Цифрлық үкімет офисінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2022 жылғы 20 мамырдағы № 94-ө өкімі.

      Цифрлық трансформация және "Data-driven government"-ке көшу мақсатында:

      1. Цифрлық үкімет офисі (бұдан әрі – Офис) құрылсын.

      2. Қоса беріліп отырған Офис туралы ереже бекітілсін.

      Премьер-Министр Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
2022 жылғы 20 мамырдағы
№ 94-ө өкімімен
бекітілген

Цифрлық үкімет офисі туралы ереже

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Цифрлық үкімет офисі туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Цифрлық үкімет офисінің (бұдан әрі – Офис) міндеттерін, функционалдық қызметін және ұйымдық құрылымын айқындайды.

      2. Офистің негізгі ұйымдық құрылымдары Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі жанындағы Цифрлық трансформация орталығы, Ұлттық жобалардың іске асырылуын мониторингтеу офисі және Бірыңғай ахуалдық орталық болып табылады.

      3. Офис өз қызметін Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

2-тарау. Офистің міндеттері мен функциялары

      4. Офистің негізгі міндеттері:

      1) мемлекеттік басқарудағы, әлеуметтік-экономикалық және қызметтің басқа да салаларындағы тосын оқиғаларды анықтау және (немесе) шешу жөнінде кешенді ұсыныстар тұжырымдау.

      Тосын оқиға деп мемлекеттік органдар мен ұйымдардың тұрақты жұмыс істеуінің, тыныс-тіршіліктің әлеуметтік-экономикалық және басқа да салаларының орнықты дамуының бұзылуын туғызған немесе туғызуы мүмкін және уақтылы араласу мен шұғыл шешуді талап ететін штаттан тыс жағдай түсініледі;

      2) мемлекеттік басқарудың барынша тиімділігіне қол жеткізу және адамға бағдарланған сервистерді құру арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді цифрлық қамтамасыз ету үшін мемлекеттік органдардың бизнес-процестерін реинжинирингтеу жөнінде ұсыныстар тұжырымдау;

      3) ұлттық жобалардың және стратегиялық міндеттердің орындалуын мониторингтеуді қамтамасыз ету, сондай-ақ берілген көрсеткіштерден ауытқуларды уақтылы түзету жөнінде ұсыныстар тұжырымдау;

      4) басқару шешімдерін өзекті және анық деректермен қамтамасыз ету, сондай-ақ үлкен деректерді талдау алгоритмдерін қолдана отырып, нақты уақыт режимінде талдамалық кейстерді тұжырымдау бойынша ведомствоаралық жұмысты ұйымдастыру.

      5. Офистің функциялары:

      1) мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің және өзге де ұйымдардың Офистің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша қызметін үйлестіру;

      2) Офистің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша ақпараттық және сараптамалық-талдамалық қолдауды жүзеге асыру;

      3) Қазақстан Республикасы Президентінің немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімін талап ететін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар енгізу;

      4) мемлекеттік органдар мен ұйымдарға, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне Офистің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша ұсынымдар жолдау.

      6. Мыналарды:

      1) Офис қызметінің басым бағыттарын айқындауды;

      2) Офис шешімдерінің орындалу барысы туралы Офис жетекшісінің есебін тыңдауды;

      3) өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Офиске тапсырмалар беруді қоса алғанда, Офистің қызметін стратегиялық басқаруды және жалпы басшылық жасауды Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі жүзеге асырады.

      7. Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Офис жетекшісі болып табылады.

      8. Офис жетекшісі:

      1) Офистің жұмысын ұйымдастырады;

      2) Офис жұмысына мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің өкілдерін тартады;

      3) Офиске жіберілген жұмыскерлердің міндеттері мен функционалдық міндеттерін айқындайды, сондай-ақ қажет болған кезде мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің басшыларына жұмыскерлерді ауыстыру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      4) мемлекеттік органдар мен ұйымдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері басшыларының атына Офиске жіберілген жұмыскерлерді көтермелеу немесе жазалау туралы ұсыныстар енгізеді;

      5) жарты жылда бір реттен сиретпей, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрін Офистің жұмысы туралы хабардар етеді;

      6) Офистің міндеттері мен функцияларын жүзеге асыру мақсатында мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің, өзге де ұйымдардың жұмыскерлері мен тұлғалардан тұратын Офистің жұмыс топтарын қалыптастырады.

      9. Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Офистің жұмыс органы болып табылады.

      10. Офистің міндеттері мен функцияларын жүзеге асыру процесінде оған қатысушылардың жұмыс істеу және өзара іс-қимыл жасау тәртібін Офис жетекшісі бекітеді.

О некоторых вопросах Офиса цифрового правительства

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 мая 2022 года № 94-р

      В целях цифровой трансформации и перехода к "Data-driven government":

      1. Образовать Офис цифрового правительства (далее – Офис).

      2. Утвердить прилагаемое Положение об Офисе.

      Премьер-Министр А. Смаилов

  Утверждено
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 20 мая 2022 года № 94-р

Положение
об Офисе цифрового правительства

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее Положение об Офисе цифрового правительства (далее – Положение) определяет задачи, функциональную деятельность и организационную структуру Офиса цифрового правительства (далее – Офис).

      2. Основными организационными структурами Офиса являются Центр цифровой трансформации при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Офис по мониторингу реализации национальных проектов и Единый ситуационный центр.

      3. Офис осуществляет свою деятельность в соответствии с законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и функции Офиса

      4. Основными задачами Офиса являются:

      1) выработка комплексных предложений по выявлению и (или) разрешению инцидентов в государственном управлении, социально-экономической и других сферах деятельности.

      Под инцидентом понимается внештатная ситуация, вызвавшая или которая может вызвать нарушение стабильного функционирования государственных органов и организаций, устойчивого развития социально-экономической и других сфер жизнедеятельности и требующая своевременного вмешательства и оперативного разрешения;

      2) выработка предложений по реинжинирингу бизнес-процессов государственных органов для достижения максимальной эффективности государственного управления и цифрового обеспечения государственных услуг путем создания человекоцентричных сервисов;

      3) обеспечение мониторинга исполнения национальных проектов и стратегических задач, а также выработка предложений по своевременной корректировке отклонений от заданных показателей;

      4) обеспечение управленческих решений актуальными и достоверными данными, а также организация межведомственной работы по выработке аналитических кейсов в режиме реального времени с применением алгоритмов аналитики больших данных.

      5. Функции Офиса:

      1) координация деятельности государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора и иных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Офиса;

      2) осуществление информационной и экспертно-аналитической поддержки по вопросам, отнесенным к компетенции Офиса;

      3) внесение в Правительство Республики Казахстан предложений по вопросам, требующим решения Президента Республики Казахстан или Правительства Республики Казахстан;

      4) направление государственным органам и организациям, субъектам квазигосударственного сектора рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции Офиса.

      6. Стратегическое управление и общее руководство деятельностью Офиса осуществляет Премьер-Министр Республики Казахстан, включая:

      1) определение приоритетных направлений деятельности Офиса;

      2) заслушивание отчета руководителя Офиса о ходе исполнения решений Офиса;

      3) дачу поручений Офису по вопросам, входящим в его компетенцию.

      7. Руководителем Офиса является Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

      8. Руководитель Офиса:

      1) организует работу Офиса;

      2) привлекает к работе Офиса представителей государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора;

      3) определяет задачи и функциональные обязанности направленных в Офис работников, а также при необходимости вносит руководителям государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора предложения по замене работников;

      4) вносит на имя руководителей государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора предложения о поощрении или наказании работников, направленных в Офис;

      5) информирует Премьер-Министра Республики Казахстан не реже одного раза в полугодие о работе Офиса;

      6) в целях осуществления задач и функций Офиса формирует рабочие группы Офиса, состоящие из числа работников государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора, иных организаций и лиц.

      9. Рабочим органом Офиса является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

      10. Порядок работы и взаимодействия участников Офиса в процессе осуществления его задач и функций утверждается руководителем Офиса.