Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық аккредитивтерімен операциялар жүргізу ережесін бекіту туралы" 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 178 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы 2002 жылғы 18 сәуірдегі N 138. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 21 мамырда тіркелді. Тіркеу N 1860. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 199 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 199 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол жасалмайтын ақша төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыруды реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық аккредитивтерімен операциялар жүргізу ережесін бекіту туралы" 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 178 V001150_ қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық аккредитивтерімен операциялар жүргізу ережесіне:
      кіріспедегі "Қазақстан Республикасындағы банктер банк қызметі туралы" Заң күші бар Жарлығына, "Ақша төлемі мен аударымы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына," деген сөздер "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Ақша төлемі мен аударымы туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына және" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың он үшінші азатжолы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Өтем жасалған аккредитив - аккредитив ашылған кезде бұйрық беруші эмитент банктің басқаруына аккредитив сомасына тең ақша сомасын (өтемді) осы ақшаны аккредитив бойынша төлеу үшін пайдалануға болатын шарттармен аккредитивтің қолданылу мерзіміне береді.";
      1-тарау мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      "3-1. Банк Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген жағдайларда ұсынушыға аккредитив ашады.";
      5-тармақ мынадай редакциядағы азатжолмен толықтырылсын:
      "Ұсынушыға аккредитив ашқан кезде бұйрық беруші аккредитив ашу өтінішінде бенефициардың атауын және мекен-жайын, сондай-ақ оның банктік деректемелерін көрсетпеуге құқылы.";
      8-тармақ мынадай редакциядағы азатжолмен толықтырылсын:
      "Егер ұсынушыға аккредитив ашқан кезде бенефициардың деректемелері белгісіз болса, эмитент банк аккредитивте және Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген шарттар орындалғанға дейін мұндай аккредитивті өзінде қалдырады.";
      7-тарау мынадай редакциядағы 77-1-тармақпен толықтырылсын:
      "77-1. Ұсынушыға арналған аккредитивтің орындалуы Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.".
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енеді.
      3. Төлем жүйесі басқармасы (Мұсаев Р.Н.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан

 

Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу

шараларын қабылдасын;

     2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік

тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі

бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына және екінші деңгейдегі банктерге

жіберсін.

     4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық

Банкі Төрағасының орынбасары Е.Т. Жангелдинге жүктелсін.

      Ұлттық Банк

        ТөрағасыМамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Қасымбеков Б.А.

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан" от 25 апреля 2000 года N 178

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 апреля 2002 года N 138. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21.05.2002 г. за N 1860. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 199

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 199 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей осуществление безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
      1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан V001150_ "Об утверждении Правил проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан" от 25 апреля 2000 года N 178 внести следующие изменения и дополнения:
      в Правилах проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      в преамбуле слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", Законом Республики Казахстан" заменить словами "Законами Республики Казахстан Z952444_ "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и";
      абзац тринадцатый пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "Покрытый аккредитив - аккредитив, при открытии которого приказодатель предоставляет в распоряжение банка-эмитента сумму денег (покрытие), равную сумме аккредитива, на срок действия аккредитива с условием возможного использования этих денег для выплат по аккредитиву.";
      главу 1 дополнить пунктом 3-1 в следующей редакции:
      "3-1. Банк открывает аккредитив на предъявителя в случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.";
      пункт 5 дополнить абзацем в следующей редакции:
      "При открытии аккредитива на предъявителя приказодатель вправе в заявлении на открытие аккредитива не указывать наименование и место нахождения бенефициара, а также его банковские реквизиты.";
      пункт 8 дополнить абзацем в следующей редакции:
      "Если при открытии аккредитива на предъявителя реквизиты бенефициара не известны, банк-эмитент оставляет данный аккредитив у себя до выполнения условий, прямо предусмотренных аккредитивом и законодательством Республики Казахстан.";
      главу 7 дополнить пунктом 77-1 в следующей редакции:
      "77-1. Исполнение аккредитива на предъявителя осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.".
      2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      3. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры

 

к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан

настоящего постановления;

     2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в

Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление

до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата,

территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков

второго уровня.

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  Председателя Национального Банка Республики Казахстан

Жангельдина Е.Т.


       Председатель

    Национального Банка


(Специалисты: Пучкова О.Я.,

              Склярова И.В.)