Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 8 ақпандағы N 531 Жарлығы

Қазақстан Республикасының Президенті 
мен Үкіметі актілерінің жинағында  
жариялануға тиіс            

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Болашақ" халықаралық стипендиясына үміткерлерді іріктеу және оны тағайындау жөніндегі жұмысты одан әрі жетілдіру мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) "Шетелде кадрлар даярлау үшін Қазақстан Республикасы Президентінің "Болашақ" халықаралық стипендияларын белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылғы 5 қарашадағы N 1394 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1993 ж., N 43, 515-құжат; 1997 ж., N 10, 68-құжат; 2000 ж., N 43, 503-құжат; 2005 ж., N 19, 227-құжат):
      3-тармақ алып тасталсын;

      2) "Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 қазандағы N 470 Жарлығында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., N 43, 503-құжат; 2004 ж., N 22, 276-құжат; 2005 ж., N 19, 227-құжат; 2006 ж., N 1, 2-құжат):
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия туралы ережеде:
      1-тармақта:
      "стипендиясын тағайындау үшін кандидатуралар іріктеу" деген сөздер "стипендиясы мәселелері жөніндегі іс-шараларды іске асыру" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасы Президентінің "Болашақ" халықаралық стипендиясын" деген сөздерден кейін "(бұдан әрі - "Болашақ" халықаралық стипендиясы)" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Республикалық комиссияның негізгі міндеттері:
      1) шетелде кадрлар даярлау жөніндегі жалпы стратегияны айқындау жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
      2) Қазақстан Республикасы Президентінің "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу ережесіне (бұдан әрі - Іріктеу ережелері) сәйкес "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау туралы шешімді, сондай-ақ "Болашақ" халықаралық стипендиясынан айыру және одан бас тартуды қабылдау туралы шешімді қабылдау;
      3) әрбір мамандық бойынша "Болашақ" халықаралық стипендиясының шекті санын анықтай отырып басым мамандықтардың жыл сайынғы тізбесін бекіту;
      4) Іріктеу ережелерімен айқындалған тұлғалар санатына "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін жыл сайынғы квотаны белгілеу;
      5) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, негізгі қызмет үшін қажетті өзге де функцияларды жүзеге асыру болып табылады.";

      6-тармақта "және шетелдік сарапшы комиссиялар" деген сөздер алып тасталсын;

      9-тармақта "санының" деген сөзден кейін "кем дегенде" деген сөздермен толықтырылсын;

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "10. Республикалық комиссияның жұмыс органы:
      1) "Болашақ" халықаралық стипендиясына үміткерлердің жеке істерінің мазмұнына қойылатын жалпы талаптарды белгілейді;
      2) Республикалық комиссияның қарауына және бекітуіне басым мамандықтар тізбесін енгізеді;
      3) "Болашақ" халықаралық стипендиясы шеңберінде шетелде оқыту үшін ұқсас мамандықтар тізбесін, "Болашақ" халықаралық стипендиясы иегерлерін оқыту және олардың ғылыми тағлымдамадан өтуі үшін ұсынылатын шетелдік жетекші жоғары оқу орындарының, ғылыми орталықтарының және зертханаларының тізімін, "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін бағалар баламалылығы кестесін бекітеді;
      4) "Болашақ" халықаралық стипендиясы бойынша іс-шараларды іске асыруға республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде шет елдердің уәкілетті органдары және/немесе шетелдік жоғары оқу орындары, ғылыми орталықтары, зертханалары және/немесе шет мемлекеттердің уәкілетті органдары айқындайтын оқытуды ұйымдастыру жөнінде қызмет көрсететін шетелдік ұйымдар ұсынған құжаттардың негізінде "Болашақ" халықаралық стипендиясы иегерлерінің оқуы мен ғылыми тағлымдамасын ұйымдастыруға байланысты шығыстар нормаларын әзірлейді;
      5) "Болашақ" халықаралық стипендиясына құжаттарды қабылдау және конкурс өткізу мерзімдерін бекітеді;
      6) тәуелсіз сараптама комиссиясының дербес құрамын, жұмыс тәртібін және оны ұйымдастыруды бекітеді;
      7) үміткерлер үшін мемлекеттік тілді білудің қажетті ең төменгі деңгейін, сондай-ақ шетелдік жоғары оқу орындарының, ғылыми орталықтарының, зертханаларының талаптарын ескере отырып, шет тілдерін білудің қажетті ең төменгі деңгейін белгілейді;
      8) үміткерлердің материалдарын Республикалық комиссияның қарауына енгізеді;
      9) "Болашақ" халықаралық стипендиясы бойынша іс-шараларды қамтамасыз ету және іске асыру үшін қажетті, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де функцияларды жүзеге асырады.";

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның құрамына (лауазымдар бойынша):
      "Қазақстан Республикасы Президентінің "Болашақ" халықаралық стипендиясы түлектерінің қауымдастығы" қоғамдық бірлестігінің президенті енгізілсін;
      "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі Әлеуметтік-мәдени даму бөлімінің меңгерушісі" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі Әлеуметтік-экономикалық бөлімінің меңгерушісі".

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 8 февраля 2008 года N 531

  Подлежит опубликованию в Собрании 
актов Президента и Правительства 
Республики Казахстан       

      В целях дальнейшего совершенствования работы по отбору претендентов и присуждению международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак"  ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести изменения и дополнения в следующие акты Президента Республики Казахстан:

      1) в  постановлении Президента Республики Казахстан от 5 ноября 1993 года N 1394 "Об учреждении международных стипендий Президента Республики Казахстан "Болашак" для подготовки кадров за рубежом" (САПП Республики Казахстан, 1993 г., N 43, ст. 515; 1997 г., N 10, ст. 68; 2000 г., N 43, ст. 503; 2005 г., N 19, ст. 227):
      пункт 3 исключить;

      2) в  Указе Президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 года N 470 "О Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 43, ст. 503; 2004 г., N 22, ст. 276; 2005 г., N 19, ст. 227; 2006 г., N 1, ст. 2):
      в Положении о Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, утвержденном вышеназванным Указом:
      в пункте 1:
      слова "отбора кандидатур для присуждения" заменить словами "реализации мероприятий по вопросам";
      после слов "международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак" дополнить словами "(далее - международная стипендия "Болашак")";
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Основными задачами Республиканской комиссии являются:
      1) выработка предложений по определению общей стратегии подготовки кадров за рубежом;
      2) принятие решения о присуждении международной стипендии "Болашак" в соответствии с Правилами отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" (далее - Правила отбора), а также решения о лишении и принятии отказа от международной стипендии
"Болашак";
      3) утверждение ежегодного перечня приоритетных специальностей с определением предельного количества международной стипендии "Болашак" в разрезе каждой специальности;
      4) установление ежегодной квоты на присуждение международной стипендии "Болашак" для категории лиц, определяемых Правилами отбора;
      5) осуществление иных функций, необходимых для основной деятельности, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.";
      в пункте 6 слова "и зарубежными экспертными комиссиями" исключить; 
      в пункте 9 после слова "голосованием" дополнить словами "не менее чем";
      пункт 10 изложить в следующей редакции: 
      "10. Рабочий орган Республиканской комиссии:
      1) устанавливает общие требования к содержанию личных дел претендентов на международную стипендию "Болашак";
      2) вносит на рассмотрение и утверждение Республиканской комиссии перечень приоритетных специальностей;
      3) утверждает перечень родственных специальностей для обучения за рубежом в рамках международной стипендии "Болашак", список ведущих зарубежных высших учебных заведений, научных центров и лабораторий, рекомендуемых для обучения и прохождения научной стажировки обладателями международной стипендии "Болашак", таблицу эквивалентности оценок для присуждения международной стипендии "Болашак";
      4) разрабатывает нормы расходов, связанных с организацией обучения и научных стажировок обладателей международной стипендии "Болашак", в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на реализацию мероприятий по международной стипендии "Болашак", на основании документов, представленных уполномоченными органами
зарубежных стран и/или зарубежными высшими учебными заведениями, научными центрами, лабораториями и/или определяемые уполномоченными органами иностранных государств зарубежными организациями, оказывающими услуги по организации обучения;
      5) утверждает сроки приема документов и проведения конкурса на международную стипендию "Болашак";
      6) утверждает персональный состав, порядок и организацию работы независимой экспертной комиссии;
      7) устанавливает необходимый минимальный уровень знания государственного языка, а также с учетом требований зарубежных высших учебных заведений, научных центров, лабораторий необходимый минимальный уровень знания иностранных языков для претендентов;
      8) вносит материалы претендентов на рассмотрение Республиканской комиссии;
      9) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения и реализации мероприятий по международной стипендии "Болашак", не противоречащие законодательству Республики Казахстан.";
      в состав Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом (по должности), утвержденный вышеназванным Указом:
      ввести президента общественного объединения "Ассоциация выпускников международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак" (по согласованию);
      строку "заведующий Отделом социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:
      "заведующий Социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан".

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан