Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға N 57 өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2001 жылғы 14 тамыздағы N 373 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2001 жылғы 27 тамызда тіркелді. Тіркеу N 1635. Күші жойылды - ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2005 жылғы 2 маусымдағы N 75 Бұйрығымен

-----------Бұйрықтан үзінді----------

      "Нормативтiк құқықтық актiлер туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңының 27 бабына жәнe Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1362 "Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттiк сыныптамасын бекiту туралы" қаулысының қабылдануына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасын бекiту бойынша бұйрықтардың күшi жойылды деп танылсын.
      2. Осы бұйрық қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi және 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қатынастарға әрекет етедi.

      Министр

Қазақстан Республикасы   
Экономика және бюджеттік  
жоспарлау Министрлігінің  
      2005 жылғы 2 маусымдағы  
N 75 бұйрығына қосымша  

Бiрыңғай бюджеттік сыныптамасын
бекiту бойынша бұйрық тізбесі

      13. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2001 жылғы 14 тамыздағы N 373 (тіркелген N 1635) "Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға N 57 өзгеріс енгізу туралы" бұйрығы...
-------------------------------------

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы"  Z010148_  Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 
      1. "Бірыңғай бюджеттік сыныптаманы бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 30 желтоқсандағы N 715  V991058_  бұйрығына мынадай өзгеріс енгізілсін: 
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының бірыңғай бюджеттік сыныптамасында: 
      бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында: 
      263 "Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім, мәдениет, спорт және туризм бойынша атқару органы" мемлекеттік мекеме бағдарламасы әкімшісі бойынша 3 "Ақпараттық кеңістік" кіші функциясында 8 "Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік" функционалдық тобындағы 48 бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тарихи және мәдени мұраларды сақтау, халықтың тарихи, ұлттық және мәдени салт-дәстүрлері мен ғұрыптарын дамытуға жәрдемдесу".
      2. Заң қызметі департаменті (Қ. Әбдіқалықов) және Мемлекеттік бюджет департаменті (Б. Сұлтанов) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.

     Министр

О внесении изменения N 57 в Единую бюджетную классификацию

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14 августа 2001 года N 373. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 августа 2001 года N 1635. Утратил силу - приказом Министра экономики и бюджетного планирования РК от 02.06.2005г. N 75

Извлечение из приказа Министра экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан от 02.06.2005г. N 75

     "В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года "О нормативных правовых актах" и в связи с принятием постановления Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1362 "Об утверждении Единой бюджетной классификации Республики Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:
     1. Признать утратившими силу приказы по Единой бюджетной классификации согласно приложению к настоящему приказу.
     2. Настоящий приказ вводится в действие с даты подписания и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2005 года.

     Министр

                                   Приложение
                                   к приказу Министра
                                   экономики и бюджетного
                                   планирования
                                   Республики Казахстан
                                   от 02.06.2005г. N 75

                       Перечень приказов
               по Единой бюджетной классификации

     ...
     13. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14 августа 2001 года N 373 "О внесении изменения N 57 в Единую бюджетную классификацию"...".
--------------------------------------------------------------------

     В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года Z010148_ "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" приказываю:
     1. Внести в приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 30 декабря 1999 года N 715 V991058_ "Об утверждении Единой бюджетной классификации" следующее изменение:
     в Единой бюджетной классификации Республики Казахстан, утвержденной указанным приказом:
     в функциональной классификации расходов бюджета:
     в функ. группе 8 "Культура, спорт, туризм и информационное пространство" в подфункции 3 "Информационное пространство" по гос. учреждению-администратору программы 263 "Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета" программу 48 изложить в следующей редакции:
     "Сохранение исторического и культурного наследия, содействие развитию

исторических, национальных и культурных традиций и обычаев населения".

    2. Департаменту юридической службы (К. Абдикаликов) и Департаменту

государственного бюджета (Б. Султанов) обеспечить государственную

регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

    3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его государственной

регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

    

    Министр

    

    (Специалисты: Пучкова О.Я.,

                  Умбетова А.М.)