Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 428 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасының
Президенті мен Үкіметі актілерінің
жинағында жариялануға тиіс

      "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 17-1-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына және "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 8 қыркүйектегі № 407 Жарлығына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      Ескерту. Кіріспеге өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 01.03.2023 № 134 Жарлығымен.

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) туралы ереже;

      2) Агенттіктің құрылымы;

      3) Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      2. Агенттікке Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің тауар биржалары саласындағы қызметті мемлекеттік бақылауды және лицензиялауды жүзеге асыру жөніндегі функциялары мен өкілеттіктері берілсін.

      3. Қазақстан Республикасының Үкіметі осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      4. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      5. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.Тоқаев

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2020 жылғы 5 қазандағы
№ 428 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі туралы ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 17.03.2022 № 841 Жарлығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін, бәсекелестiктi қорғау және монополистік қызметтi шектеу саласында басшылықты, мемлекеттік монополия саласына жатқызылған қызметті бақылау мен реттеуді, сондай-ақ тауар биржалары саласындағы қызметті мемлекеттік бақылауды және лицензиялауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

      2. Агенттіктің облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада аумақтық бөлімшелері болады.

      3. Агенттік өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Президент пен Үкіметтің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      4. Агенттік мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оның Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрі мен қазақ және орыс тілдерінде өз атауы бар мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      5. Агенттік азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      6. Агенттіктің, егер оған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      7. Агенттік өз құзыретіндегі мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Агенттік төрағасының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      8. Агенттіктің құрылымы мен штат санының лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

      9. Заңды тұлғаның орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, "Есіл" ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8, "Министрліктер үйі" әкімшілік ғимараты, 1-кіреберіс.

      Ескерту. 9-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 01.03.2023 № 134 Жарлығымен.

      10. Осы Ереже Агенттіктің құрылтай құжаты болып табылады.

      11. Агенттіктің қызметін қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      12. Агенттікке кәсіпкерлік субъектілерімен Агенттіктің өкілеттіктері болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысынан шарттық қарым-қатынас жасауға тыйым салынады.

      Егер Агенттікке Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда алынған кіріс, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджетке жіберіледі.

2-тарау. Агенттіктің мақсаттары мен өкілеттіктері

      13. Мақсаттары:

      1) нарық субъектілерінің экономикалық тиімділігін және бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

      2) адал бәсекелестікті дамытуға жәрдемдесу;

      3) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтардың алдын алу, оларды анықтау және тергеп-тексеру, жолын кесу;

      4) экономикалық шоғырлануды реттеу;

      5) бәсекелестікті шектейтін нарық субъектілерін монополиясыздандыру.

      14. Өкілеттіктері:

      1) құқықтары:

      Қазақстан Республикасының Президентіне тиісті тауар нарықтарында бәсекелестікті дамыту мәселелері бойынша ұсыныстар енгізу;

      өз құзыреті шегінде орындау үшін міндетті нормативтік құқықтық актілерді қабылдау;

      мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қажетті ақпаратты және материалдарды сұрату және алу;

      тиісті тауар нарықтарын талдау негізінде аталған нарықтар үшін мәмілелерді жүзеге асыруға келісім қажет болатын активтер құны мен тауарлар өткізу көлемінің неғұрлым жоғары мөлшерлерін белгілеу;

      Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтарды тергеп-тексеру жөніндегі процестік әрекеттер мен іс-шараларға қатысу;

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын мәліметтерді жариялауға қойылатын талаптарды сақтай отырып, мемлекеттік органдардан, өзге ұйымдардың лауазымды адамдары мен жеке тұлғалардан Агенттікке жүктелген функцияларды жүзеге асыруға қажетті ақпаратты сұрату және алу;

      сотқа жүгіну;

      өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдарға олар қабылдаған, Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзатын актілердің күшін жою немесе өзгерту туралы ұсыныстар енгізу;

      прокуратура органдарына Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасына қайшы келетін материалдар мен нормативтік құқықтық актілерді жолдау;

      өзінің өкілеттіктері мен функцияларының бір бөлігін Агенттіктің аумақтық бөлімшелеріне беру;

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

      2) міндеттері:

      Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған, коммерциялық, қызметтік, заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

      жеке және заңды тұлғалардың жолданымдарын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қабылдау және қарау;

      өзінің интернет-ресурсында:

      жекелеген тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің жай-күйі және монополистік қызметті шектеу бойынша қабылданатын шаралар туралы жылдық есепті;

      мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қоспағанда, тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің жай-күйін талдауларды;

      Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтарды тергеп-тексеру нәтижелері туралы ақпаратты, Агенттіктің шешімдерін;

      мемлекеттік монополия, арнаулы құқық субъектілерінің мемлекеттік тізілімін орналастыру;

      мемлекеттік кәсіпорындарды, акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және олармен үлестес, өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын тұлғаларды құруға өтінішхаттарды қарау.

      15. Функциялары:

      1) бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру;

      1-1) бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау;

      2) бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарды салааралық үйлестіруді жүзеге асыру;

      3) бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтасу;

      3-1) Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы мемлекеттердің монополияға қарсы органдарымен халықаралық шарттарға сәйкес, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес хабарламаларды, ақпарат беру туралы сұрау салуларды жіберу, консультациялар жүргізу, тергеп-тексерулер туралы хабарлау жолымен өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асыру;

      4) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      5) мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдардың, мемлекет нарық субъектілерінің қызметін реттеу функцияларын берген ұйымдардың бәсекелестікті шектеуге және (немесе) жоюға бағытталған актілерінің, әрекеттерінің (әрекетсіздігінің) жолын кесу;

      6) экономикалық шоғырлануға келісім алу туралы өтінішхаттарды қарау;

      7) Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасында көзделген бұзушылықтарды қоспағанда, тиісті тауар нарығында үстем немесе монополиялық жағдайды теріс пайдаланудың алдын алу және оны жою;

      8) бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу шеңберінде табиғи монополиялар және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің міндетті қызметтерді көрсету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      9) нарық субъектілерінің бәсекелестікке қарсы келісімдерін және келісілген әрекеттерін, жосықсыз бәсекелестікті болғызбау және олардың жолын кесу;

      10) бәсекелестікті қорғау, монополистік қызметті шектеу және тауар нарықтарының жұмыс істеуі саласындағы нормативтік құқықтық актілерді келісу;

      10-1) Ұлттық әл-ауқат қорының (бұдан әрі – Қор) директорлар кеңесінің шешімімен бекітілетін Қордың және Қор ұйымдарының сатып алуды жүзеге асыру тәртібін келісу;

      10-2) азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орган бекітетін инфрақұрылымдық алымдарды есептеу әдістемесін келісу;

      11) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының нормаларын қолдану туралы ақпаратты тарату және адал бәсекелестікті насихаттау;

      12) тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің жай-күйін талдау;

      13) тиісті тауар нарығында үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектілерінің қызметін талдау және мониторингтеу;

      14) мыналарды:

      тауар нарығындағы;

      қаржылық көрсетілетін қызметтер нарығындағы бәсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізу әдістемесін – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша бекіту;

      15) қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      16) мемлекеттік кәсіпорындар және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар құрылатын және (немесе) олар қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыратын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу әдістемесін, мемлекеттік кәсіпорындарға және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлғаларға және олармен үлестес заңды тұлғаларға қатысты – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша әзірлеу және бекіту;

      17) тауар нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      18) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      19) үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектісі белгілеген монополиялық жоғары (төмен), монопсониялық төмен бағаны анықтау;

      20) монополиялық жоғары (төмен) бағаны және монопсониялық төмен бағаны анықтау жөніндегі әдістемелерді әзірлеу және бекіту;

      21) нарық субъектілерінің, мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдардың, мемлекет нарық субъектілерінің қызметін реттеу функцияларын берген ұйымдардың Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылық фактілері бойынша Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде белгіленген тәртіппен тергеп-тексерулер жүргізу;

      22) келісу комиссиясының ережесі мен регламентін бекіту;

      23) банктік құпияны, сақтандыру құпиясын және бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны қоспағанда, мемлекеттік органдардан, оның ішінде мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органнан, мемлекеттік кірістер органдарынан, нарық субъектілерінен, сондай-ақ лауазымды адамдардан және өзге де жеке және заңды тұлғалардан Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өкілеттіктерді жүзеге асыруға қажетті ақпаратты, оның ішінде коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен сұрату және алу;

      24) нарық субъектілерінің орындауы міндетті мынадай нұсқамалар шығару:

      Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің нормаларын бұзуды тоқтату және (немесе) оның салдарларын жою;

      бастапқы жағдайды қалпына келтіру;

      Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне қайшы келетін шарттарды бұзу немесе өзгерту;

      экономикалық шоғырлануды реттеу кезінде мәмілелерді бұзу немесе жарамсыз деп тану арқылы олардың күшін жою қажеттілігі;

      егер белгілі бір сатушылармен (өнім берушілермен) не сатып алушылармен шарт жасасудан негізсіз бас тарту немесе жалтару бұзушылық болып табылған жағдайда, өзге нарық субъектісімен шарт жасасу туралы;

      25) мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдарға, мемлекет нарық субъектілерінің қызметін реттеу функцияларын берген ұйымдарға Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне қайшы келетін, өздері қабылдаған актілердің күшін жою немесе оларды өзгерту, бұзушылықтарды жою, сондай-ақ өздері жасасқан келісімдер мен мәмілелерді бұзу, күшін жою немесе өзгерту және бәсекелестікті қамтамасыз етуге бағытталған әрекеттер жасау туралы орындалуы міндетті нұсқамалар енгізу;

      26) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау және әкімшілік жазалар қолдану, Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтар туралы істерді қарау бойынша сотқа қатысу;

      27) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының бұзылуына байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізу үшін құқық қорғау органдарына материалдар жіберу;

      28) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Президентіне және Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне жекелеген тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің жай-күйі және монополистік қызметті шектеу бойынша қабылданатын шаралар туралы жылдық есепті жіберу;

      29) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне мемлекеттік кәсіпорындарды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және олармен үлестес заңды тұлғаларды бәсекелес ортаға беру жөнінде ұсыныстар және мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін жаңарту жөнінде ұсыныстар жіберу;

      30) бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласында жүргiзілетiн мемлекеттік саясаттың ақпараттық ашықтығын қамтамасыз ету, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде өзінің интернет-ресурсында өз қызметі туралы мәлiметтердi орналастыру;

      31) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құқық қорғау органдарына жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу туралы жүгіну;

      32) нарық субъектісінің, мемлекеттік, жергілікті атқарушы органның, мемлекет нарық субъектілерінің қызметін реттеу функцияларын берген ұйымның лауазымды адамына Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзуға алып келуі мүмкін әрекетті (әрекетсіздікті) жасауға жол бермеу туралы жазбаша нысанда алдын ала ескерту жіберу;

      33) нарық субъектісінің, мемлекеттік, жергілікті атқарушы органның, мемлекет нарық субъектілерінің қызметін реттеу функцияларын берген ұйымның әрекеттерінде (әрекетсіздігінде) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылық белгілерінің болуы туралы хабарламаны нарық субъектілеріне, мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдарға, мемлекет нарық субъектілерінің қызметін реттеу функцияларын берген ұйымдарға жіберу;

      34) монополияға қарсы орган қабылдаған бәсекелестікті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерге ресми түсіндірме беру;

      35) нарық субъектілері келісімдерінің жобаларын Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігі немесе сәйкес еместігі тұрғысынан қарау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      36) монополияға қарсы комплаенстің үлгілік сыртқы актілерін нарық субъектілері үшін әзірлеу және бекіту;

      37) монополияға қарсы комплаенстің ішкі актісін әзірлеу және енгізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту;

      38) нарық субъектісі (нарық субъектілері) жіберетін монополияға қарсы комплаенстің сыртқы актісінің Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының нормаларына сәйкестігін анықтау;

      39) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне қайшы келетін шарттарды бұзу, өзгерту және (немесе) мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы талап қоюларды сотқа беру;

      40) мемлекеттік монополия, арнаулы құқық саласына жатқызылған қызметті бақылауды және реттеуді жүзеге асыру;

      41) мемлекеттік монополия, арнаулы құқық субъектісі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлар бағасына сараптама жүргізу;

      42) мемлекеттік монополия, арнаулы құқық субъектілерінің мемлекеттік тізілімін қалыптастыру және жүргізу;

      43) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде белгіленген шектеулерді мемлекеттік монополия, арнаулы құқық субъектілерінің сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

      44) мемлекеттік монополия, арнаулы құқық субъектісі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын келісу;

      44-1) тиісті мемлекеттік басқару саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган бекітетін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өндірумен технологиялық тұрғыдан байланысты қызмет түрлерінің тізбесін келісу;

      45) мемлекеттік монополия, арнаулы құқық субъектісі өндіретін және өткізетін тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге баға белгілеу қағидаларын бекіту;

      46) бекітілген кестеге сәйкес жекелеген мемлекеттік монополия, арнаулы құқық субъектілерінің қызметіне талдау жүргізу және Қазақстан Республикасының Үкіметіне мемлекеттік монополия, арнаулы құқық саласына жатқызылған қызметті бәсекелес ортаға беру бойынша ұсыныстар жіберу;

      47) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылық белгілерін анықтау мақсатында тауар нарықтарындағы бағаларға мониторинг жүргізу тәртібін әзірлеу және бекіту;

      48) нарық субъектісінің, мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдардың, мемлекет нарық субъектілерінің қызметін реттеу функцияларын берген ұйымның әрекеттерінде (әрекетсіздігінде) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылық белгілерінің бар екені туралы хабарлама беру тәртібін бекіту;

      49) келісу комиссиясының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне және өзінің құрамына қатысты Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтарды тергеп-тексеру нәтижелері жөніндегі қорытындының жобасын қарау бойынша әрекет ету тәртібін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша әзірлеу және бекіту;

      50) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылық белгілерін анықтау мақсатында тауар нарықтарындағы бағаларды мониторингтеу;

      51) тауарларды сатып алу мен сауда-саттықты өткізуді мониторингтеу;

      52) өткізілген сатып алу туралы ақпараттың нысанын бекіту;

      53) жекелеген тауар нарықтарында және (немесе) жекелеген нарық субъектілерінің тауарларына (жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) мемлекеттік бағалық реттеуді енгізу;

      54) жекелеген тауар нарықтарында және (немесе) жекелеген нарық субъектілерінің тауарларына (жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) мемлекеттік бағалық реттеуді енгізу қағидаларын бекіту;

      55) құқық қорғау органдарының сұрау салулары бойынша өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының мәселелері бойынша сараптамалар жүргізу және қорытындылар беру;

      56) құқық қорғау органдарының сұрау салуы бойынша тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің жай-күйі туралы талдамалық ақпаратты беру;

      57) мыналардың:

      экономикалық шоғырландыруды жүзеге асыру туралы өтінішхаттың;

      мемлекеттік кәсіпорынды, акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаны және олармен үлестес тұлғаларды құру туралы өтінішхаттың;

      әрекеттерде (әрекетсіздікте) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылық белгілерінің болуы туралы хабарламаның нысандарын белгілеу және айқындау;

      58) нұсқамаларды (өзiнiң немесе аумақтық бөлімшенің) қайта қарау, сондай-ақ монополияға қарсы органның аумақтық бөлімшелері қабылдаған нұсқамаларды тексеру;

      59) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасында белгiленген жағдайларда нарық субъектiсiн мәжбүрлеп бөлу немесе оның құрамынан құрылымдық бөлiмшелерi базасында бiр немесе бiрнеше заңды тұлғаны бөлiп шығару туралы талап қоюмен сотқа жүгiну;

      60) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасында көзделген жағдайларда, нарық субъектілеріне мәмілелерді (әрекеттерді) жүзеге асыруға алдын ала келісім беру;

      60-1) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасында көзделген жағдайларда нарық субъектілерін, сондай-ақ жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге келісім беру;

      61) мемлекеттік кәсіпорындарды, акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және олармен үлестес тұлғаларды құруға келісім беру;

      62) мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес, өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын тұлғалардың жүзеге асыратын қызмет түрлерін кеңейтуге және (немесе) өзгертуге келісім беру;

      63) тауар биржаларының қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысу;

      64) тауар биржаларының қызметін реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілерді келісу;

      65) Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      66) тауар биржаларының қызметіне талдау және мониторинг жүргізу;

      67) коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, тауар биржаларының қызметі және биржалық сауда мәселелері жөнінде ақпарат жариялау;

      68) биржалық сауданы дамыту және жетілдіру бойынша ұсыныстарды тұжырымдау;

      69) Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен тауар биржалары саласындағы қызметті лицензиялау;

      70) тауар биржаларының Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

      71) тауар биржалары саласындағы лицензиялардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу;

      72) алып тасталды – ҚР Президентінің 01.03.2023 № 134 Жарлығымен;

      73) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген тәртіппен тауар биржалары саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қозғау және қарау, сондай-ақ әкімшілік жазаларды қолдану;

      74) тауар биржасының монополияға қарсы органға есептерді ұсыну қағидаларын бекіту;

      75) тауар биржаларында және электрондық сауда алаңдарында тиісінше өткізілген сауда-саттық барысында қалыптасқан, монополиялық жоғары (төмен) деп танылмайтын биржалық тауарлардың бағасын айқындау қағидаларын бекіту;

      76) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан қорытынды беру;

      77) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан қорытынды беру қағидаларын бекіту;

      78) бәсекелестікке әсер етуге бағалау жүргізу қағидаларын бекіту;

      79) негізгі қуатқа тең қол жеткізу қағидаларын бекіту;

      80) мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың қызметіне жүзеге асырылатын қызмет түрлерін құру, кеңейту және (немесе) өзгерту кезінде монополияға қарсы органның келісімін алу, сондай-ақ монополияға қарсы органның келісімі алынған сол қызмет түрлерін ғана жүзеге асыру тұрғысынан мониторинг жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      81) мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың қызметіне жүзеге асырылатын қызмет түрлерін құру, кеңейту және (немесе) өзгерту кезінде монополияға қарсы органның келісімін алу, сондай-ақ монополияға қарсы органның келісімі алынған сол қызмет түрлерін ғана жүзеге асыру тұрғысынан мониторингті жүзеге асыру;

      82) мемлекеттік органдар мен заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша бастама жасалған, экономиканы қолдау, халықтың іскерлік белсенділігі мен жұмыспен қамтылуын ынталандыру үшін дағдарысқа қарсы іс-шаралар кешенін іске асыру жөніндегі қызметін қоспағанда, мемлекеттік қолдау шараларын көрсететін тұлғалардың қызметіне Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 194-бабында көзделген талаптардың сақталуы тұрғысынан мониторингті жүзеге асыру;

      82-1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарды, республикалық мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын, республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық (аукциондық) құжаттамасын, оның ішінде оларға жекеше әріптестердің мемлекеттік функциялардың іске асырылуын қамтамасыз етуін көздейтін жобалар бойынша бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласына қатысты бөлігінде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде келісу;

      83) сенім білдірілген адамдардің тізілімін жүргізу;

      84) сенім білдірілген адамдардің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту;

      84-1) өтініш берушілер көтеретін жүйелік проблемаларды талдау және анықтау;

      85) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

      Ескерту. 15-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 01.03.2023 № 134 Жарлығымен.

3-тарау. Агенттік төрағасының, Агенттік Басқармасының мәртебесі, өкілеттіктері

      16. Агенттікті басқаруды төраға жүзеге асырады, ол Агенттікке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

      17. Агенттік төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалады және лауазымнан босатылады.

      18. Агенттік төрағасының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын үш орынбасары, оның ішінде бір бірінші орынбасары болады.

      19. Агенттік төрағасының өкілеттіктері:

      1) Агенттіктің жұмысын ұйымдастырады және оған басшылық етуді жүзеге асырады;

      2) Агенттіктің құқықтық актілеріне қол қояды, қарамағындағы жұмыскерлерге нұсқаулар мен тапсырмалар береді, Агенттіктің құзыретіне жатқызылған мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру бойынша өзге де ұйымдастырушылық-өкімдік шараларды қабылдайды;

      3) Агенттіктің құрылымдық және аумақтық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

      4) Агенттіктің аумақтық бөлімшелерінің құрылымын Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен жалпы штат саны шегінде бекітеді;

      5) Қазақстан Республикасының Президентіне Агенттіктің, оның аумақтық бөлімшелерінің қызметкерлерін мемлекеттік наградалармен наградтау туралы ұсынулар енгізеді;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен қарым-қатынаста Агенттік атынан өкілдік етеді;

      7) өзінің құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

      Агенттіктің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін атқаруды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.

      20. Агенттік төрағасы өз орынбасарларының өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес айқындайды.

      21. Агенттіктің аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын аппарат басшысы басқарады.

      22. Агенттік төрағасы құратын Басқарма Агенттіктің алқалы басқару органы болып табылады.

      Агенттіктің Басқармасы туралы ережені және оның құрамын Агенттіктің төрағасы бекітеді.

      Агенттік Басқармасының өкілеттіктері:

      1) бәсекелестік саясатты қалыптастыру және дамыту саласындағы басымдықтарды айқындау;

      2) Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтарды тергеп-тексеру нәтижелері жөніндегі қорытындыларды, экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхатты қарау нәтижелері жөніндегі қорытындыларды қарау нәтижелері бойынша шешімдер қабылдау;

      3) жекелеген тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің жай-күйі және монополистік қызметті шектеу бойынша қабылданатын шаралар туралы жыл сайынғы жылдық есепті мақұлдау;

      4) Басқарманың жұмыс регламентін бекіту;

      5) Басқарма туралы ережеге сәйкес Агенттіктің құзыретіне кіретін өзге де мәселелер жөніндегі шешімдерді қарау және қабылдау.

4-тарау. Агенттіктің мүлкі

      23. Агенттік Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жедел басқару құқығымен оқшауланған мүлікке ие бола алады.

      Агенттіктің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      24. Агенттікке бекітіп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      25. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Агенттік, өзіне бекітіп берілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне берілген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруға немесе оған өзге тәсілмен билік етуге құқылы емес.

5-тарау. Агенттікті қайта ұйымдастыру және тарату

      26. Агенттікті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 15.08.2022 № 979 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

Агенттіктің аумақтық бөлімшелерінің тізбесі

      Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 15.08.2022 № 979 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      1. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      2. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      3. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      4. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      5. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      6. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      7. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      8. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      9. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      10. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      11. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      12. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      13. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      14. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      15. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      16. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      17. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      18. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      19. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      20. "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2020 жылғы 5 қазандағы
№ 428 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің
ҚҰРЫЛЫМЫ

      Ескерту. Құрылымына өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 17.03.2022 № 841; 01.03.2023 № 134 Жарлықтарымен.

      Басшылық

      Төрағаның хатшылығы (Департамент)

      Бәсекелестікті стратегиялық дамыту департаменті

      Отын-энергетика кешені департаменті

      Агроөнеркәсіптік кешен департаменті

      Көлік және байланыс департаменті

      Қаржы нарықтары департаменті

      Биржалық бақылау департаменті

      Экономикалық шоғырлану және мемлекеттік кәсіпорындарды бақылау департаменті

      Тергеп-тексерулер департаменті

      Халықаралық ынтымақтастық басқармасы

      Әкімшілік-қаржы департаменті

      Персоналды басқару департаменті

      Бәсекелестікті құқықтық реттеу департаменті

      Мемлекеттік құпиялар, жұмылдыру дайындығы және ақпараттық қауіпсіздік басқармасы

      Ішкі аудит қызметі

      Индустрия, мемлекеттік қолдау және сатып алу департаменті

      Әлеуметтік сала департаменті

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2020 жылғы 5 қазандағы
№ 428 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілеріне енгізілетін
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

      1. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесін одан әрі оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 29 Жарлығында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 1, 2-құжат):

      жоғарыда аталған Жарлыққа 1-қосымша:

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "

Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі, соның ішінде оның аумақтық бөлімшелері

 
267

  ".

      2. "Мемлекеттiк билiк органдары жүйесіндегі кадр саясатының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 29 наурыздағы № 828 Жарлығында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004ж., № 17, 212-құжат):

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік саяси қызметшілер лауазымдарының және Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Төрағасы, Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын және (немесе) олардың келісуімен тағайындалатын, Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынуы бойынша сайланатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша тағайындалатын өзге де лауазымды адамдардың тізбесі:

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "

Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі аппаратының басшысы

Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы


Әкімшілік
Басшысы

  ";

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік саяси қызметшілерін мен өзге де лауазымды адамдарын қызметке келісу, қызметке тағайындау мен қызметтен босату тәртібі туралы ережеде:

      18-тармақтың төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ұлттық Банк Төрағасының орынбасарлары; Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасарлары; Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасарлары; "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ, "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ, "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ, сондай-ақ "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ның құрамына кіретін ұлттық даму институттары мен ұлттық компаниялар басқармаларының төрағалары; Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті аппаратының басшысы; Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі аппаратының басшысы; Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы сауда өкілі, Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы сауда өкілінің орынбасарлары.".

      3. "Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 Жарлығында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 24, 173-құжат):

      Қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізілетін орталық мемлекеттік органдардың тізбесі:

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі".

      4. "Мемлекеттік рәміздер және Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін кейбір мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің, құқық қорғау органдарының, соттардың, Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың ведомстволық және оларға теңестірілген өзге де наградаларының геральдикасы мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 30 қыркүйектегі № 155 Жарлығында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 55, 783-құжат):

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін кейбір мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің, құқық қорғау органдарының, соттардың, Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың ведомстволық және оларға теңестірілген өзге де наградаларының тізбесі мен сипаттамаларында:

      "Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін кейбір мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің, құқық қорғау органдарының, соттардың, Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың ведомстволық және оларға теңестірілген өзге де наградаларының тізбесі" деген 1-бөлімде:

      "Төсбелгілер:" деген бөлім

      мынадай мазмұндағы 1-4-тармақпен толықтырылсын:

      "1-4. Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі: "Монополияға қарсы қызметтің үздігі".";

      "Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін кейбір мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің, құқық қорғау органдарының, соттардың, Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың ведомстволық және оларға теңестірілген өзге де наградаларының сипаттамалары (бұдан әрі – Сипаттамалар)" деген 2-бөлімде:

      мынадай мазмұндағы кіші бөліммен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төсбелгісі"

      "Монополияға қарсы қызметтің үздігі" (127-қосымша)

      "Монополияға қарсы қызметтің үздігі" төсбелгісі диаметрі 35 мм сегіз бұрышты пішінде болады және сары түсті металдан (латунь) жасалады.

      Төсбелгінің беткі жағында шаңырақ пен қалықтаған қыран орналасқан және айналасында – "Монополияға қарсы қызметтің үздігі" деген жазу бар. Эмблема және мәтін – шығыңқы жылтырақ.

      Төсбелгінің сыртқы жағында ортасында Қазақстан Республикасы шекарасының бейнесімен "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ" деген жазу, жоғарғы және төменгі жағында ұлттық ою-өрнек орналасқан. Төсбелгінің сыртқы беті – күңгірт. Мәтін және ою-өрнек – шығыңқы жылтыр.

      Төсбелгі құлақша мен шығыршық арқылы көгілдір түсті қатқыл лентамен тысталған тік бұрышты тағанға жалғанады.

      Төсбелгі киімге визорлы бекіткіші бар түйреуіш арқылы бекітіледі.";

      осы өзгерістер мен толықтыруларға қосымшаға сәйкес Сипаттамаларға 127-қосымшамен толықтырылсын;

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін кейбір мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің, құқық қорғау органдарының, соттардың, Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың ведомстволық және оларға теңестірілген өзге де наградаларымен марапаттау (ведомстволық және оларға теңестірілген өзге де наградаларынан айыру) қағидаларында:

      "3. Ведомстволық наградалармен марапаттау негіздері" деген бөлімде:

      мынадай мазмұндағы кіші бөліммен толықтырылсын:

      "Монополияға қарсы қызметтің үздігі" төсбелгісі".

      90. "Монополияға қарсы қызметтің үздігі" төсбелгісімен монополияға қарсы органды басқарған Қазақстан Республикасының азаматтары, монополияға қарсы органда кемінде 5 жыл жұмыс істеген, республикадағы монополияға қарсы қызметті дамытуға зор үлес қосқан монополияға қарсы органның қызметкерлері лауазымдық міндеттерін үлгілі орындағаны, мінсіз мемлекеттік қызметі, ерекше маңызды және күрделі тапсырмаларды орындағаны, жемісті еңбек қызметі және жұмыстағы басқа да жетістіктері үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының монополияға қарсы қызметінің жүйесін дамытуға үлес қосқан шетелдік адамдар марапатталады.".

      5. "Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 150 Жарлығында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 70-71, 520-құжат):

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімінде:

      "2. Мемлекеттік әкімшілік лауазымдар" деген тарауда:

      "А" корпусы" деген бөлімнің 1-санатында:

      "Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі, Президентінің Іс басқармасы, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі аппараттарының басшылары, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппаратының) басшысы" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі, Президентінің Іс басқармасы, Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі, Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі аппараттарының басшылары, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппаратының) басшысы";

      "Б" корпусы" деген бөлімде:

      B санаттарының тобында:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының аппараттары, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты), Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің аппараты, Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің аппараты, Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының аппараты, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет), Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі, Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі";

      В-3 санатында:

      "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) басқармасының (қызметтің) басшысы" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет), Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігi басқармасының (қызметтің) басшысы";

      "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) басқармасының (қызметтің) басшысы" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің баспасөз хатшысы";

      В-4 санатында:

      "Қазақстан Республикасының Президенті Іс басқарушысының, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағаларының көмекшісі, кеңесшісі" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Президенті Іс басқарушысының, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет), Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағаларының көмекшісі, кеңесшісі".

      6. "Азаматтардың "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметіне кіруінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 151 Жарлығында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 70-71, 521-құжат):

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына қойылатын арнайы біліктілік талаптарында:

      3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) орталық атқарушы органдардың жауапты хатшылары; Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі, Президентінің Іс басқармасы, Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі, Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі аппараттарының басшылары, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппаратының) басшысы; жауапты хатшы лауазымы енгізілмеген орталық атқарушы органдар аппараттарының басшылары, Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың басшысы;".

  Қазақстан Республикасы
Президентінің кейбір актілеріне
енгізілетін өзгерістер мен
толықтыруларға
қосымша
  Сипаттамаларға
127-қосымша

"Монополияға қарсы қызметтің үздігі" төсбелгісіО некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 428.

  Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан" и Указом Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года № 407 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      Сноска. Преамбула с изменением, внесенным Указом Президента РК от 01.03.2023 № 134.

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) Положение об Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство);

      2) структуру Агентства;

      3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан.

      2. Передать Агентству функции и полномочия Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля и лицензирования деятельности в сфере товарных бирж.

      3. Правительству Республики Казахстан принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Президент Республики Казахстан К. Токаев

  УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Республики Казахстан
от 5 октября 2020 года
№ 428

ПОЛОЖЕНИЕ
об Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

      Сноска. Положение – в редакции Указа Президента РК от 17.03.2022 № 841.

Глава 1. Общие положения

      1. Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, контроль и регулирование деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии, а также государственный контроль и лицензирование деятельности в сфере товарных бирж.

      2. Агентство имеет территориальные подразделения в областях, городах республиканского значения, столице.

      3. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      4. Агентство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском и русском языках, бланки установленного образца, счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. Агентство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      6. Агентство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      7. Агентство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами Председателя Агентства и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      8. Структура и лимит штатной численности Агентства утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      9. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район "Есиль", проспект Мәңгілік Ел, 8, административное здание "Дом министерств", 1 подъезд.

      Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 01.03.2023 № 134.

      10. Настоящее Положение является учредительным документом Агентства.

      11. Финансирование деятельности Агентства осуществляется из республиканского бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      12. Агентству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Агентства.

      Если Агентству законодательными актами Республики Казахстан предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Агентства

      13. Задачи:

      1) повышение экономической эффективности и конкурентоспособности субъектов рынка;

      2) содействие развитию добросовестной конкуренции;

      3) предупреждение, выявление и расследование, пресечение нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      4) регулирование экономической концентрации;

      5) демонополизация субъектов рынка, ограничивающих конкуренцию.

      14. Полномочия:

      1) права:

      вносить Президенту Республики Казахстан предложения по вопросам развития конкуренции на соответствующих товарных рынках;

      принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;

      запрашивать и получать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

      на основании анализа соответствующих товарных рынков устанавливать более высокие размеры стоимости активов и объемы реализации товаров для данных рынков, при которых необходимо согласие на осуществление сделок;

      участвовать в процессуальных действиях и мероприятиях по расследованию нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      запрашивать и получать от государственных органов, должностных лиц иных организаций и физических лиц информацию, необходимую для осуществления функций, возложенных на Агентство, с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

      обращаться в суд;

      вносить в пределах своей компетенции в государственные органы предложения об отмене или изменении принятых ими актов, нарушающих законодательство Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      направлять в органы прокуратуры материалы и нормативные правовые акты, противоречащие законодательству Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      делегировать часть своих полномочий и функций территориальным подразделениям Агентства;

      осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан;

      2) обязанности:

      не разглашать информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную при осуществлении своих полномочий, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан;

      принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

      размещать на своем интернет-ресурсе:

      годовой отчет о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и принимаемых мерах по ограничению монополистической деятельности;

      анализы состояния конкуренции на товарных рынках, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную, охраняемую законом тайну;

      информацию о результатах расследований нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, решения Агентства;

      государственный реестр субъектов государственной монополии, специального права;

      рассматривать ходатайства на создание государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые осуществляют свою деятельность на территории Республики Казахстан.

      15. Функции:

      1) реализация государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;

      1-1) выработка предложений по формированию государственной политики в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;

      2) осуществление межотраслевой координации государственных органов и иных организаций в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;

      3) международное сотрудничество по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;

      3-1) осуществление взаимодействия с антимонопольными органами государств-участников Евразийского экономического союза в соответствии с международными договорами, в том числе путем направления уведомлений, запросов о предоставлении информации, проведения консультаций, информирования о расследованиях в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан;

      4) осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      5) пресечение актов, действий (бездействия) государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, направленных на ограничение и (или) устранение конкуренции;

      6) рассмотрение ходатайств о получении согласия на экономическую концентрацию;

      7) предупреждение и устранение злоупотребления доминирующим или монопольным положением на соответствующем товарном рынке, за исключением нарушений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

      8) разработка и утверждение правил оказания обязательных услуг субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора в рамках защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;

      9) предотвращение и пресечение антиконкурентных соглашений и согласованных действий субъектов рынка, недобросовестной конкуренции;

      10) согласование нормативных правовых актов в области защиты конкуренции, ограничения монополистической деятельности и функционирования товарных рынков;

      10-1) согласование порядка осуществления закупок Фондом национального благосостояния (далее – Фонд) и организациями Фонда, утверждаемого решением совета директоров Фонда;

      10-2) согласование методики расчета инфраструктурных сборов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере гражданской авиации;

      11) распространение информации о применении норм законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и пропаганда добросовестной конкуренции;

      12) анализ состояния конкуренции на товарных рынках;

      13) анализ и мониторинг деятельности субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке;

      14) утверждение методик по проведению анализа состояния конкуренции:

      на товарных рынках;

      на рынках финансовых услуг – по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национальным Банком Республики Казахстан;

      15) разработка и утверждение методики анализа общественно значимых рынков;

      16) разработка и утверждение методики по проведению обследования товарных рынков, на которых будут создаваться государственные предприятия и юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица и (или) осуществляться ими дополнительные виды деятельности, в отношении государственных предприятий и юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, и аффилированных с ними юридических лиц – по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан;

      17) разработка и утверждение методики оценки экономической концентрации на товарных рынках;

      18) разработка и утверждение методики оценки экономической концентрации на финансовых рынках по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

      19) выявление монопольно высокой (низкой), монопсонически низкой цены, установленной субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение;

      20) разработка и утверждение методик по выявлению монопольно высокой (низкой) цены и монопсонически низкой цены;

      21) проведение расследований по фактам нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции субъектами рынка, государственными, местными исполнительными органами, организациями, наделенными государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, в порядке, установленном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      22) утверждение положения и регламента согласительной комиссии;

      23) запрашивание и получение в порядке, установленном законами Республики Казахстан, от государственных органов, в том числе уполномоченного органа в области государственной статистики, органов государственных доходов, субъектов рынка, а также должностных и иных физических и юридических лиц информации, необходимой для осуществления полномочий, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, в том числе сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, за исключением банковской тайны, тайны страхования и коммерческой тайны на рынке ценных бумаг;

      24) вынесение субъектам рынка обязательных для исполнения предписаний о:

      прекращении нарушения норм Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и (или) устранении его последствий;

      восстановлении первоначального положения;

      расторжении или изменении договоров, противоречащих Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан;

      необходимости отмены сделок путем расторжения или признания их недействительными при регулировании экономической концентрации;

      заключении договора с иным субъектом рынка в случае, если нарушением является необоснованный отказ или уклонение от заключения договора с определенными продавцами (поставщиками) либо покупателями;

      25) внесение государственным, местным исполнительным органам, организациям, наделенным государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, обязательных для исполнения предписаний об отмене или изменении принятых ими актов, устранении нарушений, а также расторжении, отмене или изменении заключенных ими соглашений и сделок, противоречащих Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции;

      26) рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, участие в суде по рассмотрению дел о нарушениях законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      27) направление в правоохранительные органы материалов для проведения досудебного расследования по признакам уголовных правонарушений, связанных с нарушением законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      28) в порядке, установленном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, направление Президенту Республики Казахстан и Премьер-Министру Республики Казахстан годового отчета о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и принимаемых мерах по ограничению монополистической деятельности;

      29) в порядке, установленном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, направление в Правительство Республики Казахстан предложений по передаче в конкурентную среду государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними юридических лиц, и предложений по актуализации перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними юридическими лицами;

      30) обеспечение информационной открытости проводимой государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, в том числе размещение сведений о своей деятельности в средствах массовой информации, в том числе на своем интернет-ресурсе;

      31) обращение в правоохранительные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

      32) направление должностному лицу субъекта рынка, государственного, местного исполнительного органа, организации, наделенной государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, предостережения в письменной форме о недопустимости совершения действия (бездействия), которое может привести к нарушению законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      33) направление субъектам рынка, государственным, местным исполнительным органам, организациям, наделенным государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка, государственного, местного исполнительного органа, организации, наделенной государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      34) официальное разъяснение нормативных правовых актов в области защиты конкуренции, принятых антимонопольным органом;

      35) разработка и утверждение правил рассмотрения проектов соглашений субъектов рынка на предмет соответствия или несоответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      36) разработка и утверждение для субъектов рынка типовых внешних актов антимонопольного комплаенса;

      37) утверждение методических рекомендаций по разработке и внедрению внутреннего акта антимонопольного комплаенса;

      38) установление соответствия внешнего акта антимонопольного комплаенса, направляемого субъектом рынка (субъектами рынка), нормам законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      39) подача исков в суд о расторжении, изменении договоров и (или) признании недействительными сделок, противоречащих Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан;

      40) осуществление контроля и регулирования деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии, специального права;

      41) проведение экспертизы цен на товары, производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии, специального права;

      42) формирование и ведение государственного реестра субъектов государственной монополии, специального права;

      43) осуществление контроля за соблюдением субъектами государственной монополии, специального права ограничений, установленных Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      44) согласование цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии, специального права;

      44-1) согласование перечня видов деятельности, технологически связанных с производством товаров, работ, услуг, утверждаемого государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления;

      45) утверждение правил ценообразования на товары, работы, услуги, производимые и реализуемые субъектом государственной монополии, специального права;

      46) проведение анализа деятельности отдельных субъектов государственной монополии, специального права согласно утвержденному графику и направление в Правительство Республики Казахстан предложения по передаче в конкурентную среду деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии, специального права;

      47) разработка и утверждение порядка проведения мониторинга цен на товарных рынках с целью установления признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      48) утверждение порядка выдачи уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка, государственного, местного исполнительного органов, организации, наделенной государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      49) разработка и утверждение порядка действия согласительной комиссии по рассмотрению проекта заключения по результатам расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении Национального Банка Республики Казахстан и ее состава по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан;

      50) мониторинг цен на товарных рынках с целью установления признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      51) мониторинг проведения закупок товаров и торгов;

      52) утверждение формы информации о проведенных закупках;

      53) введение государственного ценового регулирования на отдельных товарных рынках и (или) на товары (работы, услуги) отдельных субъектов рынка;

      54) утверждение правил введения временного государственного ценового регулирования на отдельных товарных рынках и (или) на товары, работы, услуги отдельных субъектов рынка;

      55) проведение в пределах своей компетенции по запросам правоохранительных органов экспертиз и дача заключений по вопросам законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      56) предоставление по запросу правоохранительных органов аналитической информации о состоянии конкуренции на товарных рынках;

      57) установление и определение форм:

      ходатайства об осуществлении экономической концентрации;

      ходатайства о создании государственного предприятия, юридического лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц;

      уведомления о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      58) пересмотр предписаний (своего или территориального подразделения), а также проверка предписаний, принятых территориальными подразделениями антимонопольного органа;

      59) в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан в области защиты конкуренции, обращение в суд с иском о принудительном разделении субъекта рынка или выделении из его состава на базе его структурных подразделений одного или нескольких юридических лиц;

      60) предоставление субъектам рынка предварительного согласия на осуществление сделок (действий) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      60-1) предоставление согласия на государственную регистрацию, перерегистрацию субъектов рынка, а также прав на недвижимое имущество в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      61) предоставление согласия на создание государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц;

      62) предоставление согласия на расширение и (или) изменение осуществляемых видов деятельности государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан;

      63) участие в формировании и реализации государственной политики в сфере деятельности товарных бирж;

      64) согласование нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности товарных бирж;

      65) осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах;

      66) проведение анализа и мониторинга деятельности товарных бирж;

      67) опубликование информации по вопросам деятельности товарных бирж и биржевой торговли, за исключением сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

      68) выработка предложений по развитию и совершенствованию биржевой торговли;

      69) лицензирование деятельности в сфере товарных бирж в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

      70) осуществление контроля за соблюдением товарными биржами законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      71) ведение государственного электронного реестра лицензий в сфере товарных бирж;

      72) Исключен Указом Президента РК от 01.03.2023 № 134.

      73) возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, а также наложение административных взысканий в сфере товарных бирж в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      74) утверждение правил представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу;

      75) утверждение правил определения цены на биржевые товары, сложившейся в ходе надлежаще проведенных торгов на товарных биржах и электронных торговых площадках, не признаваемой монопольно высокой (низкой);

      76) выдача заключения на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      77) утверждение правил выдачи заключения на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

      78) утверждение правил проведения оценки воздействия на конкуренцию;

      79) утверждение правил равного доступа к ключевой мощности;

      80) разработка и утверждение правил проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие антимонопольного органа;

      81) осуществление мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие антимонопольного органа;

      82) осуществление мониторинга деятельности лиц, оказывающих меры государственной поддержки, на предмет соблюдения требований, предусмотренных статьей 194 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, за исключением деятельности государственных органов и юридических лиц по реализации комплекса антикризисных мероприятий для поддержки экономики, стимулирования деловой активности и занятости населения, инициированных по поручению Президента Республики Казахстан;

      82-1) согласование в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, бизнес-плана к республиканскому проекту государственно-частного партнерства, инвестиционного предложения республиканского государственного инвестиционного проекта, конкурсной (аукционной) документации республиканского проекта государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений в части, относящейся к области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, по проектам, предусматривающим обеспечение частными партнерами реализации государственных функций;

      83) ведение реестра доверенных лиц;

      84) утверждение правил ведения реестра доверенных лиц;

      84-1) анализ и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями;

      85) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 01.03.2023 № 134.

Глава 3. Статус, полномочия Председателя Агентства, Правления Агентства

      16. Руководство Агентством осуществляется Председателем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство задач и осуществление им своих полномочий.

      17. Председатель Агентства назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      18. Председатель Агентства имеет трех заместителей, в том числе одного первого, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      19. Полномочия Председателя Агентства:

      1) организует и осуществляет руководство работой Агентства;

      2) подписывает правовые акты Агентства, дает указания и поручения находящимся в подчинении работникам, принимает иные организационно-распорядительные меры по осуществлению государственных функций, отнесенных к компетенции Агентства;

      3) утверждает положения о структурных и территориальных подразделениях Агентства;

      4) утверждает структуру территориальных подразделений Агентства в пределах общей штатной численности, утвержденной Президентом Республики Казахстан;

      5) вносит Президенту Республики Казахстан представления о награждении сотрудников Агентства, его территориальных подразделений государственными наградами;

      6) представляет Агентство в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      7) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции.

      Исполнение полномочий первого руководителя Агентства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      20. Председатель Агентства определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      21. Аппарат Агентства возглавляется руководителем аппарата Агентства, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      22. Коллегиальным органом управления Агентства является Правление, создаваемое Председателем Агентства.

      Положение о Правлении Агентства и его состав утверждаются Председателем Агентства.

      Полномочия Правления Агентства:

      1) определение приоритетов в области формирования и развития конкурентной политики;

      2) принятие решений по итогам рассмотрения заключений по результатам расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, заключений по результатам рассмотрения ходатайства о согласии на экономическую концентрацию;

      3) одобрение ежегодного годового отчета о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и мерах, принимаемых по ограничению монополистической деятельности;

      4) утверждение регламента работы Правления;

      5) рассмотрение и принятие решений по иным вопросам, входящим в компетенцию Агентства, согласно положению о Правлении.

Глава 4. Имущество Агентства

      23. Агентство может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      Имущество Агентства формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности, и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      24. Имущество, закрепленное за Агентством, относится к республиканской собственности.

      25. Агентство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Агентства

      26. Реорганизация и упразднение Агентства осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Перечень территориальных подразделений Агентства

      1. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Абай".

      2. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Акмолинской области".

      3. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Актюбинской области".

      4. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области".

      5. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Атырауской области".

      6. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области".

      7. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Жамбылской области".

      8. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Жетісу".

      9. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Карагандинской области".

      10. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области".

      11. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Кызылординской области".

      12. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области".

      13. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Павлодарской области".

      14. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области".

      15. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Туркестанской области".

      16. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по области Ұлытау".

      17. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области".

      18. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Астане".

      19. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы".

      20. Республиканское государственное учреждение "Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Шымкенту".

      Сноска. Пункт 26 – в редакции Указа Президента РК от 15.08.2022 № 979 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Указом Президента РК от 01.03.2023 № 134.

 
  УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Республики Казахстан
от 5 октября 2020 года
№ 428

СТРУКТУРА
Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

      Сноска. Структура с изменениями, внесенными указами Президента РК от 17.03.2022 № 841; от 01.03.2023 № 134.

      Руководство

      Секретариат Председателя (Департамент)

      Департамент стратегического развития конкуренции

      Департамент топливно-энергетического комплекса

      Департамент агропромышленного комплекса

      Департамент транспорта и связи

      Департамент финансовых рынков

      Департамент биржевого контроля

      Департамент экономической концентрации и контроля государственных предприятий

      Департамент расследований

      Управление международного сотрудничества

      Административно-финансовый департамент

      Департамент управления персоналом

      Департамент правового регулирования конкуренции

      Управление государственных секретов, мобилизационной подготовки и информационной безопасности

      Служба внутреннего аудита

      Департамент индустрии, государственной поддержки и закупок

      Департамент социальной сферы

 
  УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента
Республики Казахстан
от 5 октября 2020 года
№ 428

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан

      1. В Указе Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 1, ст. 2):

      в приложении 1 к вышеназванному Указу:

      дополнить строкой следующего содержания:

      "

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, в том числе его территориальные подразделения

267

  ".

      2. В Указе Президента Республики Казахстан от 29 марта 2002 года № 828 "О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 17, ст. 212):

      Перечень должностей политических государственных служащих и иных должностных лиц, назначаемых Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, Председателем Совета Безопасности Республики Казахстан, Президентом Республики Казахстан и (или) по согласованию с ними, избираемых по представлению Президента Республики Казахстан, а также назначаемых по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом:

      дополнить строкой следующего содержания:

      "

Руководитель аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции

Председателем Агентства по защите и развитию конкуренции


Руководителем Администрации

  ";

      в Положении о порядке согласования, назначения на должность и освобождения от должности политических государственных служащих и иных должностных лиц Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

      абзац четвертый пункта 18 изложить в следующей редакции:

      "заместители Председателя Национального Банка; заместители Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка; заместители Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан; председатели правлений АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", а также национальных институтов развития и национальных компаний, входящих в состав АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"; руководитель аппарата Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета; руководитель аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан; Торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации, заместители Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации.".

      3. В Указе Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 "О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 24, ст. 173):

      Перечень центральных государственных органов, в отношении которых проводится оценка эффективности их деятельности:

      дополнить строкой следующего содержания:

      "Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан".

      4. В Указе Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 155 "О вопросах государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 55, ст. 783):

      в Перечне и описаниях ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, утвержденных вышеназванным Указом:

      в разделе 1. "Перечень ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований":

      раздел "Нагрудные знаки:"

      дополнить пунктом 1-4 следующего содержания:

      "1-4. Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан: "Монополияға қарсы қызметтің үздігі".";

      в разделе 2. "Описания ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований (далее – Описания)":

      дополнить подразделом следующего содержания:

      "Нагрудный знак Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан"

      "Монополияға қарсы қызметтің үздігі" (приложение 127)

      Нагрудный знак "Монополияға қарсы қызметтің үздігі" имеет восьмиугольную форму диаметром 35 мм и изготавливается из металла желтого цвета (латунь).

      На лицевой части нагрудного знака расположены шанырак и парящий орел и по окружности – надпись "Монополияға қарсы қызметтің үздігі". Эмблема и надпись выступающие блестящие.

      На оборотной стороне нагрудного знака в центре расположена надпись "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ" с изображением границ Республики Казахстан, сверху и снизу – национальный орнамент. Оборотная сторона нагрудного знака матовая. Текст и орнамент выпуклые блестящие.

      Нагрудный знак с помощью ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, обтянутой муаровой лентой голубого цвета.

      Нагрудный знак при помощи булавки с визорным замком крепится к одежде.";

      дополнить приложением 127 к Описаниям согласно приложению к настоящим изменениям и дополнениям;

      в Правилах награждения ведомственными и иными, приравненными к ним, наградами (лишения ведомственных и иных, приравненных к ним, наград) некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, утвержденных вышеназванным Указом:

      в разделе "3. Основания награждения ведомственными наградами":

      дополнить подразделом следующего содержания:

      "Нагрудный знак "Монополияға қарсы қызметтің үздігі"

      90. Нагрудным знаком "Монополияға қарсы қызметтің үздігі" награждаются граждане Республики Казахстан, возглавлявшие антимонопольный орган, работники антимонопольного органа, проработавшие в антимонопольном органе не менее 5 лет, внесшие большой вклад в развитие антимонопольной деятельности в республике, за образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную государственную службу, выполнение обязанностей особой важности и сложности, плодотворную трудовую деятельность и другие достижения в работе, а также иностранные лица, внесшие вклад в развитие системы антимонопольной службы Республики Казахстан.".

      5. В Указе Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 70-71, ст. 520):

      в Реестре должностей политических и административных государственных служащих, утвержденном вышеназванным Указом:

      в главе "2. Административные государственные должности":

      в категории 1 раздела "Корпус "А":

      строку "Руководители аппаратов Конституционного совета, Управления делами Президента Республики Казахстан, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" изложить в следующей редакции:

      "Руководители аппаратов Конституционного совета, Управления делами Президента Республики Казахстан, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)";

      в разделе "Корпус "Б":

      в группе категорий B:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Аппараты палат Парламента Республики Казахстан, Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан, Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан), аппарат Конституционного Совета Республики Казахстан, Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, Управление делами Президента Республики Казахстан, аппарат Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан ";

      в категории В-3:

      строку "Руководитель управления (службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)" изложить в следующей редакции:

      "Руководитель управления (службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан";

      после строки "Руководитель управления (службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)" дополнить строкой следующего содержания:

      "Пресс-секретарь Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан";

      в категории В-4:

      строку "Помощник, советник Управляющего делами Президента Республики Казахстан, председателей Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)" изложить в следующей редакции:

      "Помощник, советник Управляющего делами Президента Республики Казахстан, председателей Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан".

      6. В Указе Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 151 "О некоторых вопросах поступления граждан на административную государственную службу корпуса "А" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 70-71, ст. 521):

      в Специальных квалификационных требованиях к административным государственным должностям корпуса "А", утвержденных вышеназванным Указом:

      подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "1) ответственные секретари центральных исполнительных органов; руководители аппаратов Конституционного Совета Республики Казахстан, Управления делами Президента Республики Казахстан, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан); руководители аппаратов центральных исполнительных органов, в которых не введена должность ответственного секретаря; руководитель Национального центра по правам человека;".

 
  Приложение
к изменениям и дополнениям,
которые вносятся в некоторые
акты
Президента Республики
Казахстан
Приложение 127 к Описаниям

Нагрудный знак "Монополияға қарсы қызметтің үздігі"