Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасының кейбір мәселелері туралы" 2000 жылғы 21 сәуірдегі № 378 және "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының құрылымы туралы" 2003 жылғы 18 тамыздағы № 1167 жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 18 ақпандағы № 196 Жарлығы

Қазақстан Республикасының  
Президенті мен Үкіметі актілерінің
жинағында жариялануға тиіс 

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай жарлықтарына өзгерістер енгізілсін:
      1) «Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 21 сәуірдегі № 378 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., № 20, 218-құжат):
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы туралы ережеде:
      15-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдардың, сондай-ақ Конституциялық Кеңес, Жоғарғы Сот, Ұлттық Банк, Орталық сайлау комиссиясы, Жоғары Сот Кеңесі төрағаларының, Бас прокурордың, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті төрағаларының, Іс Басқарушының, астананың, республикалық маңызы бар қалалар мен облыстар әкімдерінің, Конституциялық Кеңес, Орталық сайлау комиссиясы, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті мүшелерінің, Жоғары Сот Кеңесінің Аппарат басшысының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің келісімі бойынша - Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар басшыларының (бұдан әрі - қызмет көрсетілетін тұлғалар) қызметін көліктік және медициналық қамтамасыз ету;»;
      17-тармақтың 14) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «14) қызмет бағыттары бойынша ішкі аудит жүзеге асыруға;»;
      21-тармақта:
      4)5)6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) ведомстволық қарасты кәсіпорындардың басшыларын және олардың орынбасарларын тағайындайды;
      5) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының қызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
      6) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының қызметкерлеріне, Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының ведомстволары мен ведомстволық қарасты кәсіпорындарының басшыларына қатысты тәртіптік жаза қолданады;»;
      10) тармақша алып тасталсын;
      11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «11) белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының ведомстволық қарасты кәсіпорындарының жарғыларын, ведомстволық қарасты кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың еңбекақы төлеу қорын және басшыларының лауазымдық жалақысын бекітеді;»;
      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы мен оның ведомстволарының қарамағындағы ұйымдар тізбесінде он төртінші, он жетінші және он сегізінші абзацтар алып тасталсын;
      2) «Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының құрылымы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 18 тамыздағы № 1167 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 33, 323-құжат):
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының құрылымында екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ішкі аудит бөлімі».
      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н.Назарбаев

О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года № 378 "О некоторых вопросах Управления Делами Президента Республики Казахстан" и от 18 августа 2003 года № 1167 "О структуре Управления делами Президента Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года № 196.


      Подлежит опубликованию

      в Собрании актов Президента и

      Правительства Республики Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Казахстан:

      1) в Указ Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года № 378 "О некоторых вопросах Управления Делами Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 218):

      в Положении об Управлении Делами Президента Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

      подпункт 4) пункта 15 изложить в следующей редакции:

      "4) транспортное и медицинское обеспечение деятельности лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, а также председателей Конституционного Совета, Верховного Суда, Национального Банка, Центральной избирательной комиссии, Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, Генерального Прокурора, председателей Комитета национальной безопасности, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Управляющего Делами, акимов столицы, городов республиканского значения и областей, членов Конституционного Совета, Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан, руководителя Аппарата Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, а также руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, по согласованию с Президентом Республики Казахстан (далее - обслуживаемые лица);";

      подпункт 14) пункта 17 изложить в следующей редакции:

      "14) осуществлять внутренний аудит по направлениям деятельности;";

      в пункте 21:

      подпункты 4), 5), 6) изложить в следующей редакции:

      "4) назначает руководителей подведомственных предприятий и их заместителей;

      5) назначает на должности и освобождает от должностей работников Управления Делами Президента Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законами, актами Президента Республики Казахстан и иным законодательством Республики Казахстан;

      6) в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные взыскания на работников Управления Делами Президента Республики Казахстан, руководителей ведомств и подведомственных предприятий Управления Делами Президента Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законами, актами Президента Республики Казахстан и иным законодательством Республики Казахстан;";

      подпункт 10) исключить;

      подпункт 11) изложить в следующей редакции:

      "11) утверждает в установленном порядке уставы подведомственных предприятий Управления Делами Президента Республики Казахстан, фонд оплаты труда и должностные оклады руководителей подведомственных предприятий, учреждений и организаций;";

      в Перечне организаций, находящихся в ведении Управления Делами Президента Республики Казахстан и его ведомств, абзацы четырнадцать, семнадцать и восемнадцать исключить;

      2) в Указ Президента Республики Казахстан от 18 августа 2003 года № 1167 "О структуре Управления делами Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 33, ст. 323):

      в структуре Управления делами Президента Республики Казахстан, утвержденной вышеназванным Указом, абзац второй изложить в следующей редакции:

      "Отдел внутреннего аудита".

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент


Республики Казахстан

Н.Назарбаев