"Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының орындалуы туралы ақпаратты дайындау және оны Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына ұсыну, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық ұйымдар шешімдерінің жобаларын келісу және оларды іске асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен өтетін Қазақстан Республикасының халықаралық іс-шараларын дайындау, қол жеткізілген уағдаластықтарды орындау, халықаралық сот органдарымен өзара іс-қимыл және Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының халықаралық қызметін үйлестіруді жүзеге асыру мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 12 тамыздағы № 1037 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 426 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасының
Президенті мен Үкіметі актілерінің
жинағында жариялануға тиіс

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының орындалуы туралы ақпаратты дайындау және оны Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына ұсыну, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық ұйымдар шешімдерінің жобаларын келісу және оларды іске асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен өтетін Қазақстан Республикасының халықаралық іс-шараларын дайындау, қол жеткізілген уағдаластықтарды орындау, халықаралық сот органдарымен өзара іс-қимыл және Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының халықаралық қызметін үйлестіруді жүзеге асыру мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 12 тамыздағы № 1037 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 46, 416-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының орындалуы туралы ақпаратты дайындау және оны Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына ұсыну, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық ұйымдар шешімдерінің жобаларын келісу және оларды іске асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен өтетін Қазақстан Республикасының халықаралық іс-шараларын дайындау, қол жеткізілген уағдаластықтарды орындау, халықаралық сот органдарымен өзара іс-қимыл және Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының халықаралық қызметін үйлестіруді жүзеге асыру қағидаларында:

      8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Еуразиялық экономикалық комиссия (бұдан әрі – Комиссия) шешімдерінің жобалары СІМ-нен басқа, Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігімен (бұдан әрі – Сауда және интеграция министрлігі) және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен (бұдан әрі – Әділет министрлігі) міндетті түрде келісіледі.";

      14-2-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) Сауда және интеграция министрлігімен келісілгеннен кейін Комиссия департаменттерінің және алқа мүшелерінің сұрау салуы бойынша ақпаратты, статистикалық деректерді және өзге де материалдарды дипломатиялық арналар арқылы ұсыну;";

      14-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "14-3. Орталық мемлекеттік органдарды Комиссиямен үйлестіруді және олардың өзара іс-қимыл жасауын Сауда және интеграция министрлігі жүзеге асырады.";

      36-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "36. Халықаралық сот органының сұрау салуын алған мемлекеттік орган оны келіп түскен күнінен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде СІМ-ге, Әділет министрлігіне, Сауда және интеграция министрлігіне және Қазақстан Республикасының басқа мүдделі мемлекеттік органдарына қарау үшін жібереді.";

      38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "38. Халықаралық сот органынан сот практикасы туралы сұрау салуын алған Жоғарғы Сот сұрау салудың және тиісті жауаптың көшірмелерін СІМ-ге, Әділет министрлігіне, Сауда және интеграция министрлігіне және Қазақстан Республикасының басқа мүдделі органдарына хабардар ету мақсатында жолдайды.";

      40 және 41-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "40. Халықаралық сот органына жүгінуге бастама жасап отырған уәкілетті мемлекеттік орган 20 жұмыс күні ішінде тиісті өтініш жобасын СІМ-мен, Сауда және интеграция министрлігімен, Әділет министрлігімен келіседі және өтініштің келісілген жобасын тиісті халықаралық сот органына жібергенге дейін 10 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ол туралы белгіленген тәртіппен Президент Әкімшілігін және Премьер-Министр Кеңсесін хабардар етеді.

      41. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін халықаралық ұйымдарда білдіруге, қорғауға уәкілетті Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы халықаралық сот органдарына жүгіну туралы шешім қабылдаған жағдайда, өтінішті тиісті халықаралық сот органына жібергенге дейін 10 жұмыс күнінен кешіктірмей СІМ-ді, Сауда және интеграция министрлігін және Әділет министрлігін қабылданған шешім туралы хабардар етеді.".

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.Тоқаев

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 12 августа 2010 года № 1037 "О вопросах подготовки информации о выполнении международных договоров Республики Казахстан и представления ее на рассмотрение Президента Республики Казахстан, а также согласования проектов решений международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, и их реализации, подготовки международных мероприятий Республики Казахстан с участием Президента Республики Казахстан, выполнения достигнутых договоренностей, взаимодействия с международными судебными органами и осуществления координации международной деятельности государственных органов Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 426.

  Подлежит опубликованию в
Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 12 августа 2010 года № 1037 "О вопросах подготовки информации о выполнении международных договоров Республики Казахстан и представления ее на рассмотрение Президента Республики Казахстан, а также согласования проектов решений международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, и их реализации, подготовки международных мероприятий Республики Казахстан с участием Президента Республики Казахстан, выполнения достигнутых договоренностей, взаимодействия с международными судебными органами и осуществления координации международной деятельности государственных органов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 46, ст. 416) следующие изменения:

      в Правилах подготовки информации о выполнении международных договоров Республики Казахстан и представления ее на рассмотрение Президента Республики Казахстан, а также согласования проектов решений международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, и их реализации, подготовки международных мероприятий Республики Казахстан с участием Президента Республики Казахстан, выполнения достигнутых договоренностей, взаимодействия с международными судебными органами и осуществления координации международной деятельности государственных органов Республики Казахстан, утвержденных вышеназванным Указом:

      часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:

      "Проекты решений Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) помимо МИД в обязательном порядке согласовываются с Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан (далее – Министерство торговли и интеграции) и Министерством юстиции Республики Казахстан (далее – Министерство юстиции).";

      подпункт 6) пункта 14-2 изложить в следующей редакции:

      "6) представление по дипломатическим каналам информации, статистических данных и иных материалов по запросам департаментов и членов коллегии Комиссии после согласования с Министерством торговли и интеграции;";

      пункт 14-3 изложить в следующей редакции:

      "14-3. Координация и взаимодействие центральных государственных органов с Комиссией осуществляются Министерством торговли и интеграции.";

      часть первую пункта 36 изложить в следующей редакции:

      "36. Государственный орган, получивший запрос международного судебного органа, направляет его для рассмотрения в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления в МИД, Министерство юстиции, Министерство торговли и интеграции и другие заинтересованные государственные органы Республики Казахстан.";

      пункт 38 изложить в следующей редакции:

      "38. Верховный Суд, получивший запрос международного судебного органа о судебной практике, в целях уведомления направляет копии запроса и соответствующего ответа в адрес МИД, Министерства юстиции, Министерства торговли и интеграции и других заинтересованных органов Республики Казахстан.";

      пункты 40 и 41 изложить в следующей редакции:

      "40. Уполномоченный государственный орган, инициирующий обращение в международный судебный орган, в течение 20 рабочих дней согласовывает проект соответствующего обращения с МИД, Министерством торговли и интеграции, Министерством юстиции и уведомляет в установленном порядке о согласованном проекте обращения Администрацию Президента и Канцелярию Премьер-Министра в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до направления его в соответствующий международный судебный орган.

      41. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан, уполномоченная в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на представление, защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства в международных организациях, в случае принятия решения об обращении в международные судебные органы уведомляет о принятом решении МИД, Министерство торговли и интеграции и Министерство юстиции не позднее чем за 10 рабочих дней до направления обращения в соответствующий международный судебный орган.".

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент Республики Казахстан К. Токаев