Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір Жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2001 жылғы 11 мамыр N 605

      Мемлекеттiк қызметтi одан әрi жетiлдiру мақсатында қаулы етемін:
      1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң кейбiр Жарлықтарына мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) Күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі). 
      2) "Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлердiң лауазымына орналасуға арналған кадрлар резервi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 4 ақпандағы N 330 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., N 5-6, 61-құжат):
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекiтiлген Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлердiң лауазымына орналасуға арналған кадрлар резервi туралы ережеде:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Кадр резервiне есепке алынған азаматтар бiр жыл iшiнде лауазымдар санаттарының бiр тобы шегiнде мемлекеттiк әкiмшiлiк қызмет лауазымдарының тиiстi немесе төменгi санатының лауазымына бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келген әрi олардың келiсiмi болған жағдайда конкурстан өтпей тағайындалуы мүмкiн.";
      мынадай мазмұндағы 12-1-тармақпен толықтырылсын:
      "12-1. Уәкiлеттi органның резервшiнiң өтiнiшi бойынша, ол бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келген жағдайда, лауазымдар санаттарының бiр тобы шегiнде төменгi санаттағы лауазымдарға орналасу үшiн оны кадр резервiне ауыстыруға құқығы бар".
      15-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Егер конкурстың нәтижесiнде бос қызмет орнына орналасуға үмiткер анықталмаса, конкурсқа қатысушылардың ешқайсысы кадр резервiне есепке алуға ұсыныла алмайды.";
      мынадай мазмұндағы 21-1-тармақпен толықтырылсын:
      "21-1. Ереженiң 21-тармағында аталған азаматтар үшiн тиiстi санаттар лауазымдарының кадр резервiне есепке алыну құқығы мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде мемлекеттiк қызметшiлердi даярлау және қайта даярлаудың мемлекеттiк бағдарламалары бойынша оқуды бiтiрген сәттен бастап туындайды және олар үшiн үш ай бойы сақталады.".
      33-тармақта:
      "хақы бар" деген сөздер алынып тасталсын;
      "салу" деген сөз "салады" деген сөзбен ауыстырылсын;
      36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "36. Мемлекеттiк орган әкiмшiлiк қызметтiң бос лауазымына резервшiнi орналастыру туралы шешiм қабылдаған кезде осы мемлекеттiк органның конкурстық комиссиясының ұсынысы бойынша кадр резервiне бұрын алынған адамдардың кандидатурасын бiрiншi кезекте қарайды.
      Кадр резервiнде лауазымдардың осы санатына немесе мемлекеттiк органның бос лауазым үшiн белгiлеген бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келетiн резервшiлер болмаған немесе резервшiмен әңгiмелесу нәтижесi қанағаттанарлықсыз болған жағдайда, мемлекеттiк органның конкурс өткiзуге құқығы бар.
      Мемлекеттiк орган қабылданған шешiм туралы уәкiлеттi органды он күн мерзiмде хабардар етуге мiндеттi.";
      3) Күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі). 
      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi және Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгi бiр ай мерзiмде өздерiнiң бұрын қабылдаған актiлерiн осы Жарлыққа сәйкес келтiрсiн.
      3. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне жүктелсiн.
      4. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
             Президентi

О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 11 мая 2001 года N 605

      В целях дальнейшего совершенствования государственной службы постановляю:
      1. Внести в некоторые указы Президента Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016);
      2) в Указ Президента Республики Казахстан от 4 февраля 2000 года N 330 U000330_ "Об утверждении Положения о кадровом резерве для занятия должностей административных государственных служащих" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 5-6, ст. 61):
      в Положении о кадровом резерве для занятия должностей административных государственных служащих, утвержденном вышеназванным Указом:
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Граждане, зачисленные в кадровый резерв, могут быть назначены в течение года на должность соответствующей или нижестоящей категории должностей административной государственной службы в пределах одной группы категорий должностей без прохождения конкурса при условии соответствия квалификационным требованиям и их согласия.";
      дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
      "12-1. Уполномоченный орган имеет право по заявлению резервиста перевести его в кадровый резерв для занятия должностей нижестоящей категории в пределах одной группы категорий должностей при условии его соответствия квалификационным требованиям.";
      пункт 15 дополнить предложением следующего содержания:
      "Если в результате конкурса не был выявлен кандидат для занятия вакантной должности, никто из участников конкурса не может быть рекомендован для зачисления в кадровый резерв.";
      дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
      "21-1. Право быть зачисленным в кадровый резерв на соответствующие категории должностей для граждан, перечисленных в пункте 21 Положения, возникает с момента завершения обучения по государственным программам подготовки и переподготовки государственных служащих на основании государственного заказа и сохраняется за ними в течение трех месяцев.";
      в пункте 33:
      слова "имеет право" исключить;
      слово "направить" заменить словом "направляет";
      пункт 36 изложить в следующей редакции:
      "36. Государственный орган при принятии решения о занятии вакантной административной должности резервистом в первую очередь рассматривает кандидатуры лиц, ранее зачисленных в кадровый резерв по рекомендации конкурсной комиссии данного государственного органа.
      В случае, если в кадровом резерве отсутствуют резервисты по данной категории должностей или соответствующие квалификационным требованиям для вакантной должности, установленным государственным органом, или же результаты собеседования с резервистом являются неудовлетворительными, государственный орган имеет право провести конкурс.
      Государственный орган обязан уведомить уполномоченный орган о принятом решении в десятидневный срок.";
      3) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016).
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016).
      2. Правительству Республики Казахстан и Агентству Республики

 

Казахстан по делам государственной службы в месячный срок привести свои

ранее принятые акты в соответствие с настоящим Указом.

     3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на

Администрацию Президента Республики Казахстан.

     4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.


     Президент

     Республики Казахстан


(Специалисты: Умбетова А.М.,

              Склярова И.В.)