Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі жалпыұлттық басымдықтары туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 26 ақпандағы № 520 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасының
Президенті мен Үкіметі
актілерінің жинағында
жариялануға тиіс

      Қазақстан Республикасының Конституциясы 45-бабының 1-тармағына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының одан әрі дамуын қамтамасыз ету, мемлекет қызметінің инклюзивті платформасын қалыптастыру және Қазақстан Республикасының әрбір азаматының әл-ауқатын арттыру мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі кезеңге арналған мынадай жалпыұлттық басымдықтары (бұдан әрі - Жалпыұлттық басымдықтар) айқындалсын:

      1-бағыт. "Азаматтардың әл-ауқаты":

      1) "Әділ әлеуметтік саясат";

      2) "Қолжетімді және тиімді денсаулық сақтау жүйесі";

      3) "Сапалы білім";

      2-бағыт. "Институттардың сапасы":

      4) "Азаматтардың мүдделерін қорғайтын әділ және тиімді мемлекет";

      5) "Мемлекеттік басқарудың жаңа үлгісі";

      6) "Патриотизм құндылықтарын дәріптеу";

      7) "Ұлттық қауіпсіздікті нығайту";

      3-бағыт. "Қуатты экономика":

      8) "Әртараптандырылған және инновациялық экономиканы құру";

      9) "Экономикалық және сауда дипломатиясын белсенді дамыту";

      10) "Теңгерімді аумақтық даму".

      2. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Жалпыұлттық басымдықтарға қол жеткізуді сипаттайтын мынадай нысаналы көрсеткіштер белгіленсін:

      1-бағыт бойынша. "Азаматтардың әл-ауқаты":

      "Әділ әлеуметтік саясат" жалпыұлттық басымдығы аясында:

      1) халықтың нақты ақшалай кірістерінің 2019 жылғы деңгейден кемінде 27 %-ға өсуі;

      2) жалпы кірістері ең аз қамтамасыз етілген 40% халықтың кірістері үлесінің 27 %-ға дейін ұлғаюы;

      "Қолжетімді және тиімді денсаулық сақтау жүйесі" жалпыұлттық басымдығы аясында:

      3) күтілетін өмір сүру ұзақтығын 75 жасқа дейін көтеру;

      "Сапалы білім" жалпыұлттық басымдығы аясында:

      4) Оқушылардың білімдегі жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық бағдарламасында (Programme for International Student Assessment-2026) 15 жастағы қазақстандық оқушылардың қол жеткізетін нәтижелері: математикадан - 480 балл, оқылымнан - 450 балл, жаратылыстанудан - 490 балл;

      5) Куакарелли Саймондс ((Quacguarelli Symonds World University) топ-200 Университеттердің әлемдік рейтингінде кемінде қазақстандық 3 жоғары оқу орнының болуы;

      2-бағыт бойынша. "Институттардың сапасы":

      "Азаматтардың мүдделерін қорғайтын әділ және тиімді мемлекет" жалпыұлттық басымдығы аясында:

      6) Дүниежүзілік торелік жобасының (World Justice Project) Заңның үстемдігі индексі бойынша кемінде 0,56 балға қол жеткізу;

      7) Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінде "Институттар" санаты бойынша 50-орыннан төмен болмайтындай қол жеткізу;

      8) Дүниежүзілік банктің Халықтың пікірін ескеру және мемлекеттік органдардың есептілігі индексі бойынша кем дегенде 50 процентильге қол жеткізу;

      "Мемлекеттік басқарудың жаңа үлгісі" жалпыұлттық басымдығы аясында:

      9) Дүниежүзілік банктің Мемлекетті басқарудың тиімділігі индексі бойынша кемінде 74 процентильге қол жеткізу;

      10) Трансперенси Интернешнлдің (Тrаnsparency International) Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі бойынша 45 балл багасына қол жеткізу;

      "Патриотизм құндылықтарын дәріптеу" жалпыұлттық басымдығы аясында:

      11) Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 Жарлығына сәйкес іске асырылатын Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі шеңберінде тәуелсіз әлеуметтік сауалнамалар негізінде айқындалатын, халықтың өз елі үшін мақтаныш сезімінен және оның өркендеуіне жәрдемдесуге деген тілегінен туындайтын (тарихи мұра, мәдениеттің дамуы, спорттағы жетістіктер, халықаралық беделі және т.б.), елде іске асырылып жатқан саясатқа қанағаттануы деңгейінің жыл сайынғы артуы;

      "Ұлттық қауіпсіздікті нығайту" жалпыұлттық басымдығы аясында:

      12) Дүниежүзілік банктің Саяси тұрақтылық және зорлық-зомбылықтың/терроризмнің болмауы индексі бойынша кемінде 50 процентильге қол жеткізу;

      3-бағыт бойынша. "Қуатты экономика":

      "Әртараптандырылған және инновациялық экономиканы құру" жалпыұлттық басымдығы аясында:

      13) жалпы қосылған құн көлемін экономиканың шикізаттық емес секторында - 89 трлн теңгеден, ал өңдеу өнеркәсібінде - 15 трлн теңгеден асыруға жеткізу;

      14) Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінде "Инновациялық әлеует" көрсеткіші бойынша 70-орыннан төмен болмайтындай қол жеткізу;

      "Экономикалық және сауда дипломатиясын белсенді дамыту" жалпыұлттық басымдығы аясында:

      15) тауарлардың және қызметтердің шикізаттық емес экспорты көлемін 41 млрд АҚШ долларынан асыруға жеткізу;

      16) тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағынын 30 млрд АҚШ долларына дейін жеткізу;

      "Теңгерімді аумақтық даму" жалпыұлттық басымдығы шеңберінде:

      17) Жалпы өңірлік өнім бойынша өңірлер арасындағы жан басына шаққандағы даму алшақтығын 2,7-ге дейін қысқарту;

      18) жергілікті атқарушы органдар қызметінің сапасына халықтың қанағаттануы деңгейінің 80 %-ға дейін артуы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 Жарлығына сәйкес іске асырылатын Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі шеңберінде тәуелсіз әлеуметтік сауалнамалар негізінде айқындалады).

      3. Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар Жалпыұлттық басымдықтардың нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізуді және мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын Жалпыұлттық басымдықтарға сәйкес келтіруді қамтамасыз етсін.

      4. Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар кезекті жоспарлы кезеңге арналған Қазақстан Республикасының бюджетін жыл сайын қалыптастыру және нақтылау кезінде Жалпыұлттық басымдықтарды іске асыруға бюджет қаражатын басым тәртіппен бөлуді көздесін.

      5. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      6. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.Тоқаев

Об Общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года

Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 520.

  Подлежит опубликованию в
Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан

      В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Конституции Республики Казахстан, а также в целях обеспечения дальнейшего развития Республики Казахстан, формирования инклюзивной платформы деятельности государства и увеличения благосостояния каждого гражданина Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Определить следующие Общенациональные приоритеты Республики Казахстан (далее - Общенациональные приоритеты) на период до 2025 года:

      направление 1. "Благополучие граждан":

      1) "Справедливая социальная политика";

      2) "Доступная и эффективная система здравоохранения";

      3) "Качественное образование";

      направление 2. "Качество институтов":

      4) "Справедливое и эффективное государство на защите интересов граждан";

      5) "Новая модель государственного управления";

      6) "Культивирование ценностей патриотизма";

      7) "Укрепление национальной безопасности";

      направление 3. "Сильная экономика":

      8) "Построение диверсифицированной и инновационной экономики";

      9) "Активное развитие экономической и торговой дипломатии";

      10) "Сбалансированное территориальное развитие".

      2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение Общенациональных приоритетов по итогам 2025 года:

      по направлению 1. "Благополучие граждан":

      в рамках Общенационального приоритета "Справедливая социальная политика":

      1) рост реальных денежных доходов населения - не менее чем на 27% от уровня 2019 года;

      2) увеличение до 27% доли доходов 40% наименее обеспеченного населения в общих доходах;

      в рамках Общенационального приоритета "Доступная и эффективная система здравоохранения":

      3) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет;

      в рамках Общенационального приоритета "Качественное образование":

      4) достижение результатов 15-летних казахстанских учащихся в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment-2026): пo математике - 480 баллов, чтению - 450 баллов, естествознанию - 490 баллов;

      5) представленность в Мировом рейтинге университетов Куакарелли Саймондс (Quacquarelli Symonds World University Rankings) топ-200 не менее чем 3 казахстанскими вузами;

      по направлению 2. "Качество институтов":

      в рамках Общенационального приоритета "Справедливое и эффективное государство на защите интересов граждан":

      6) достижение не менее 0,56 баллов по Индексу верховенства закона от Всемирного проекта правосудия (World Justice Project);

      7) достижение не ниже 50 места по категории "Институты" в Глобальном индексе конкурентоспособности от Всемирного экономического форума;

      8) достижение не менее 50 процентиля по Индексу учета мнения населения и подотчетности государственных органов от Всемирного Банка;

      в рамках Общенационального приоритета "Новая модель государственного управления":

      9) достижение не менее 74 процентиля по Индексу эффективности государственного управления от Всемирного Банка;

      10) достижение оценки в 45 баллов по Индексу восприятия коррупции от Трансперенси Интернешнл (Transparency International);

      в рамках Общенационального приоритета "Культивирование ценностей патриотизма":

      11) ежегодное повышение уровня удовлетворенности населения реализуемыми в стране политиками, обусловливающими чувство гордости за свою страну и желание содействовать ее процветанию (историческое наследие, развитие культуры, достижения в спорте, международный авторитет и др.), определяемое на основе независимых социологических опросов в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности государственных органов, реализуемой в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954;

      в рамках Общенационального приоритета "Укрепление национальной безопасности":

      12) достижение не менее 50 процентиля по Индексу политической стабильности и отсутствия насилия/терроризма от Всемирного Банка;

      по направлению 3. "Сильная экономика":

      в рамках Общенационального приоритета "Построение диверсифицированной и инновационной экономики":

      13) доведение объемов валовой добавленной стоимости несырьевого сектора экономики до более 89 трлн тенге, а обрабатывающей промышленности - до более 15 трлн тенге;

      14) достижение не ниже 70 места по показателю "Инновационный потенциал" в Глобальном индексе конкурентоспособности от Всемирного экономического форума;

      в рамках Общенационального приоритета "Активное развитие экономической и торговой дипломатии":

      15) доведение объемов несырьевого экспорта товаров и услуг до более 41 млрд долларов США;

      16) доведение валового притока прямых иностранных инвестиций до 30 млрд долларов США;

      в рамках Общенационального приоритета "Сбалансированное территориальное развитие":

      17) сокращение разрыва развития по Валовому региональному продукту на душу населения между регионами до 2,7;

      18) повышение до 80% уровня удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов (определяется на основе независимых социологических опросов в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности государственных органов, реализуемой в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954).

      3. Правительству Республики Казахстан и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, обеспечить достижение целевых показателей Общенациональных приоритетов и приведение документов системы государственного планирования в соответствие с Общенациональными приоритетами.

      4. Правительству Республики Казахстан и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, ежегодно при формировании и уточнении бюджета Республики Казахстан на очередной плановый период предусматривать в приоритетном порядке выделение бюджетных средств на реализацию Общенациональных приоритетов.

      5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент
Республики Казахстан
К. Токаев