Дипломатиялық қызмет органдарында сынақ мерзімін өту ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 2002 жылғы 2 сәуірдегі N 244 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 14 мамырда тіркелді. Тіркеу N 1848. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 2016 жылғы 20 маусымдағы № 11-1-2/273 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Сыртқы істер министрінің 20.06.2016 № 11-1-2/273 бұйрығымен.

      «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы» 2002 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 5-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Сыртқы істер министрінің м.а. 30.07.2015 № 11-1-2/316 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      1. Қоса беріліп отырған Дипломатиялық қызмет органдарында сынақ мерзімін өту ережесі бекітілсін.
      2. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіндегі мемлекеттік тіркелу күнінен бастап күшіне енеді.
 
      Мемлекеттік хатшы - Министр

       Қазақстан Республикасы     
Мемлекеттік хатшысының - Қазақстан
Республикасы Сыртқы істер министрінің
2002 жылғы 2 сәуірдегі N 244  
бұйрығымен бекітілген     

Дипломатиялық қызмет органдарында
сынақ мерзімін өту ережесі

      Осы Ереже дипломатиялық қызмет органдарына алғаш рет қызметке тұрған адамдарға қолданылады.
      1. Дипломатиялық қызмет органдарына алғаш рет қызметке тұрған адамдарға үш айға дейін міндетті сынақ мерзімі белгіленеді.
      2. Міндетті сынақ мерзімін белгілеу қызметке тағайындау туралы бұйрықта көрсетілуге тиіс.
      3. Міндетті сынақ мерзімі белгіленген кезде сол адамға Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралыеңбек туралы және мемлекеттік қызмет туралы заңдары толығымен қолданылады.
      4. Уақытша еңбекке жарамсыз болған кезеңі және адамның дәлелді себептермен қызметте болмаған басқа да кезеңдері міндетті сынақ мерзіміне есептелмейді.
      5. Сынақ мерзімі өткеннен кейін кадрлар қызметі құрылымдық бөлімше басшысының ақпараты (қорытынды, ұсыным) негізінде Сыртқы істер министріне сол адамды дипломатиялық қызметке одан әрі пайдаланудың орындылығы туралы ұсыным енгізеді.
      6. Сынақ нәтижесі қанағаттанғысыз болған жағдайда ол сынақ мерзімінен өте алмаған есебінде қызметтен босатылады. Оған жүктелген қызметтік міндеттерді тиісінше атқара алмауы сынақ нәтижесін қанағаттанарлықсыз деп тану үшін негіз болып табылады.
      7. Жүктелген қызметтік міндеттерді адамның орындай алмауын дәлелдейтін барлық дәйектерді кадрлар қызметі жазбаша түрде көрсетеді және олар сынақ нәтижесі туралы ұсынымда көрініс табуға тиіс.
      8. Егер адам сынақ мерзімін өтіп, қызметін жалғастыра берсе, ол сынақтан өткен деп есептеледі және сынақ мерзімі дипломатиялық қызмет өтіліне жатады. Бұдан кейінгі қызметтен босатылуына тек Қазақстан Республикасының заңнамалары негізінде ғана жол беріледі.
      9. Міндетті сынақ мерзімі белгіленген адам сынақ мерзімін өту тәртібімен және шарттарымен, қызметке тағайындау туралы бұйрықпен таныстырылуға тиіс.
 

Об утверждении Правил прохождения испытательного срока в органах дипломатической службы

Приказ Министра иностранных дел Республики Казахстан от 2 апреля 2002 года N 244. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 мая 2002 года № 1848. Утратил силу приказом Министра иностранных дел Республики Казахстан от 20 июня 2016 года № 11-1-2/273

      Сноска. Утратил силу приказом Министра иностранных дел РК от 20.06.2016 № 11-1-2/273.

      В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2002 года «О дипломатической службе Республики Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:
      Сноска. Преамбула в редакции приказа и.о. Министра иностранных дел РК от 30.07.2015 № 11-1-2/316 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      1. Утвердить прилагаемые Правила прохождения испытательного срока в органах дипломатической службы.
      2. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      Государственный секретарь - Министр

Утверждены приказом      
Государственного секретаря   
Республики Казахстан - Министра 
иностранных дел Республики Казахстан
от 2 апреля 2002 года N 244  

Правила
прохождения испытательного срока в органах
дипломатической службы

 
      Настоящие Правила распространяются на лиц, впервые поступающих на службу в органы дипломатической службы.
      1. Для лиц, впервые поступающих на службу в органы дипломатической службы, устанавливается обязательный испытательный срок до трех месяцев.
      2. Установление обязательного испытательного срока должно быть отражено в приказе о назначении на должность.
      3. При установлении обязательного испытательного срока на лицо полностью распространяется законодательство Республики Казахстан о дипломатической службео труде и о государственной службе.
      4. В обязательный испытательный срок не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда лицо отсутствовало на службе по уважительным причинам.
      5. По окончании испытательного срока кадровая служба на основании информации (заключения, представления) руководителя структурного подразделения вносит представление Министру иностранных дел о целесообразности дальнейшего использования лица на дипломатической службе.
      6. При неудовлетворительном результате испытания лицо может быть уволено как не прошедшее испытательный срок. Основанием для признания результатов испытания неудовлетворительными является неспособность надлежащего выполнения лицом возложенных на него должностных обязанностей.
      7. Все факты, подтверждающие неспособность выполнения лицом возложенных на него должностных обязанностей, должны быть письменно зафиксированы кадровой службой и отражены в представлении о результатах испытания.
      8. Если срок испытания истек, а лицо продолжает службу, оно считается выдержавшим испытание и срок испытания засчитывается в стаж дипломатической службы. Последующее увольнение допускается только по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
      9. Лицо, которому установлен обязательный испытательный срок, должно быть ознакомлено с порядком и условиями прохождения испытательного срока и приказом о назначении на должность.