"Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 19 маусымдағы № 266 Жарлығы

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ережеде:

      14-тармақта:

      1) тармақшаның тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жариялауға қойылатын талаптарды сақтай отырып, алғашқы, әкімшілік және дербес деректерді қоса алғанда, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың дерекқорларына қолжетімділік алу;";

      2) тармақша мынадай мазмұндағы он бесінші абзацпен толықтырылсын:

      "статистикалық әдіснама өзгерген жағдайда және жаңартылған, құжатпен расталған ақпарат негізінде статистикалық мақсаттар үшін жарияланған ресми статистикалық ақпаратты қайта қарау.";

      15-тармақта:

      23), 27), 33), 35), 37), 38), 39), 55) және 56) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "23) статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес жалпымемлекеттік статистикалық байқауларды ұйымдастыру және жүргізу, соның ішінде бағаларды тіркеу;";

      "27) мынадай статистикалық тіркелімдерді жүргізу:

      1) Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар, олардың оқшауланған бөлімшелері туралы ақпаратты қамтитын статистикалық бизнес-тіркелім;

      2) Қазақстан Республикасының аумағында тұратын жеке тұлғалар туралы, сондай-ақ одан тыс жерлерде уақытша жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары туралы ақпаратты қамтитын халықтың статистикалық тіркелімі;

      3) Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы өнімін өндіретін субъектілер жөнінде ақпаратты қамтитын ауыл шаруашылығы статистикалық тіркелімі;

      4) Қазақстан Республикасының барлық меншік нысанындағы тұрғын үйлері туралы ақпаратты қамтитын тұрғын үй қорының статистикалық тіркелімі;";

      "33) мемлекеттік органдардың статистикалық ақпарат жасау процесін сипаттаудың үлгілік әдістемесін әзірлеу және бекіту;";

      "35) ведомстволық сыныптамаларды жүргізудің үлгілік әдістемесін әзірлеу және бекіту;";

      "37) статистикалық байқаулар жүргізу кезінде бекітілген статистикалық нысандар бойынша анық бастапқы статистикалық деректерді ұсыну тәртібін әзірлеу және бекіту;

      38) ғылыми әдістер мен тәсілдер, оның ішінде әдістемелер негізінде жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша статистикалық әдіснаманы әзірлеу және бекіту;

      39) бағаларды тіркеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;";

      "55) ұлттық санақтар жүргізу тәртібі мен мерзімдерін әзірлеу және бекіту;

      56) ұлттық санақ жүргізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту;";

      67) және 68) тармақшалар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 82-1), 82-2), 82-3) және 82-4) тармақшалармен толықтырылсын:

      "82-1) статистикалық қызметте пайдалану үшін оңтайлы дереккөзді таңдау мақсатында статистикалық байқаулар деректерін басқа деректермен салыстыруды жүргізу;

      82-2) әкімшілік деректердің сапасын бағалау тәртібін бекіту;

      82-3) Агенттікке цифрлық трансформациялауды жүргізу;

      82-4) мемлекеттік органдардың қызметіне салалық (ведомстволық) функционалдық шолу жүргізу жөніндегі әдістемеге сәйкес Агенттіктің қызметіне функционалдық талдау жүргізу;".

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. Тоқаев

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 427 "О некоторых вопросах Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан от 19 июня 2023 года № 266

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 427 "О некоторых вопросах Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан" следующие изменения и дополнения:

      в Положении об Агентстве по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

      в пункте 14:

      абзац девятый подпункта 1) изложить в следующей редакции:

      "получать доступ к базам данных государственных органов и организаций, включая первичные, административные и персональные данные, с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;";

      подпункт 2) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

      "пересматривать опубликованную официальную статистическую информацию для статистических целей в случае изменения статистической методологии и на основании обновленной, подтвержденной документально информации.";

      в пункте 15:

      подпункты 23), 27), 33), 35), 37), 38), 39), 55) и 56) изложить в следующей редакции:

      "23) организация и проведение общегосударственных статистических наблюдений, в том числе регистрации цен в соответствии с планом статистических работ;";

      "27) ведение следующих статистических регистров:

      1) статистический бизнес-регистр, включающий в себя информацию о зарегистрированных на территории Республики Казахстан индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, их обособленных подразделениях;

      2) статистический регистр населения, содержащий информацию о физических лицах, проживающих на территории Республики Казахстан, а также о гражданах Республики Казахстан, временно находящихся за ее пределами;

      3) сельскохозяйственный статистический регистр, включающий в себя информацию по субъектам, производящим сельскохозяйственную продукцию в Республике Казахстан;

      4) статистический регистр жилищного фонда, включающий в себя информацию о жилищах всех форм собственности Республики Казахстан;";

      "33) разработка и утверждение типовой методики описания процесса производства статистической информации государственными органами;";

      "35) разработка и утверждение типовой методики ведения ведомственных классификаций;";

      "37) разработка и утверждение порядка представления достоверных первичных статистических данных по утвержденным статистическим формам при проведении статистических наблюдений;

      38) разработка и утверждение статистической методологии на основе научных методов и подходов, в том числе методики по общегосударственным статистическим наблюдениям;

      39) разработка и утверждение правил регистрации цен;";

      "55) разработка и утверждение порядка и сроков проведения национальных переписей;

      56) разработка и утверждение плана мероприятий по проведению национальной переписи;";

      подпункты 67) и 68) исключить;

      дополнить подпунктами 82-1), 82-2), 82-3) и 82-4) следующего содержания:

      "82-1) проведение сопоставления данных статистических наблюдений с другими данными с целью выбора оптимального источника для использования в статистической деятельности;

      82-2) утверждение порядка оценки качества административных данных;

      82-3) проведение цифровой трансформации Агентства;

      82-4) проведение функционального анализа деятельности Агентства в соответствии с методикой по проведению отраслевых (ведомственных) функциональных обзоров деятельности государственных органов;".

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент Республики Казахстан К. Токаев