Қазақстан Республикасы азаматтарының салымдарына өтем жасау туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 28 желтоқсандағы N 1006 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы N 829 Жарлығымен

       Ескерту. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009.06.18 N 829 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасы азаматтарының "Қазақстан Халық Банкі" ашық акционерлік қоғамында қолданыстағы шоттарда сақтаулы бұрынғы КСРО қазақ республикалық жинақ банкіндегі салымдарының қалдықтарына өтем жасау мақсатында қаулы етемін:
      1. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасы азаматтарының "Қазақстан Халық Банкі" ашық акционерлік қоғамында қолданыстағы шоттарда сақтаулы бұрынғы КСРО Қазақ республикалық жинақ банкіндегі салымдарына өтем жасауды жүргізсін. Өтем жасауға 1992 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы азаматтары салымдарының қалдықтары жатады.
      2. Өтем жасау КСРО Қазақ республикалық жинақ банкіндегі салымдар қалдықтары бойынша мемлекеттік ішкі қарызды:
      1) мұраға қалған салымдарды ескере отырып, 1936 жылдан 1940 жыл қоса есептелетін аралықта туылған азаматтардың салымдарын өтеу сомасына айналым мерзімі бір жылдық;
      2) мұраға қалған салымдарды ескере отырып, 1941 жылдан бастап 1960 жыл қоса есептелетін аралықта туылған азаматтардың салымдарын өтеу сомасына айналым мерзімі екі жылдық;
      3) мұраға қалған салымдарды ескере отырып, 1961 жылдан бастап 1991 жыл қоса есептелетін аралықта туылған азаматтардың салымдарын өтеу сомасына айналым мерзімі үш жылдық мемлекеттік арнайы өтемақылық қазынашылық облигацияларға қайта ресімдеу арқылы жүргізілсін.
      3. Мыналарға:
      1) Қазақстан Республикасы Президентінің "Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушыларының Қазақстан Акционерлік Халықтық Жинақ Банкіндегі салымдарына өтем жасау туралы" 1996 жылғы 9 сәуірдегі N 2941 Жарлығына ;
      2) Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Акционерлік Халықтық Жинақ Банкінде 1996 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 60 жасқа жеткен азаматтардың салымдарына өтем жасау туралы" 1996 жылғы 20 мамырдағы N 2988 Жарлығына сәйкес өтем жасалған салымдар өтеуге жатпайды.
      4. Өтеу сомасын есептеу 1992 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша салымдардың қалдықтарын кейіннен өтеу сомасын мемлекеттік арнайы өтемақылық қазынашылық облигациялар шығарылған күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша теңгемен есептеп, ескеріп, 1992 жылғы 3 қаңтардағы биржалық бағамен долларлық эквивалентке қайта есептеу арқылы жүргізілсін.
      5. Қазақстан Республикасының Үкіметі тиісті жылдарға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы азаматтарының салымдарына өтем жасауға байланысты шығыстарды көздесін.
      6. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О компенсации вкладов граждан Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2002 года N 1006. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 829

       Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 18.06.2009 № 829 .

      С целью компенсации остатков вкладов граждан Республики Казахстан в бывшем Казахском республиканском сберегательном банке СССР, хранящихся на действующих счетах в открытом акционерном обществе "Народный банк Казахстана", постановляю:
      1. Правительству Республики Казахстан произвести компенсацию вкладов граждан Республики Казахстан в бывшем Казахском республиканском сберегательном банке СССР, хранящихся на действующих счетах в открытом акционерном обществе "Народный банк Казахстана". Компенсации подлежат остатки вкладов граждан Республики Казахстан по состоянию на 1 января 1992 года.
      2. Компенсацию произвести путем переоформления государственного внутреннего долга по остаткам вкладов в Казахском республиканском сберегательном банке СССР в государственные специальные компенсационные казначейские облигации:
      1) со сроком обращения один год на сумму компенсации вкладов граждан с 1936 по 1940 год рождения включительно, с учетом унаследованных вкладов;
      2) со сроком обращения два года на сумму компенсации вкладов граждан с 1941 по 1960 год рождения включительно, с учетом унаследованных вкладов;
      3) со сроком обращения три года на сумму компенсации вкладов граждан с 1961 по 1991 год рождения включительно, с учетом унаследованных вкладов.
      3. Не подлежат компенсации вклады, по которым произведена компенсация в соответствии с:
      1) Указом Президента Республики Казахстан от 9 апреля 1996 года N 2941 "О компенсации вкладов инвалидов и участников Великой Отечественной войны в акционерном Народном сберегательном банке Казахстана";
      2) Указом Президента Республики Казахстан от 20 мая 1996 года N 2988 "О компенсации вкладов граждан, достигших возраста 60 лет по состоянию на 1 января 1996 года, в акционерном Народном сберегательном банке Казахстана".
      4. Расчет суммы компенсации произвести путем пересчета остатков вкладов по состоянию на 1 января 1992 года в долларовый эквивалент по биржевому курсу на 3 января 1992 года с последующим учетом суммы компенсации в тенге по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан на дату выпуска государственных специальных компенсационных казначейских облигаций.
      5. Правительству Республики Казахстан предусмотреть в республиканском бюджете на соответствующие годы расходы, связанные с компенсацией вкладов граждан Республики Казахстан.
      6. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан