Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдарын оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы N 501 Жарлығы

      Ескерту. Осы Жарлық 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасы Президенті
мен Үкіметі актілерінің жинағында
жариялануға тиіс       

      "Мемлекеттік қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Алып тасталды - ҚР Президентінің 07.03.2013 N 523 (26.03.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары өз құрылымдары мен штат кестелерін осы Жарлыққа сәйкес келтірсін.

      3. Мемлекеттік органдарға Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер лауазымдарының санаттары бойынша тізілімінде аталған лауазымдар атауларына қызметінің ерекшелігін сипаттайтын арнайы қосымша атаулар қолдану құқығы берілсін.

      4. Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі бір ай мерзімде заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) бұрын қабылданған өз актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтірсін;
      2) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      5. Қазақстан Республикасы Президентінің мына жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);

      2) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 

      3) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 

      4) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      6. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
      1) "Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер лауазымдарының санаттары бойынша тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1282 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 4, 48-құжат);

      2) "Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының мәселелері жөніндегі кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 21 сәуірдегі N 1556 Жарлығының 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 15, 174-құжат);

      3) "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыстардағы, Астана және Алматы қалаларындағы тәртіптік кеңестері және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 30 маусымдағы N 1598 Жарлығының 3-тармағының 6) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 27, 329-құжат);

      4) "Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1282 Жарлығына толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 6 шілдедегі N 1606 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 28, 345-құжат);

      5) "Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 13 шілдедегі N 1614 Жарлығының 1-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 30, 380-құжат).

      7. Осы Жарлық 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасы 
Президентінің     
2007 жылғы 28 желтоқсандағы
N№501 Жарлығымен   
БЕКІТІЛГЕН     

 Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер
лауазымдарының санаттары бойынша
ТІЗІЛІМІ

      Ескерту. Тізілім алып тасталды - ҚР Президентінің 07.03.2013 N 523 (26.03.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

О мерах по оптимизации должностей государственных служащих

Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года N 501

Подлежит опубликованию в Собрании 
актов Президента и Правительства 
Республики Казахстан        

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Исключен Указом Президента РК от 07.03.2013 № 523 (вводится в действие с 26.03.2013).

      2. Государственным органам Республики Казахстан привести свои структуры и штатные расписания в соответствие с настоящим Указом.

      3. Предоставить право государственным органам к наименованиям должностей, указанным в Реестре должностей административных государственных служащих по категориям, применять специальные дополнительные наименования, характеризующие специфику их деятельности.

      4. Правительству Республики Казахстан и Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы в месячный срок в установленном законодательством порядке:
      1) привести свои ранее принятые акты в соответствие с настоящим Указом;
      2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

      5. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Казахстан:
      1) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016);

      2) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016);

      3) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016);

      4) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016).
      Сноска.  Пункт 5 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016).

      6. Признать утратившими силу:
      1) Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года  №1282 "Об утверждении Реестра должностей административных государственных служащих по категориям" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 4, ст. 48);
      2) подпункт 2) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 1556 "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан по вопросам Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 15, ст. 174);
      3) подпункт 6) пункта 3 Указа Президента Республики Казахстан от 30 июня 2005 года № 1598 "О дисциплинарных советах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в областях, городах Астане и Алматы и внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 27, ст. 329);
      4) Указ Президента Республики Казахстан от 6 июля 2005 года  №1606 "О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1282" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 28, ст. 345);
      5) подпункт 3) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 13 июля 2005 года № 1614 "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 30, ст. 380).

      7. Настоящий Указ вводится в действие с 1 января 2008 года.

      Президент
      Республики Казахстан

УТВЕРЖДЕН           
Указом Президента      
Республики Казахстан    
от 28 декабря 2007 года № 501

РЕЕСТР
должностей административных
государственных служащих по категориям

      Сноска. Реестр исключен Указом Президента РК от 07.03.2013 № 523 (вводится в действие с 26.03.2013).