіметінің     Республикасы   қыркүйек
   2002 жылғы 12 қыр.  Үкіметінің
   күйектегі N 996     қаулысы
   және 2002 жылғы
   18 қарашадағы
   N 1220 қаулыларына
   өзгерістер мен
   толықтырулар
   енгізу туралы 
____________________________________________________________________

      ИСМ - Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
      КБА - Қазақстан Республикасының Кеден бақылау агенттігі
      ТМРА - Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiкті қорғау агенттігі
      АБА - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс агенттігi
      ККМ - Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлігі
      ДCM - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi
      МСА - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу агенттігі
      АШМ - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Қаржыминi - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
      Қоршағанортаминi - Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгі
      ҰҚК - Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi
      ІІМ - Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi
      СIМ - Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi
      ҰБ - Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi

О мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О регулировании торговой деятельности"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 июня 2004 года N 164-р. Утратило силу - распоряжением Премьер-Министра РК от 30 декабря 2004 года N 383-р (R040383)

      1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов Правительства Республики Казахстан, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан "О регулировании торговой деятельности".

      2. Государственным органам разработать и внести на утверждение Правительства Республики Казахстан проекты нормативных правовых актов согласно перечню.

      3. Центральным и местным исполнительным органам в двухмесячный срок принять соответствующие ведомственные нормативные правовые акты в целях реализации Закона Республики Казахстан "О регулировании торговой деятельности" и проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

      Премьер-Министр


                                                      Утвержден
                                            распоряжением Премьер-Министра
                                                Республики Казахстан
                                              от 2 июня 2004 года N 164     

                Перечень нормативных правовых актов,
                 принятие которых необходимо в целях
                реализации Закона Республики Казахстан
               "О регулировании торговой деятельности" <*>
 

            Сноска. В Перечень внесены изменения - распоряжением Премьер-Министра РК от 30 июля 2004 г. N 213-р .

__________________________________________________________________
N !    Наименование      !  Форма акта ! Сроки    !Государственный  
п/п!нормативного правового!             !исполнения!орган, ответственный
   !        акта          !             !          !за исполнение
-------------------------------------------------------------------------
1 !            2         !     3       !     4    !         5
-------------------------------------------------------------------------
1  Об утверждении Правил  Постановление  сентябрь  МИТ, МСХ, МФ, МЗ,
    внутренней торговли    Правительства  2004 года АГЗ, АРЕМ (по
                           Республики               согласованию)
                           Казахстан
-------------------------------------------------------------------------
2  Об утверждении Правил  Постановление  октябрь   МИТ, МИД, АТК, МФ,
    осуществления          Правительства  2004 года КНБ (по согласованию),
    приграничной торговли  Республики               МЗ, МСХ
                           Казахстан
--------------------------------------------------------------------------
3 (исключена - N 213-р от 30.07.2004 г.) --------------------------------------------------------------------------
4 (исключена - N 213-р от 30.07.2004 г.) --------------------------------------------------------------------------
5  О внесении изменений   Постановление  август     МИТ, МСХ, МЗ, АРЕМ
    и дополнений в         Правительства  2004 года (по согласованию), МФ
    постановление          Республики
    Правительства          Казахстан
    Республики Казахстан
    от 5 февраля 2003
    года N 131
--------------------------------------------------------------------------
6  Об утверждении Правил  Постановление  сентябрь  МИТ, АИС, АГЗ, НБ
    осуществления          Правительства  2004 года (по согласованию),
    электронной торговли   Республики               МТК, МФ
                           Казахстан
--------------------------------------------------------------------------
7  Об утверждении Правил  Постановление  октябрь   МИТ, АИС, МФ, МТК, МЗ
    розничной торговли вне Правительства  2004 года
    торговых мест путем    Республики
    сетевого маркетинга,   Казахстан
    общественных
    распространителей,
    продажи по почте и
    другими способами
--------------------------------------------------------------------------
8  Об утверждении Правил  Постановление  октябрь   МИТ, АТК, АРЕМ
    применения мер         Правительства  2004 года (по согласованию),
    нетарифного            Республики               МИД, МФ
    регулирования          Казахстан
    внешнеторговой
    деятельности

-------------------------------------------------------------------------
9   О внесении изменений и     Постановление  сентябрь     МИТ
    дополнений в постановления Правительства  2004 года
    Правительства Республики   Республики
    Казахстан от 12 сентября   Казахстан
    2002 года N 996 и от
    18 ноября 2002 года N 1220           
__________________________________________________________________________

      Примечание:
      МИТ РК - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;
      МСХ РК - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;
      МФ РК - Министерство финансов Республики Казахстан;
      МЗ РК - Министерство здравоохранения Республики Казахстан;
      МООС РК - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан;
      МТК Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
      МИД Республики Казахстан - Министерство иностранных дел Республики Казахстан;
      АТК Республики Казахстан - Агентство таможенного контроля Республики Казахстан;
      АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции;
      АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи;
      АГЗ - Агентство Республики Казахстан по государственным закупкам;
      НБ - Национальный Банк Казахстана;
      МВД Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстан;
      КНБ Республики Казахстан - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.