"Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 150 және "Мемлекеттік қызмет өткерудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 152 жарлықтарына толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 3 қыркүйектегі № 651 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасының
Президенті мен Үкiметі
актiлерiнiң жинағында
жариялануға тиiс

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы жарлықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз.

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай жарлықтарына толықтырулар енгізілсін:

      1) "Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 150 Жарлығында:

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімінде:

      "2-тарау. Мемлекеттік әкімшілік лауазымдар" деген тарауында:

      "Б" корпусы" деген бөлімінде:

      D санаттарының тобында:

      жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын облыстық атқарушы органдарға, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың атқарушы органдарына, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың Қазақстан халқы Ассамблеясының аппараттарына (хатшылықтарына)

      қатысты мемлекеттік әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізбесінен кейін мынадай мазмұндағы жаңа кіші топпен толықтырылсын:

      "Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, облыстық атқарушы органдарға есеп беретін және бақылауындағы аудандық атқарушы органдар, сондай-ақ облыстық маңызы бар қалалардың атқарушы органдары

      D-R-1 санаты

      Бөлім басшысы

      D-R-2 санаты

      Бөлім басшысының орынбасары

      D-R-3 санаты

      Сектор меңгерушісі

      D-R-4 санаты

      Бас маман

      D-R-5 санаты

      Жетекші маман";

      2) "Мемлекеттік қызмет өткерудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 152 Жарлығында:

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік қызметшілерге ротация жүргізу қағидалары мен мерзімдері, ротацияға жататын мемлекеттік қызметшілердің санаттары мен лауазымдарында:

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Егер Қазақстан Республикасының Президенті өзгеше шешім қабылдамаса, мемлекеттік қызметшіні ротациялау жүзеге асырылған бұрынғы лауазымына тағайындауға ол басқа мемлекеттік лауазымға ротацияланған күннен бастап кемінде бір жыл өткеннен кейін жол беріледі.

      Бұл ретте Қазақстан Республикасы Президентінің осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген шешімі мемлекеттік саяси қызметшіге және "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшісіне қатысты тиісті мемлекеттік органның бірінші басшысының ұсынысы бойынша қабылдануы мүмкін.";

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген "Б" корпусының бос немесе уақытша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына конкурс өткізілместен, ауысу тәртібімен орналасу қағидаларында:

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Мемлекеттік қызметшіні ротациялау жүзеге асырылған оның бұрынғы лауазымына ауысу тәртібімен тағайындауға ол басқа мемлекеттік лауазымға ротацияланған күннен бастап бір жыл ішінде жол берілмейді.".

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігімен бірлесіп осы Жарлықтан туындайтын шараларды қабылдасын.

      3. Осы Жарлық 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы Жарлықтың 1-тармағының 1) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. Тоқаев

О внесении дополнений в указы Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих" и от 29 декабря 2015 года № 152 "О некоторых вопросах прохождения государственной службы"

Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2021 года № 651.

  Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и Правительства
Республики Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести дополнения в следующие указы Президента Республики Казахстан:

      1) в Указе Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих":

      в Реестре должностей политических и административных государственных служащих, утвержденном вышеназванным Указом:

      в главе "2. Административные государственные должности":

      в разделе "Корпус "Б":

      в группе категорий D:

      после перечня должностей административных государственных служащих, относящихся к областным исполнительным органам, исполнительным органам городов республиканского значения, столицы, финансируемым из местного бюджета, аппаратам (секретариатам) Ассамблеи народа Казахстана областей, городов республиканского значения, столицы дополнить новой подгруппой следующего содержания:

      "Районные исполнительные органы, а также исполнительные органы городов областного значения, подотчетные и подконтрольные областным исполнительным органам, финансируемые из местного бюджета

      Категория D-R-1

      Руководитель отдела

      Категория D-R-2

      Заместитель руководителя отдела

      Категория D-R-3

      Заведующий сектором

      Категория D-R-4

      Главный специалист

      Категория D-R-5

      Ведущий специалист";

      2) в Указе Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152 "О некоторых вопросах прохождения государственной службы":

      в Правилах и сроках проведения ротации, категориях и должностях государственных служащих, подлежащих ротации, утвержденных вышеназванным Указом:

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Назначение государственного служащего на предыдущую должность, с которой осуществлена ротация, допускается не ранее чем через один год со дня его ротации на другую государственную должность, если Президентом Республики Казахстан не будет принято иное решение.

      При этом решение Президента Республики Казахстан, указанное в части первой настоящего пункта, может быть принято в отношении политического государственного служащего и административного государственного служащего корпуса "А" по представлению первого руководителя соответствующего государственного органа.";

      в Правилах занятия вакантных или временно вакантных административных государственных должностей корпуса "Б" в порядке перевода без проведения конкурса, утвержденных вышеназванным Указом:

      дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Не допускается назначение государственного служащего в порядке перевода на предыдущую должность, с которой осуществлена его ротация, в течение одного года со дня его ротации на другую государственную должность.".

      2. Правительству Республики Казахстан совместно с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 1) пункта 1 настоящего Указа, который вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Президент
Республики Казахстан
К. Токаев